Сервизно обслужване

Сервизно обслужване

Гаранционно и извънгаранционно обслужване

Гаранцията на всички продукти от фирма Bosch е обезпечена от дъщерното дружество на концерна в България, като за изпълнението й са оторизирани партньорски фирми с утвърдено име и опит, надлежно сертифицирани и обучени за целта. Препоръчваме сключване на абонаментен договор за поддръжка по време на и след гаранционния срок на продукта/уреда.

Внимание: информация за краен потребител

Вие вече сте взели решение за качествен и високостойностен Bosch-уред и с това сте направили добър избор. Нашите продукти работят с най-модерните технологии и са надеждни, енергийно ефективни и тихи – така Вие можете да им се наслаждавате дълго.

За да можете пълноценно да използвате уреда спрямо техническите му характеристики и да използвате гаранционните си права и сервизната поддръжка на уреда, както и заради вашата безопасност и комфорт, моля да прочетете инструкцията на уреда. Ако въпреки това имате проблеми с Вашия Bosch- уред, моля, обърнете се към оторизиран сервиз от мрежата ни оторизирани сервизни партньори „Bosch Термотехника Сервиз“, който с удоволствие ще Ви помогне. Актуален списък с оторизираните сервизни партньори на Bosch Термотехника, можете да намерите на линка по-долу.

Не забравяйте: Въвеждането в експлоатация и регулярните годишни обслужвания от оторизиран сервизен партньор на Bosch Термотехника са от съществено значение за вашата безопасност и комфорт, оптималното дългогодишно използване на уреда, както и за запазване на гаранционните Ви права.

Внимание: Уредът Ви е технически продукт, който по всяко време трябва да отговаря на стандартите за безопасност и функционалност. За Вашата собствена безопасност и сигурност е препоръчително всички работи по уреда да бъдат извършвани от професио нално квалифицираната мрежа от оторизирани сервизни партньори на Bosch Термотехника.

Монтаж на уреда

Монтажът на уреда трябва да бъде извършен от специализирана монтажна фирма, регистрирана и сертифицирана за монтаж на уреди за отопление и производство на битова гореща вода по действащото българско законодателство. Всички дейности, свързани с монтаж на уреда и на компоненти към него, както и с изграждане и/или проверка на димоотводната, хидравличната или газовата инсталация се заплащат от клиента. Безплатни са единствено дейностите за въвеждане на уреда в експлоатация, изброени в точка «Въвеждане в експлоатация».

За да запазите гаранцията на уреда, монтажната фирма, ако не е оторизиран сервизен партньор на Bosch Термотехника, не трябва да свързва уреда към електрическата мрежа, да включва уреда за работа или да го въвежда в експлоатация. Монтажът на уреда, включително системата за отработен газ и свеж въздух, трябва да отговаря на актуалните законови разпоредби, наредби и технически правила, както и на инструкциите за проектиране и монтаж, предоставени от производителя и на изискванията към продуктите. Оторизираният сервизен партньор на Bosch Термотехника си запазва правото да прецени правилността на монтажа, както и правото да откаже или отложи въвеждането в експлоатация, ако монтажът не отговаря на условията за безопасна и правилна работа на уреда.

Не забравяйте: Преди да се свърже уредa към димоотвод или комин, е необходимо да се консултирате с експерт. При необходимост препоръчаме да се обърнете към производителя на димоотвода или комина.

Внимание: Неправилно избран или неправилно монтиран димоотвод за отработени газове може да представлява риск за здравето и живота. Използвайте само одобрени решения на системи за отработен газ.

Въвеждане в експлоатация

Въвеждането в експлоатация се извършва само от оторизирани сервизни партньори на Bosch Термотехника! По този начин се гарантират гаранционните Ви права и обслужването на Вашия уред от обучен и квалифициран персонал. Въвеждането в експлоатация се извършва съгласно протокол за пуск, който се добавя от оторизирания сервизен партньор към гаранционната карта и става неразделна част от нея. Попълването на протокол за пуск е задължително за следните уреди: газови котли, термопомпи, електрически котли, пелетни горелки, котли на твърдо гориво и соларни системи.

Въвеждането в експлоатация на следните уреди е безплатно за Вас – газови котли, пелетни горелки, електрически котли, термопомпи, пиролизни котли.

Въвеждането в експлоатация включва следните дейности:

- Проверка на свързването на уреда към хидравличната система – за отопление и битова гореща вода и към системата за отработен газ и свеж въздух.

- Свързване на връзката за газ към котела (при газови котли) и проверка за плътност. Връзката трябва да е предварително изведена до мястото на сварзвъне към котела!

- Свързване към електрическата мрежа. Електрическото захранване (контакт или автоматичен предпазител) трябва да бъде изведено предварително до мястото на монтаж на уреда!

- Свързване на терморегулатор или външен датчик. Кабелът за свързване трябва да бъде изведен предварително до местата за монтаж на котела и на терморегулатора или външния датчик!

- Проверка, настройка и регулиране на работните параметри на уреда в съответствие с изискванията на производителя, задължителните стандарти и отоплителната инсталация.

- Извършване на газов анализ на отработения газ (при уреди, за които е задължителен такъв).

- Проверка функционалността на основни защитни компоненти.

- Проверка на правилната работа на уреда.

- Попълване на гаранционна карта и протокол за въвеждане в експлоатация, при уредите, за които се изисква такъв.

- Обучение на клиента за работа с уреда.

Всички дейности, които се различават от дейностите по въвеждане в експлоатация за гореописаните уреди, както и въвеждане в експлоатация на котли на твърдо гориво, проточни бойлери, обемни бойлери, буферни съдове, термопомпени бойлери, соларни системи и компоненти за управление на системата се заплащат допълнително от клиента.

Необходими документи за обработване на гаранционни претенции

За да бъде своевременно обработена гаранционна претенция е необходимо да се представят в оригинал следните документи:

  • 1. Документ за покупка (касова бележка или фактура), издадена от българско юридическо лице.
  • 2. Надлежно попълнена гаранционна карта, издадена от "Роберт Бош" С.Р.Л.

Сервизни партньори

Открийте нашите сервизни партньори във Вашия регион