Климат & Енергия

Климат & Енергия

С начина, по който снабдявате своя дом с топлина и топла вода, влияете също и на околната среда. Като използвате високоефективна възобновяема енергия, Вие снижавате не само вашите разходи за енергия, но и същевременно защитавате естествените ресурси и климата.

Енергия и климат

С начина, по който снабдявате своя дом с топлина и топла вода, влияете също и на околната среда. Като използвате високоефективна възобновяема енергия, Вие снижавате не само вашите разходи за енергия, но и същевременно защитавате естествените ресурси и климата.

Източници на енергия

Какви източници на енергия има? Кои от тях са най-подходящи за Вашите цели? Проучете различните възможности, как можете да се погрижите за уютна топлина във Вашия дом.

Възобновяеми енергии

„Възобновяем“ означава, че източникът на енергия винаги се възобновява отново. Не трябва да се страхувате, че все някога източникът на енергия няма да е достъпен повече. Възобновяемите енергии освен това опазват климата. Затова в много страни те се субсидират от държавата.

Дърва

Дърветата, от които са получени дървата, могат отново да израснат и да преработват CO2, който се освобождава при изгарянето. Така се създава един кръговрат и затова дървата за огрев, пелетите и др. се причисляват към възобновяемата енергия.

Въздух, вода, земя

Термопомпите Ви дават възможност да използвате безплатно като топлина енергията от въздуха, земята, подпочвената вода. За да се произведе топлина, на техниката е необходим ток. Чисто математически околната среда доставя средно 3/4 от топлината, която една съвременна термопомпа предоставя на Вашето домакинство.

Слънце

Всеки ден слънцето изпраща на земята 8000 пъти повече енергия, отколкото е необходима на хората. Със соларна топлинна инсталация на покрива или на фасадата можете да уловите безплатната слънчева енергия. Топлината, която предоставя една такава инсталация, може да се използва за снабдяване с топла вода и дори за отопление.

Изкопаеми източници на енергия

Нефт, газ и въглища са изкопаеми източници на енергия. Те се наричат така, тъй като са възникнали преди милиони години от „вкаменелите“ остатъци от животни и растения. Добивът и съкращаването на енергоносителите изчерпват природните залежи и изтощават ресурсите. При изгарянето им се образува освен това CO2 – една от основните причини за климатичните промени.

Газ

Газът е особено рентабилен източник на енергия. Природният газ се счита за най-чистото от изкопаемите горива. Модерните газови кондензни уреди използват почти напълно топлината, съдържаща се в горивото, и постигат клас на енергийна ефективност A.

Нефт

В много страни за отопление нефтът е неоспорим номер 1. Въпреки, че резервите са ограничени, добивът му за близките години се счита за осигурен. С кондензна технология нефтът може да гори ефективно, като за модерните кондензни котли показва клас на енергийна ефективност A.

Въглища

Топлина може да се произвежда надеждно и рентабилно също и с въглища или кокс. Производителните котли на твърдо гориво осигуряват при това изгаряне с висока ефективност. Много хора намират като особено приятна топлината, която разпространяват камините и кахлените печки.

Преглед на различните източници на енергия

Възобновяеми източници на енергия
Дърва
x
Въздух, вода, земя
x
Слънце
x
Комбинира се с други енергоносители
Дърва
x
Въздух, вода, земя
x
Слънце
x
Газ
x
Нефт
x
Въглища
x