Algemene voorwaarden

Raadpleeg onze algemene voorwaarden aangaande een onderhoudscontract voor:

De in de huidige overeenkomst voorziene vergoedingen en tarieven zijn gebaseerd op de huidige prijzen, tarieven en voorwaarden van grondstoffen, lonen, wedden, sociale lasten, algemene onkosten, transportkosten, fiscale heffingen, belastingen en andere afhoudingen. Deze vergoedingen en tarieven zullen jaarlijks automatisch door Bosch Thermotechnology n.v. in functie van hun evolutie herzien worden volgens onderstaande herzieningsformule: p = P x (0,40 x s/S + 0,40 x i/I + 0,20)*. Deze herziening zal automatisch gebeuren, zonder u te belasten met specifieke communicatie hieromtrent.

* "P" is het bedrag van de uitgevoerde werken en "p" is het herziene bedrag.

"S" is het gemiddelde uurloon bepaald door het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf van kracht op de 10de dag vóór het indienen van de offerte, en verhoogd met het op die datum door de FOD Economie aanvaarde totaalpercentage van de sociale lasten en verzekeringen; "s" is dit uurloon zoals het werd opgenomen vóór de aanvang van de werken waarvoor gedeeltelijke betaling wordt gevraagd, verhoogd met het hiervoor vermelde totaalpercentage dat in die periode aangenomen was.

"I" is het maandelijkse indexcijfer bepaald door de Commissie van de Prijslijst der Bouwmaterialen, zoals van kracht op de 10de dag vóór het indienen van de offerte. "i" is ditzelfde indexcijfer zoals het werd opgenomen vóór de aanvang van de werken waarvoor gedeeltelijke betaling wordt gevraagd.