Информация

Инфо

Издател
Роберт Бош ЕООД
бул. Черни връх 51 Б
1407 София

Ръководство
Михай Болдижар (Управител)
Лена Петкова (Прокурист)
Йордан Дочев (Директор продажби Термотехника)

Отговорен за защита на данните
Информационна сигурност и защита на данните Bosch Група (C/ISP)
Hans-Helmar Kreis
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart

Правна информация
Bosch Thermotechnik GmbH проверява и актуализира постоянно информацията на своите интернет сайтове. Въпреки това е възможно междувременно да настъпи промяна на определени данни. Ето защо не можем да поемем гаранция за актуалността, точността и пълнотата на представените на сайта информации. Това се отнася и за всички сайтове, към които са поставени линкове. Bosch Thermotechnik GmbH не е отговорен за съдържанието на сайтовете, към които сочат тези връзки.
Bosch Thermotechnik GmbH си запазва правото на промени и допълнения на предоставената информация.
Съдържанието и структурата на сайтовете на Bosch Термотехника са под защитата на авторското право.
© Bosch Thermotechnik GmbH, Wernau

Защита на паролите

Информацията и услугите в секцията за партньори са защитени с парола. Достъп до тази информация се предоставя на специалисти от фирмите, разполагащи с клиентски номер на Bosch.