Терминологичен речник

Тук изясняваме оновните понятия и термини, свързани с избора и експлоатацията на предлаганите от Bosch системи за отопление и подгряване на битова вода.

Абсорбер

Абсорберът е част от слънчевия колектор, който улавя (абсорбира) слънчевото лъчение и го превръща в топлина. Абсорберът се състои от абсорберна повърхност и неподвижно свързаните с нея абсорберни тръби. Абсорберната повърхност поема слънцегреенето и го превръща в топлина. Соларната течност тече през абсорберните тръби, поема топлината и я отвежда извън колектора.
За постигане на възможно най-голяма ефективност, абсорберите се покриват със специални слоеве. Те повишават абсорбацията и попадащото върху тях лъчение и намаляват емисията на топлината.

Абсорбция

Абсорбцията показва колко процента от слънчевото лъчение, попаднало върху повърхността на абсорбера, се превръща в топлина.

Азот

Азотът (N) е неметален, химически елемент - безцветен, без вкус и мирис, под формата на двуатомна молекула (N2) газ. В основното си състояние азотът е основен компонент на въздуха (78.09 об.%).

Бойлер за топла вода

Резервоар с топлообменник за вода.

Бойлер със слоесто пълнене

Зареждането на обемен бойлер чрез слоесто пълнене е метод, който се прилага при индиректно подгрявани бойлери за битова вода. Тази технология предлага редица предимства:

  • По-малък обем на бойлера при еднакъв комфорт на гореща вода – необходим е средно 50 % по-малък обем (размер) на бойлера
  • Използване на предимствата на кондензната технология и при подгряването на битовата вода (икономия на гориво, екологичност)
  • По-кратко време на подгряване, бойлерът се пълни по-бързо с топла вода
  • По-бързо доподгряване при висока потребност от гореща вода

Бош Хитроник (Bosch Heatronic)

Електронният "мозък" на Bosch гарантира оптималната експлоатация на отоплителната инсталация и изключително лесното обслужване на отоплителния уред.

Буферен акумулатор

В буферния акумулатор междинно се съхранява енергия. Необходима винаги, когато е налице свръхпредлагане или недостиг на енергия.

Вакуумнотръбен соларен колектор

При този тип колектори абсорберът не се състои от повърхност, а е поместен в стъклени тръби. За предотвратяване на топлинни загуби в тръбите има вакуум (принцип на термосканиране).

Вентилатор

Вентилаторът служи за засмукване на въздух за горене и отвеждане на отработените газове, като така се постигат по-големи дължини на димоотвода.

Вентилация

Вентилацията е от решаващо значение за хигиената на жилището. С нейна помощ се избягва прекалено високата влажност и образуването на мухъл и плесен. Колкото по-добре изолирана е дадена сграда, толкова по-важно става нейното вентилиране, тъй като естественият обмен на въздуха е възпрепятстван.
Класическото проветряване чрез отваряне и затваряне на прозорци води до големи топлинни загуби, за това все по-често биват монтирани устройства за контролирана вентилация на помещенията. Изхвърляйки отработен въздух от помещението, те оползотворяват неговата топлина и по този начин подават в помещението предварително подгрят пресен въздух.

Вредни вещества

виж Емисии

Връзка CAN-BUS

CAN-BUS е техника за пренос на данни между отоплението и напр. поставения във всекидневната регулатор. По този начин отоплението и подгряването на вода може да бъде регулирано от разстояние, както и да се отчитат различни работни параметри.

Входна температура

Температурата, с която загрятата вода тече в отоплителния циркулационен кръг на централното отопление от котела към нагревателните повърхности в помещенията.

Въглеводороди

Въглеводородите на първо място са основните градивни елементи на всеки жив организъм – растения, животни, а също така и хора.
Особено специален въглеводород е матанът (с химична формула CH4), при който 4 водородни атома са свързани с един въглероден. 99% от съдържанието на природния газ е метан. Колкото е по-голямо съдържанието на метан, толкова по-високо е качеството и съответно калоричността на горивото. Други съставни вещества на природния газ са етан, пропан и бутан.

Въглерод

Въглеродът (C) е химичен елемент с неметален характер.

Въглероден диоксид

Въглеродният диоксид (CO2) е газ без мирис, цвят и вкус, който се образува при изгаряне на субстанции, съдържащи въглерод (въглища, петрол, земен газ).
Съдържанието му в атмосферата е около 0,03-0,04%.

Въглероден монооксид

Въглеродният монооксид (CO) е изключително отровен горим (700 °C) газ без мирис и цвят. Продължителна концентрация от 0,05 % на въглероден монооксид във въздуха е смъртоносна, тъй като той прониква в хемоглобина вместо кислород, бива транспортиран до човешките клетки. Въглеродният монооксид се получава при непълно изгаряне на органични вещества.

Въздушна термопомпа

Съоръжение за използване на топлината на въздуха за отопление на сгради.

Възобновяеми енергии

виж Регенеративна енергия

Газов кондензен котел

Газовият кондензен котел охлажда отработените газове, така че да се стигне до кондензиране на водната пара, съдържаща се в отработените газове. Освободената при това топлина се използва за отопление.
виж също Кондензна техника

Газов проточен бойлер

Уред за загряване на вода на проточен принцип.

Групово захранване с топла вода

При груповото захранване повече кранове за топла вода (напр. в кухнята и банята) могат да бъдат свързани към един уред за подгряване на вода - обемен бойлер или двуконтурен газов котел. Големината, респективно мощността на уреда трябва да отговаря на максималната консумация, както и да бъде разположен до най-често използвания кран за топла вода.

Двуконтурен газов котел

При двуконтурните газови котли топлата вода не се съхранява, а подгряването започва при необходимост през интегрирания вторичен пластинчат топлообменник. По отношение на икономичност този тип котли са на челни позиции, тъй като спестяват загубите на енергия, които иначе биха възникнали при съхранението на топлата вода.

Диапазон на мощността

Разликата между минимално възможната и максималната мощност на котела се нарича диапазон на мощността. Максималната мощност на котела, който ще работи в отоплителната система, се изчислява на база размера на жилището и останалите важни от термотехническа гледна точка фактори. Колкото по-ниска е минималната отоплителна мощност, толкова по-комфортно, по-дълготрайно и по-икономично ще работи Вашият котел. Тази стойност е важна и с оглед на режима на работа през преходните сезони, когато потребностите от отопление са по-ниски.

Димоотвод

Димотоводите представляват тръбопроводи от корозионноустойчиви материали (метали, пластмаса, керамика, фибростъкло), които отвеждат отработените газове от отоплителната система.
Димоотводите са особено подходящи за енергоспестяващите уреди, работещи със сравнително малки количества и ниски температури на отработените газове (напр. кондензни уреди).
Димоотводите могат да бъдат положени в шахта, неизползващ се комин, както и да бъдат изведени на фасадата.

Директно подгряван бойлер

Директно подгряваните бойлери за разлика от индиректно подгряваните разполагат със собствен топлинен източник. Така те могат да бъдат използвани независимо от отплението.
Bosch предлага директно подгрявани газови бойлери с различна големина.

Дистанционно и директно черпене на топла вода

Дистанционното черпене - уредът за подгряване на топла вода се свързва към съществуващ тръбопровод и по този начин консумацията се осъществява от повече места (кранове).
Директно черпене – консумацията на топла вода се осъществява от кран (батерия, душ...), свързан директно към уреда.

Едноконтурен газов котел

Едноконтурните газови котли осигуряват отоплението на жилището, а подгряването на топла вода се осъществява чрез серпентинен бойлер. Тази комбинация предлага превъзходен комфорт на битова гореща вода, дори при едновременно потребление от повече консуматори в домакинството.

Екобаланс

Екобалансът анализира възможно най-обстойно целия житейски цикъл на даден продукт или процес, заедно със съответните екологични въздействия и оценява настъпващия по време на жизнения цикъл обмен на вещества и енергия и следващото оттук негативно въздействие върху околната среда.

Електрически водни нагреватели

Електрически уреди за нагряване на вода. Могат да бъдат закупени като електрически проточни нагреватели или като електрически бойлери.

Електронно запалване

Електронното запалване представлява автоматично запалване на пламъка на горелката в газовите котли и протчните газови бойлери. Така отпада необходимостта от пилотен пламък и се постига икономия на енергия.

Емисии

Емисии са твърди, течни или газообразни вещества изхвърляни при химически (горивни) процеси от различни съоръжения (напр. котли) и замърсяващи околната среда.

Енергийни източници

Енергийните източници са вещества, които могат да ни предоставят енергия. Те се делят на фосилни (земен газ, нафта, въглища...). и възобновяеми (регенеративни – водна, слънчева и вятърна енергия).

Етажно отопление

При етажно отопление всеки жилищен етаж в дадена сграда се отоплява от отделен уред както и по правило се захранва с топла вода. Това позволява изчисляване на отделни сметки, а също и настройване на индивидуални стайни температури и времеви периоди на отопление.

Ефективност на котела

Мерна единица, която показва какво количество топлина действително може да бъде използвано от дадено гориво. При това се вземат предвид загубите от отработените газове и загубите от излъчването.

Ефективност на соларния колектор

Колко ефективно работи слънчевият колектор, т.е. колко от поетата от слънчевото лъчение топлина успява да преобразува в полезна топлина, се дава с параметъра ефективност на колектора.
Но ефективността му не може да бъде описана с фиксирана стойност, а като крива, тъй като тя се променя според силата на лъчението и разликата между температурата на абсорбера и околната среда.
Мощността на колектора зависи в голяма степен от топлоизолацията му и поглъщата способност на абсорбера. Соларните колектори Bosch притежават както превъзходна изолация, така и високоефективно селективно покритие, които гарантират висока ефективност.

Зависими от въздуха в помещението котли (отворена камера)

Уреди за отопление и подгряване на битова вода са с отворена горивна камера, когато черпят необходимия за горивния процес въздух от помещението, в което са монтирани.

Загуба на топлина от отработените газове

Загуба на топлина (топлинна енергия) се получава при изхвърляне на отработени газове с висока температура в околната среда. Колкото по-малка е тази загуба, толкова по-висок е коефициентът на ефективност на уреда, сметката за отопление и емисиите на вредни субстанции в атмосферата намаляват.

Запалване – електронно и пиезо

  • Електронно запалване: Газовите котли и бойлери с директно подгряване Bosch разполагат със система за електронно запалване, което се активира при необходимост от топла вода или отопление.
  • Пиезо запалване: Газовите проточни бойлери Bosch палят чрез натискане на бутон, използвайки пиезо-ефекта. Така се постига независимост от външно електрическо захранване.

Затворена горивна камера (газови котли)

Стенните и стационарните турбо-котли са оборудвани с вентилатор за подаване на въздух за горене / отвеждане на димните газове. По правило те са от клас C, със затворена камера – независими от въздуха в помещението, като черпят въздух за горене и изхвърлят отработените газове през коаксиален или двутръбен димоотвод, изведен през външна стена. Възможно е и свързване към комин.

Земна термопомпа

Съоръжение за използване на топлината на земята за отопление на сгради.

Изходна температура

Изходната температура е температурата на връщащата се в топлогенератора и изразходвана отоплителна вода.

Индивидуално захранване с топла вода

При индивидуалното захранване всеки кран за топла вода е свързан към отделен уред за подгряване на вода. Така се постига основното предимство на този вид захранване – използване на уреди с мощност, точно отговарящя на потреблението. Освен това температурата на топлата вода лесно може да бъде съобразена с консумацията от отделните кранове, което допринася за икономията на енергия и силно намалено образуване на котлен камък, заради по-ниските температури (под 60 °C). Топлинните загуби намаляват от скъсяването на водопроводните пътища. Индивидуалното захранване с топла вода с проточните бойлери Bosch Therm 4000 O е особено подходящо за старо строителство, защото тe могат да бъдат интегрирани без сериозни ремонти.

Индиректно подгряван бойлер

Индиректно подгряваният бойлер осигурява комфортно захранване с топла вода. Той не разполага със система за индивидуално подгряване на водата, затова трябва да бъде свързан към отоплителен уред (газов котел или котел на твърдо гориво).

Интегриран в покрива монтаж

Системата за интегриран монтаж е реализирана от алуминий в цвят антрацит, допълва хармонично в покрива колекторите Bosch. Никаква видима арматура и извънредно прибраната височина на конструкцията гарантират привлекателен и компактен вид при всички видове покриви. Различни възможности за разширение, хоризонтално и вертикално, предоставят множество решения в зависимост от различните изисквания.

Каскадна инсталация

При комбинация на няколко газови уреда в каскада се постигат системни приемущества като по-висока мощност, по-голяма надеждност (в случай на дефектиране на даден уред), по-точно напасване на отоплителната мощност , а от там и повишена енергийна ефективност. Освен това при този вид изпълнение на системата лесно се предоляват евентуални проблеми с товароносимостта на пода, тъй коато тежестта на отоплителните уреди се разпределя равномерно.

Киловат (kW)

Киловатът е единица за мощност, енергия и топлинен поток. Номиналната мощност на отоплителните уреди се определя в киловати.
1 киловат (kW) = 1000 джаула за секунда (J/s).

Коефициент на ефективност

Коефициентът на ефективност е мярка за оползотворяване на количеството енергия, съдържаща се в горивото. Теоритично максимално достижимият коефициент на ефективност на природния газ е 111%. Кондензните газови уреди Bosch достигат до 109% ефективност, отнесени към долната топлинна граница. Така около 97% от енергията, съдържана в газа (отнесено към горната топлинна граница), бива преобразувана в топлина и оползотворена.

Коефициент на полезно действие

Коефициентът на полезно действие на отоплителния котел е съотношението между отдадената топлинна мощност и подаваната мощност в определена работна точка.

виж също Стандартен коефициент на използване, Коефициент на ефективност

Коефициент на преобразуване (COP)

Отношение на придобитата към вложената енергия. Напр.: CoP4 означава, че за да може да се използва 100% енергията, трябва да се вложат 25% като резултатът е, че 75% от енергията е на разположение безплатно от околната среда.

Колектор за отработения въздух

Колекторът за отработения въздух отвежда топлината, която отнема от отработения въздух, допълнително към термопомпата.

Комбиниран соларен бойлер

Соларните комбинирани бойлери за соларно подпомагане на отоплението са оборудвани с два поставени един в друг резервоара. Вътрешният резервоар съхранява питейната вода. За това той е емайлиран. Външната облицовка предоставя предварително подгрята вода за подаването към отоплителната инсталация и така действа като буферен резервоар.
Соларният комбиниран бойлер има две серпентини. Чрез долната серпентина се подава соларната топлина, горната служи за доподгряване на питейната вода, когато слънчевата енергия не е достатъчна.

Компресор

Компресира газообразното охлаждащо средство на термопомпите до високо налягане. По този начин охлаждащото средство силно се нагрява.

Конвектори

Конвекторът е изграден от пълни с флуид тръби, оребрени с голям брой ламели, които увеличават топлоотдаващата му повърхност. Отоплителните тела нагряват въздуха в помещението, като по този се получава естествената му циркулация, преминаваща покрай ламелите. Това се нарича конвекция. Конвекторите са относително компактни и могат лесно и бързо да бъдат напаснати към топлинните потребности на потребителя.

Конвекция

Виж Конвектори

Конвенционална техника

За разлика от кондензната техника тук водната пара в отработените газове не се кондензира.

Кондензат

Кондензатът представлява вода с повишена киселинност, образуваща се при работа на кондензните уреди.

Кондензна техника

Кондензната техника оползотворява по-голяма част от топлината на отработените газове, като ги охлажда до такава темература, при която съдържащата се в тях водна пара кондензира и освобождава допълнително топлина. Така ефективността на отоплителната система се повишава чувствително. Кондензните газови уреди могат да спестят до 15% енергия в сравнение с нискотемпературните конвенционални газови котли. Те могат да бъдат присъединени към почти всяка отоплителна система, като са особено ефективни в нискотемпературни системи (с ниски температури на подаване и връщане). Използването на кондензни уреди в стари, високотемпературни системи също допринася за покачване на тяхната ефективност.

Консумация на енергия

Разпределение на консумацията на енергия в домакинствата:

  • Отопление 75 %
  • Подгряване на вода 12 %
  • Електроуреди/осветление 13 %

Заради големия дял на отоплението в консумацията на енергия мерките за икономия на енергия от него са особено ефективни.

Консумация на енергия за отопление

Консумацията на енергия за отопление на (жилищните) помещения зависи от много фактори, най-важните от които са положение, големина, строителство (топлинна изолация) на сградата, ефективността на отоплението, гъвкавото регулиране (според актуалната необходимост от топлина) и навиците на потребителите. Разходът на гориво на модерните отоплителни уреди като нискотемпературните и кондензните котли е значително намалена. През последните години консумацията на енергия се понижи и благодарение на подобрената топлинна изолация, новите технологии на монтираните газови уреди и други енергоспестяващи мерки. Въпреки това около 75% от разходите за енергия на домакинствата се числят към отоплението.

Локално захранване с топла вода

Локалното захранване с топла вода е форма на подгряването на вода, като всеки кран за топла вода в жилището е захранен от отделен уред.
виж също Индивидуално захранване с топла вода

Метан

Метанът(CH4) въглеводород от групата на алканите; газ без цвят и мирис, който изгаря със синкав пламък до въглероден диоксид и вода. Метанът е основен съставен елемент (80-90%) от природния газ. Метанът намира широко приложение като енергиен газ, а също и важно химично съединение.
виж също Природен газ

Модернизиране

Някои от по-старите модели котли, монтирани в зората на газификацията в България са неикономични – изразходват по-големи количества газ и натоварват природата с изгорели газове с повишена концентрация на вредни емисии.

Модулация на мощността

Модулация се нарича техническата възможност на котела да променя своята мощност в зависимост от външните условия и свързаните с тях потребности. Ако тази функция липсва, котелът се включва и изключва всеки път, когато са достигнати настроените гранични параметри за температура. Това води до значително по-бърза амортизация на котела и намалява икономичността му.

Монтаж в покрива

Тук вместо керемиди в покрива се интегрират соларни колектори.
виж също Интегриран в покрива монтаж

Монтаж върху плосък покрив

Монтажно решение в сила за всички плоски покривни повърхности. Отличава се преди всичко с лесното и бързо монтиране на алуминиевите опорни рамки. Достатъчно е да се закарат на мястото на монтиране, да се отворят и да се закрепят за профилираните водачи. Благодарение на ъгъла на наклон, регулируем от 25° до 60°, соларната енергия може да се експлоатира винаги оптимално.

Монтаж върху покрива

Системата за монтиране на покрива е резултат от усърдни проучвания и изненадва с изключително високото качество на материалите и лесното закрепване. Съставните елементи са реализирани от алуминий, което гарантира тяхната дълготрайност. Три различни способа на закрепване позволяват монтирането на колекторите върху покриви с покритие от вдлъбнати (канални) керемиди, обикновени керемиди, дървени покривни плочки, шиферни плочи, гофрирани плочи и ламарина.

Монтаж на газов котел

При монтажа на отоплителния уред трябва да се спазват специални предписания, като например големината на обема на помещението за монтаж. Ако мощността на газовия отоплителен уред не надвишава 50kW той може да бъде монтиран в помещението и с друго предназначение, напр. кухня, баня, коридор, подпокривно помещение... Единственото условие е осигуряването на въздух за горене, отвеждането на отработените газове и кондензираната вода (за кондензни уреди).

Мощност

Правилното изчисляване на необходимата мощност включва извършването на пълни топлинни изчисления на сградата, тъй като от значение са както изложението на жилището и неговата изолация, така и допълнителни фактори, например неотоплени жилища отдолу или отгоре, често отваряне на входната врата и т.н. От получените резултати следва да се избере не само котелът, но и отоплителните елементи. Като ориентировъчна базова стойност се приема, че за едно средностатистическо българско жилище са необходими 100 вата мощност на квадратен метър при височина на тавана 2,8 метра.

Независими от въздуха в помещението котли (затворена камера)

Уреди за отопление и подгряване на битова вода са със затворена горивна камера, когато не черпят необходимия за горивния процес въздух от помещението, в което са монтирани. Този тип уреди всмукват свеж въздух през тръбна система отвън.

Нискоенергийна сграда

Нискоенергийната къща се характеризира с консумация на топлинна енергия от 40 до 100 kWh годишно на квадратен метър използваема площ. Този вид строителство е реално постижим с помощта на съвременните технологии. По-малката консумация на енергия се постига благодарение на добрата топлинна изолация на външните ограждащи повърхнини (стени, подове, тавани), пасивното и активни оползотворяване на слънчевата енергия (соларни колектори).
Отоплителната система трябва да бъде съобразена с вида строителство на сградата, занижената консумация на топлинна енергия, както и необходимата мощност за подгряване на вода. Кондензните уреди са особено подходящи за нискоенергийни сгради.

Номинална (топлинна) мощност

Номиналната (топлинна) мощност е максималното оползотворимо количество енергия, което определен източник на топлинна може да отдаде в режим на продължителна работа за единица. Тази величина особено важна при дименсиониране на отоплителната инсталация и може да бъде намерена на фабричната табелка на уреда в kW (Kilowatt).

Отвеждане на отработените газове

Сигурно извеждане на отработените газове чрез системата за отработените газове (напр. през комина, през външната стена или директно през покрива).

Отработени (изгорели) газове

Отработените газове се получават предимно при изгарянето на фосилни горива като петрол, природен газ и въглища. Техният състав зависи от съответното гориво. Например отработените газове, получени при изгарянето на природен газ съдържат предимно воднa парa, въглероден диоксид (CO2) и безвредни субстанции за околната среда.

виж също Система за (отвеждане на) отработени газове

Охлаждащо средство

Среда в херметически затворената циркулация на хладилния агент на термопомпа, която под целенасоченото въздействие на определени елементи (компресор, разширителен вентил) променя налягането и температурата си, като при това може да приема и отдава енергия.

Пилотен пламък

За генериране на топлина от газ, се изисква запалително устройство. Класическият метод е ръчното възпламеняване. По този начин през цялото време се поддържа "в готовност" малък пламък, който при сигнал за потребност от топлина разпалва горелката.

Пластинчат топлообменник

В пластинчатия топлообменник на водата се отдава или отнема топлина чрез топлопредаване. Той се състои от вълнообразни пластини, с такава конструкция, че в последователните междинни пространства се пропуска първо водата, която трябва да бъде загрявана, а след това отдаващата топлина вода.

Площен колектор

Съоръжение, подобно на подово отопление, което се полага в земята, за да се използва топлинната й енергия.

Подово отопление

Подовото отопление представлява отоплителна система, в която вместо радиатори се използва вграден в пода нагревател. Така се постига особено приятно за възприятията разпределение на топлината в помещението. Работната температура на подовото отопление е относително по-ниска (температура на подаване около 40 °C). То е особено подходящо и ефективно в комбинация с нискотемпературни уреди, преди всичко с кондензна техника.

Помпа

Помпата осигурява транспорта на загретия и охладен (флуид) в рамките на отоплителния контур.

Помпа с електронно управление

Помпите с електронно управление са регулируеми циркулационни помпи. Те самостоятелно установяват необходимото количество отоплителна вода и адаптират автоматично мощността на помпата към необходимото количество. Това пести енергия и редуцира шумовете от протичане в тръбопроводите.

Природен газ

Природният газ се превръща във все по-актуален енергиен източник. Изгаря с ниски емисии на вредни вещества, спестява място и пари (по правило не е необходимо изграждане на резервоар за гориво).

Пропан-бутан (LPG)

Пропан-бутанът (LPG = Liquified Petroleum Gas) представлява смес от горивните газове пропан и бутан. Те се получават при добиването на нефт и природен газ, както и в петролните рафинерии, като страничен продукт. Пропан-бутанът се транспортира и складира в течно състояние.

Проточен газов бойлер

Питейната вода се подгрява на проточен принцип във всички проточни газови бойлери и комбинирани газови котли Bosch. При отваряне на кран за топла вода в жилището тя започва да се подгрява от газовия пламък на уреда.

Проточен принцип

Метод за загряване на водата, при който водата се загрява при преминаването й през уреда.

Първична енергия

Като първична енергия се обозначават срещащите се в природата енергийни носители като въглища, нефт, природен газ, излъчваната соларна енергия и естествения уран.

Работна температура

Преди отоплителните уреди най-често работеха с константна температура, независимо от променящите се външни условия. Температурата на подаване на отоплението се регулираше чрез смесване с връщащата вода. Модерните отоплителни системи достигат толкова високи работни температури, колкото са необходими за поддържане на желаната стайна температура. С помощта на регулатори, отчитащи външната температура, топлинната мощност се регулира плавно (безстепенно) според актуалната необходимост от топлина.

Радиатори

Радиаторите са отоплителни тела с отделни ребра са направени от чугун, стомана или алуминий. През тези ребра протича отоплителната вода (топлоносителя). Топлоотдаването се осъществява до 30 - 40% от топлина от излъчване, при която се отопляват както въздухът, така и мебелите в близост до радиатора. Останалата отоплителна мощност се отдава чрез конвекция. Към радиаторите се числят и плоските радиатори, които се използват все повече. Топлината от излъчване се възприема като особено приятна. Освен това радиаторите предизвикват значително по-малко завихряне на домашна прах в сравнение с конвекторите. Благодарение на малкото съдържание на вода, радиаторите осигуряват необходимата топлинна енергия бързо.

Разширителен съд

Разширителният съд служи за улавяне на отоплителната вода при промяна на обема чрез загряване, съотв. отдаване на отоплителна вода при охлаждане на инсталацията и има за цел да транспортира охладената отоплителна вода отново в отоплителната система.

Регенеративна енергия

Енергийни източници, които по обща преценка не се изчерпват. Като напр. дървесина, соларна енергия, геотермална енергия,…

Регулатор по външната температура

Водените по външна температура управления предлагат особено с икономична работа на котела. Те могат да бъдат монтирани в котела или стената в референтното помещение на жилищното пространство и от там комуницират с останалите компоненти на системата. Изборът на управление се прави според изискванията на клиента и обхвата на инсталацията. Принципно препоръчваме комбинация на кондензния газов котел с управление, водено по външна температура. Тоз вид управление минимизира температурата на връщане чрез променливата температура на подаване и по този начин оптимизира кондензната технология.

Система за (отвеждане на) отработени газове

Системата за отвеждане на отработени газове е част от отоплителната система и служи за изхвърляне на отработените газове.
Преди, това бяха комините, докато днес се използват предимно димоотводи. При отоплителните газови уреди отработените газове могат да бъдат отведени през стената или покрива.
виж също Димоотвод

Соларен бойлер

Соларният бойлер е оборудван с 2 серпентини.
Долната серпентина е предназначена за свързване към соларна система. Загрятата в колектора соларна течност протича през серпентината и отдава там топлината си на питейната вода. След това помпата придвижва охладената соларна течност за ново подгряване в колектора.
Ако добитата от соларните колектори енергия не достига, е дадена възможността питейната вода да се доподгрее от втората, горна серпентина, свързана към отоплителен котел. Тази втора серпентина служи само за доподгряване на битовата вода.

Соларен регулатор

Регулаторите измерват и управляват соларната система при подгряването на БГВ и подпомагането на отоплението.
Принципно регулаторите в соларотермичната инсталация изпълняват функцията да управляват помпата по такъв начин, че да се постигне максимален соларен добив.
За да се управлява подгряването на битова вода, регулаторът се нуждае от два датчика за температура. Единият мери температурата в най-горещата точка на соларния контур преди изхода на колектора, вторият мери температурата в бойлера на височината на соларната серпентина. Информацията от датчиците се сравняват в управлението. Когато се достигне температурната разлика за включване, помпата се включва чрез реле.
За да управлява допълнително и подпомагането на отоплението, регулаторът отчита посредством два допълнителни датчици, дали трябва да се захрани с топлина отоплителната инсталация. Ако чрез достигната по-висока температура на бойлера може да се извърши подпомагане на отоплението, регулаторът превключва трипътния вентил

Соларна инсталация

Соларната инсталация преобразува излъчваната соларните енергия в топлинна енергия. Главните елементи са соларните колектори, соларният бойлер и управлението.

Соларна течност

Смес от антифриз и вода за предотвратяване на замръзването.

Соларни колектори

Съоръжения за оползотворяване на слънчевата енергия за топлоснабдяване. В България слънцегреенето позволява да се загрява до 70% от топлата вода, използвана за една година от едно средно домакинство. Останалата потребност от топлина трябва да бъде покрита от допълнителен топлоизточник. Особено подходяща е комбинацията с газови котли. Има различни видове колектори: тръбни, плоски, вакуумни колектори. Веждувременно те са технически усъвършенствани, но все още изискват сравнително висока първоначална инвестиция. При вземането на решение за соларна система оказват влияние и екологични аспекти. Използването на слънчеви колектори се подпомогага от държавно финансиране.

Стаен терморегулатор

Стайните терморегулатори се използват предимно в апаратаменти. Монтирани в жилищната площ, те измерват температурата на стаята и уравняват действителната към желаната от Вас температура. Според потребностите регулаторът задава на газовия котел, дали да повиши или намали мощността си.

Стайна температура

Важен фактор за комфорта на обитаване, потреблението на енергия и разходите за отопление. Отоплителните системи трябва да са оборудвани с компоненти за интелигентен контрол на температурата (напр. термостатични вентили). Те гарантират, че желаната стайна температура (например 20°C в хола, 18 ° C в спалните, 18°C в кухнята, 22 ° C в банята) се поддържа автоматично.

Стандартен коефициент на използване

Мярка за използване на енергията, съдържаща се в горивото.

Стратификация

виж Бойлер със слоесто пълнене

Термална соларна енергия

Под това понятие се разбира превръщането на слънчевата енергия в топлинна енергия с помощта на соларната течност в соларната колектори за загряване на вода, подпомагане на отоплението и затопляне на вода в плувни басейни.

Термична дезинфекция

Във водата има микроорганизми. Върху площите, които са в досег с вода, например тръбопроводи, бойлери и арматури, както и басейни се образува среда, благоприятстваща развитието на бактерии. При това важи правилото, че колкото е по-малка циркулация и колкото по-топла е водата (25 до 50оС), толкова по-бързо е размножаването на микроорганизмите и отлагането им по повърхностите. Средство срещу този процес е термична дезинфекция с температура на водата над 60оС. По време на повтарящата се термична дезинфекция е целесъобразно циркулацията да се прехвърли към връзката за топла вода. По този начин цялото съдържание на бойлера заедно с циркулационните тръбопроводи ще се загреят за кратък и контролиран период време над нормалната работна температура, независимо от соларния отоплителен контур (например при лошо време).
Таймерът за термична дезинфекция трябва да бъде синхронизиран с регулатора на отоплителната инсталация, за да може по време на термичната дезинфекция водата да достигне необходима

Термопомпен бойлер

Специално съобразен с термопомпата бойлер.

Термопомпи

Термопомпите използват енергията на околната среда за отопление на помещения и загряване на вода. Техният принцип на функциониране съответства на този на хладилник, във всеки случай в обратна последователност. Охлаждащото средство на циркулационния кръг на термопомпите отнема топлина от земята, от въздуха или водата и се изпарява.След това се довежда до по-високо ниво на налягане и температура.Тази "загрята" пара отдава топлина на отоплителната вода, като при това се втечнява отново. След последващо намаляване на налягането охлаждащото средство е на разположение отново в първоначалната си форма.

виж също Земна термопомпа
виж също Въздушна термопомпа
виж също Термопомпа за топла вода

Термостатичен вентил с контактен / изнесен датчик

Термостатични вентили за радиатори са на разположение в изпълнение с контактен и изнесен датчик.
При термостатични вентили с контактен (директен) датчик измерва температурата в термостата главата. Според измерената температура, радиаторният вентил се отваря допълнително или се затваря.
В ситуации, при които термостатният вентил на радиатора не е достъпен или е скрит, например от завеса или мебели, измерването не се извършва коректно. За такива случаи има на разположение термостатни вентили с изнесен (дистанционен) датчик. Така датчикът може да бъде поставен на достъпно място в стаята. Посредством капилярна тръба той е свързан с термостатния вентил и по този начин контролира дебита на отоплителната вода.

Термостатични вентили

Автоматичен контрол на температурата на радиаторите, който води до спестяване на енергия. С тяхна помощ могат да бъдат настроени индивидуални стайни температури и да бъдат балансирани разликите в потребностите от топлинна енергия в отделните стаи (например в следствие на слънчева топлина, топлоотдаващи електроуреди и др.). Също така подово отопление трябва да бъде контролирано с термостат.

Топлоносител

Топла вода за отоплителната система. Тя циркулира по тръбната мрежа между отоплителните тела и уреда (котела).

Тръбна система

Късите тръбни пътища на отоплителната и водопреносната система намаяват инсталационните разходи, а също така и топлинните загуби. Затова помещенията, в които има места за черпене на вода (кухня, баня, тоалетна), трябва да бъдат разопложени максимално близо едно от друго. Тръбите, които ще бъдат използвани в бъдеще, например за свързване на подпокривния етаж или на соларните колектори на покрива, е добре да бъдат заложени още при строежа на сградата.

Управление

Съоръжение, работещо във връзка с отоплителни системи, което съгласува производството на топлина с моментната потребност от нея. То следи непрекъснато например външната и стайна температури, сравнява действителните стойности с предварително определени референтни стойности и в съответствие с това автоматично увеличава или намалява подаването на топлинна енергия към отоплителните тела в помещенията.
Автоматичното управление по време и по външна температура (напр. намаляване на температурата през нощта) е важна предпоставка за по-удобно и енергоспестяващ режим на отопление. Съвременните термоуправления могат да бъдат настроени лесно към индивидуалния начин на живот (дневен график, почивните дни, ваканции). Управлението може да включва и други системи, като напр. соларни инсталации.

виж Стаен терморегулатор
виж Регулатор по външната температура

Фасаден монтаж

При този вид монтаж соларните колектори се монтират на фасадата на сградата наклонени под ъгъл 45-60 °.