Декларация за защита на данните

Роберт Бош ЕООД (наричано по-нататък " Бош " или "Ние" или "Нас") Ви информира по-долу за обработката на лични данни във връзка с използването на това цифрово приложение ("онлайн оферта").

Бош уважава поверителността на личните Ви данни

Защитата на личната Ви информация през целия процес на обработка на лични данни, както и сигурността на всички бизнес данни, е важен въпрос за нас. Ние обработваме личните данни, събрани по време на посещението Ви в нашите онлайн оферти поверително и в съответствие със законовите разпоредби.

Защитата на данните и сигурността на информацията са важен компонент от нашата корпоративна политика.

Администратор на лични данни

Администраторът, отговорен за обработката на личните Ви данни е Бош ; изключенията са посочени в тази декларация за защита на личните данни.

Нашите данни за контакт са:

Роберт Бош ЕООД, бул. „Черни връх“ 51Б, 1407 София, БЪЛГАРИЯ, телефон: 00359 700 10668

Обработка на лични данни

Принципи

Личните данни се състоят от цялата информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице, например имена, адреси, телефонни номера и имейл адреси, които са израз на самоличността на дадено лице.

Ние събираме, обработваме и използваме лични данни (включително IP адреси) само ако има законово основание за това или Вие сте дали съгласието си за обработването или използването на лични данни в съответния контекст, напр. в рамките на регистрация.

Категории обработвани данни

Обработват се следните категории лични данни:

 • Справочна информация от трети страни (например от кредитни бюра или от публични указатели)

 • Регистрационни данни (напр. ID, потребителско име)

 • Потребителски настройки (напр. език, часова зона)

 • Данни от регистрация на продукт (напр. информация за инсталатора, дата на регистрацията)

 • Данни за местоположение (напр. GPS координати)

Цели на обработката и правни основания

Ние, както и наетите от нас доставчици на услуги, обработваме Вашите лични данни за следните цели на обработка:

 • Предоставяне на тази онлайн оферта (Правно основание: Чл. 6, алинея 1, буква е) от ОРЗД, легитимен интерес от наша страна за директна реклама, доколкото това се извършва в съответствие със законодателството за защита на данните и конкуренцията).

 • Анализ на неизправности и от съображения за сигурност (Правно основание: Чл. 6, алинея 1, буква е) от ОРЗД, изпълнение на нашите законови задължения в областта на защита на данните и легитимен интерес за отстраняване на неизправности и за сигурността на нашите оферти).

 • Защита и опазване на нашите права (Правно основание: Чл. 6, алинея 1, буква е) от ОРЗД, легитимен интерес от наша страна за защита и опазване на нашите права).

Деца

Тази онлайн оферта не е предназначена за деца под 16 годишна възраст.

Трансфер на данни

Трансфер на данни към други администратори на лични данни

Вашите лични данни обикновено се препращат на други администратори на лични данни само когато са необходими за изпълнение на задължения по договор, в случаите, когато ние или третото лице имаме обоснован интерес от прехвърлянето, или когато Вашето съгласие е дадено изрично. Подробна информация за правните основания можете да намерите в раздела Цели на обработката и правни основания. Трети страни могат да са и фирми от Група Бош. Ако се предават данни на трета страна на базата на легитимен интерес, то това е пояснено в тази декларация за защита на данните.

Освен това данните могат да бъдат прехвърляни на други администратори на лични данни, когато сме длъжни да го направим поради законови разпоредби или изпълними административни или съдебни разпореждания.

Доставчици на услуги (общо)

Възложили сме на външни доставчици на услуги задачи, като продажби и маркетингови услуги, управление на договори, обработка на плащания, програмиране, хостинг на данни и услуги за горещи телефонни линии. Избрали сме внимателно тези доставчици на услуги и ги контролираме редовно, особено по отношение на грижливото отношение и защита на личните данни, съхранявани от тях. Всички доставчици на услуги са задължени да запазват поверителност и да съблюдават законовите разпоредби. Доставчиците на услуги могат да бъдат и други компании от Група Бош.

Трансфер на данни към получатели извън ЕИП

Също така можем да прехвърлим лични данни на получатели, намиращи се извън ЕИП, в така наречените трети държави. В такива случаи гарантираме преди прехвърлянето или че получателят на данни осигурява подходящо ниво на защита на данните (напр. поради решение за адекватност от страна на Европейската комисия за съответната държава или поради споразумение, основано на т.нар. примерни клаузи с получателя), или изискваме Вашето изрично съгласие за прехвърлянето на тези данни.

Имате право да получите общ преглед на получателите от трети държави и копие от специално уговорените разпоредби, гарантиращи подходящо ниво на защита на данните. За тази цел използвайте данните в раздел Контакти.

4.2. Продължителност на съхранението на данните, срокове за съхранение

По принцип ние съхраняваме Вашите данни толкова дълго, колкото е необходимо за предоставяне на нашите онлайн оферти и свързаните с тях услуги или толкова дълго, колкото имаме легитимен интерес от съхраняването на данните (например може да имаме легитимен интерес към пощенски услуги за мейл маркетинг при изпълнение на договор). Във всички останали случаи изтриваме Вашите лични данни, с изключение на данните, които трябва да съхраняваме, за да изпълним законовите си задължения (например, ние имаме задължения, свързани със сроковете на съхранение по данъчните и търговските закони да разполагаме с документи, като договори и фактури за определен период от време).

Използване на "бисквитки"

Като част от предоставянето нашата онлайн оферта може да се използват „бисквитки“ и механизми за проследяване.

"Бисквитките" са малки текстови файлове, които могат да бъдат записани на вашето крайно устройство, когато посещавате нашата онлайн оферта.

Проследяването е възможно с помощта на различни технологии. Ние обработваме информация, по-специално в контекста на пикселната технология или анализа на журналните (лог) файлове.

Категории

Разграничаваме "бисквитките", които са задължително необходими за техническите характеристики на онлайн офертата и тези "бисквитки" и механизми за проследяване, които не са нужни за техническата функция на онлайн офертата.

Използването на онлайн офертата обикновено е възможно без технически ненужните "бисквитки".

Технически необходими "бисквитки"

Под технически необходими "бисквитки" разбираме "бисквитки", без които не може да се гарантира техническото предлагане на онлайн офертата. Те включват, например "бисквитки", които съхраняват данни, за да осигурят безпроблемно възпроизвеждане на видео или аудио съдържание.

Тези "бисквитки" ще бъдат изтрити в края на посещението Ви.

5.1.2. „Бисквитки“ и механизми за проседяване, които технически не са необходими

Ние използваме бисквитки и механизми за проследяване само, ако сте ни дали предварително вашето съгласие. С изключение на бисквитката, която запазва текущото състояние на вашите настройки за поверителност (бисквитка за избор). Бисквитката е настроен на базата на нашия легитимен интерес. Разграничаваме две подкатегории по отношение на тези бисквитки и механизми за проследяване:

Маркетингови "бисквитки" и механизми за проследяване

Обща информация

Чрез използването на маркетингови „бисквитки“ и механизми за проследяване ние и нашите партньори сме в състояние да Ви покажем предложения въз основа на Вашите интереси, в резултат от анализ на Вашето потребителско поведение:

 • Статистика: Чрез използването на статистически инструменти измерваме напр. броя на показванията на страниците.

 • Проследяване на реализациите: Нашите партньори за проследяване на реализациите поставят „бисквитка“ на вашия компютър ( "бисквитка за реализация"), ако сте влезли в нашия уебсайт чрез реклама на съответния партньор. Обикновено тези бисквитки вече не са валидни след 30 дни. Ако посетите определени страници на нашия уебсайт и бисквитката все още не е изтекла, ние и съответният партньор за проследяване на реализациите можем да разпознаем, че определен потребител е кликнал върху рекламата и по този начин е бил пренасочен към нашия уебсайт. Това може да бъде направено и въз основа на информация от използването на различни устройства. Информацията, получена с помощта на "бисквитката" за проследяване, служи за целите на съставяне на статистически данни за конверсията и записване на общия брой потребители, които са кликнали върху съответната реклама и са били пренасочени към уебсайт с маркер за проследяване на реализациите.

Моля, имайте предвид, че използването на тези инструменти може да включва прехвърляне на вашите данни към получатели извън ЕИП без адекватно ниво на защита на данните съгласно ОРЗД (например САЩ). За повече подробности в това отношение, моля вижте следното описание на отделните маркетингови инструменти.

 • Google Analytics Доставчик: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия Функция: Анализ на потребителското поведение (показвания на страници, брой посетители и посещения, изтегляния), създаване на псевдонимни потребителски профили въз основа на информация от използването на различни устройства на влезли в системата потребители на Google (cross-device tracking), обогатяване с информация, специфична за целевата група на псевдонимни потребителски данни, предоставена от Google, пренасочване, тестване на поведението на потребителя, проследяване на реализациите и пренасочване във връзка с Google Ads

 • Hotjar Доставчик: Hotjar Ltd, Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141, Malta Функция: Бисквитките могат да проследят, как потребителите разглеждат повече страници; изготвяне на Heatmaps, запис на сесия, провеждане на анкети

Настройки на „бисквитки” и механизми за проседяване

Можете да управлявате настройките на "бисквитките" и механизмите за проследяване чрез настройките в браузъра и / или в нашите настройки ни за поверителност.

Забележка: Настройките, които сте направили, се отнасят само за съответния браузър, който използвате.

Деактивиране на всички "бисквитки"

Ако искате да деактивирате всички "бисквитки", моля, отворете настройките на браузъра си и деактивирайте опцията за събиране на "бисквитки". Моля, обърнете внимание, че това може да повлияе на функционалността на уебсайта.

Външни връзки

Нашата онлайн оферта може да съдържа връзки към интернет страници на трети страни – от доставчици, които не са свързани с нас. При кликване върху връзката нямаме никакво влияние върху събирането, обработката и използването на лични данни, които евентуално се предават при кликване върху връзката към третата страна (като IP адреса или URL адреса на сайта, на който се намира връзката), тъй като поведението на третите страни естествено е извън нашия контрол. Ние не поемаме отговорност за обработването на такива лични данни от трети страни.

Сигурност

Нашите служители и фирмите, предоставящи услуги от наше име, са длъжни да спазват поверителност и да спазват приложимите закони за защита на личните данни.

Ние предприемаме всички необходими технически и организационни мерки, за да осигурим подходящото ниво на сигурност и да защитаваме личните Ви данни, които администрираме, особено от рисковете от непреднамерено или незаконно унищожаване, манипулиране, загуба, промяна или неоторизирано разкриване или неразрешен достъп. Мерките ни за сигурност се усъвършенстват постоянно в съответствие с технологичния прогрес .

Потребителски права

За да защитите правата си, моля, използвайте данните, предоставени в раздел Контакти. При това Ви молим да се уверите, че сте предоставили недвусмислена идентификация на Вашата самоличност.

Право на информация и достъп

Имате право да получите от нас информация за обработването на личните Ви данни. По този начин осъществявате правото си на достъп до личните Ви данни, обработвани от нас.

Право на коригиране и изтриване:

Можете да изискате от нас коригиране на неверни данни и - доколкото са изпълнени законовите предпоставки - допълването или изтриването на Вашите данни.

Това не се отнася за данни, които са необходими за фактуриране или за счетоводни цели или които са предмет на задължителен срок за съхранение. Ако обаче достъпът до такива данни не е необходим, обработването им се ограничава (вижте по-долу).

Ограничаване на обработката:

Имате право да поискате от нас - ако са спазени законовите изисквания - да ограничим обработването на данните Ви.

Възражение срещу обработването на данни въз основа на правно основание "легитимен интерес"

Доколкото ние предприемаме обработка на данни въз основа на преобладаващ легитимен интерес, както е представено в настоящата декларация за защита на данните, имате право да подадете възражение срещу тази обработка по всяко време по причини, произтичащи от вашата конкретна ситуация. След това ще преустановим обработката на Вашите данни, освен ако не можем да докажем, в съответствие със законовите разпоредби, задължителни причини, поради които е необходима по-нататъшната обработка на Вашите лични данни и които превишават Вашите интереси, права и свободи или ако по-нататъшната обработка е необходима за доказване, упражняване или защита на правни искове.

Възражение срещу обработването на данни за целите на директната реклама

Освен това можете по всяко време да възразите срещу обработването на личните Ви данни за рекламни цели ("Възражение срещу реклама"). Молим Ви да имате предвид, че поради организационни причини може да възникне припокриване между възражението Ви и използването на данните Ви в рамките на текуща кампания.

Преносимост на данните:

Вие имате право да получавате данните, които сте ни предоставили в структуриран, често използван и машинно четим формат или – ако е технически осъществимо – да поискате да прехвърлим тези данни на трета страна.

Право на жалба пред надзорен орган

Имате правото да подадете жалба до надзорен орган. Можете да се обърнете към надзорния орган, който отговаря за Група Бош или към надзорния орган, който отговаря за държавата Ви. Това е:

Комисия за защита на личните данни
Адрес: бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 2, 1592 София
Email: kzld@cpdp.bg

Промяна в декларацията за защита на данните

Запазваме си правото да изменяме мерките за сигурност и защита на данните, ако това се налага поради техническо развитие. В такива случаи ще изменим съответно декларацията за защита на данните. Молим Ви да следите актуалната версия на декларацията за защита на личните данни, тъй като тя подлежи на промяна.

Контакт и упражняване на правата Ви:
Ако искате да се свържете с нас, можете да използвате адреса, посочен в раздела "Администратор на данни" (виж т. 2).

За да упражните Вашите права, моля, използвайте следната връзка: https://request.privacy-bosch.com/entity/RBBG/ .

За да уведомите за инциденти, свързани със защита на данните, моля, използвайте следната връзка: https://www.bkms-system.net/bosch-dataprotection.

За предложения и жалби относно обработването на личните Ви данни препоръчваме да се свържете с корпоративното длъжностно лице за защита на данните на Група Бош:

Data Protection Officer

Information Security and Privacy (C/ISP)

Robert Bosch GmbH

Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart

GERMANY

или
изпратете имейл на адрес:

DPO@bosch.com