Информация

Инфо

Отговорност за съдържанието на интернет страниците на Роберт Бош ЕООД

Име и адрес

Роберт Бош ЕООД

бул. „Черни връх“ 51б

1407 София

БЪЛГАРИЯ

Ръководство

Михай Болдижар - Управител, Лена Петкова - Прокурист, Йордан Дочев - Директор продажби Термотехника

За контакт

bosch-bg@bg.bosch.com

+359 700 11 494

Съдебна регистрация

Софийски градски съд, фирмено дело № 24311/1993

ЕИК по БУЛСТАТ:

831626017