Contact

Съгласие за обработка на лични данни съгласно GDPR и регистрация за получаване на маркетингови материали

Роберт Бош ЕООД е администраторът на лични данни, носещ отговорността за обработката на вашите данни. Нашите служители и фирмите, предоставящи услуги от наше име, са длъжни да спазват поверителност и да спазват приложимите закониза защита на данните.Ние предприемаме всички необходими технически и организационни мерки, за да осигурим подходящо ниво на сигурности да защитим вашите данни, които се администрират от нас, особено от рисковете от неволно или незаконно унищожаване, манипулация, загуба, промяна или неоторизирано разкриване или неоторизиран достъп. Нашите мерки за сигурност, в съответствие с технологичния прогрес, непрекъснато се подобряват. Попринцип ние съхраняваме вашите данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да предоставим нашите продуктии свързаните с тях услуги или толкова дълго, колкото имаме оправдан интерес от съхраняването на данните. Във всички останали случаи изтриваме вашите лични данни, с изключение на данните, които трябва да съхраняваме, за да изпълним законовите си задължения.

Права на субекта на данни

Право на информация и достъп: Имате право да получавате потвърждение от нас за това дали вашите лични данни се обработват или не, и ако това е така, да получите достъп до вашите лични данни.

Право на корекция и заличаване: Имате право да получите от нас коригиране на неточни лични данни, отнасящи се до вас, без неоправдано отлагане. Вземайки предвид целите на обработката, имате право да поискате от нас допълване на непълнилични данни, включително чрез предоставяне на допълнителна декларация.

Ограничаване на обработката: Имате право да изискате - доколкото са спазени законовите изисквания - да ограничите обработката на данните си.

Възражение срещу обработката на данни: Имате право да възразявате срещу обработката на данни от нас по всяко време. Вече няма да обработваме личните данни, освен ако не докажем спазването на законовите изисквания, за да предоставим доказуеми причини за по-нататъшната обработка, които са извън вашите интереси, права и свободи или за установяване, упражняване или защита на правни искове.

Възражение срещу директния маркетинг: Освен това можете по всяко време да възразите срещу обработката на личните ви данни за целите на директния маркетинг. Моля, имайте предвид, че поради организационни причини може да има припокриване между възражението ви и използването на данните ви в рамките на кампания, която вече се изпълнява.

Възражение срещу обработването на данни въз основа на правното основание за “обоснован интерес”: Освен това имате право да възразявате по всяко време срещу обработването на личните ви данни, доколкото това се основава на правното основание за обоснован интерес. В такъв случай ще прекратим обработката на вашите данни, освен ако не докажем убедителни легитимни основания в съответствие със законовите изисквания за обработка, които заменят вашите права.

Оттегляне на съгласието: В случай, че сте съгласни с обработката на вашите данни, имате право да възразите с това съгласие с незабавно действие. Законосъобразността на обработката на данните преди анулиране остава непроменена.

Право на жалба пред надзорен орган: Имате право да подадете жалба до надзорен орган. Можете да се обърнете към надзорния орган, който отговаря за мястото ви на пребиваване или държавата ви или към надзорния орган, отговорен за нас. Такъв е: Комисия за защита на личните данни, Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, телефон: 02/91-53-518, Email: kzld@cpdp.bg

За да приложите правата си, моля, използвайте следните контактни данни: Роберт Бош ЕООД, бул. Черни връх 51Б, 1407 София, тел. 0700/11 494 или имейл BG_thermotechnology@bosch.com

За повече информация: 0 700 11 494