Правни аспекти на Бош Групата (Бош)

© Copyright

Всички права запазени. Текстовете, снимките, изображенията, звуците, анимациите и видеофилмите, както и подредбата им на сайтовете на Бош са под защитата на авторското право и други търговски защитни права. Съдържанието на тези сайтове не може да бъде копирано, разпространявано, променяно или да бъде предоставяно на трети страни с комерсиална цел. Някои сайтове на Бош съдържат снимки и изображения, чиито авторски права принадлежат на трети страни.

Търговски марки

Доколкото не е посочено друго, всички търговски марки на сайтовете на Бош представляват защитени от закона търговски марки. Това се отнася в частност до търговските марки на Бош, табелите, шрифтовете, фирмените лога и символите. Марките и елементите на дизайна, използвани на нашите сайтове, са интелектуална собственост на Robert Bosch GmbH, Германия.

Гаранция

Този сайт е направен с максимална грижа. Въпреки това не може да се гарантира прецизността на информацията. Изключена е всякаква отговорност за вреди, причинени директно или индиректно от използването на този сайт, с изключение на случаите на преднамерено лошо поддържане или явна небрежност от страна на Бош.

Лицензи

Интелектуалната собственост, съдържаща се в сайтовете на Бош, напр. патенти, марки и авторски права, е защитена. Този сайт не дава права за ползване на интелектуалната собственост на Бош Групата (Бош) или на трети страни.

Online dispute resolution (ODR)

Информация за онлайн решаване на спорове: Европейската комисия предоставя платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС). Тази платформа трябва да служи за извънсъдебно решаване на спорове, които се отнасят до договорни задължения на онлайн договори за покупко-продажба и онлайн договори за предоставяне на услуги.

Платформата е достъпна чрез http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Не се ангажираме с решения извън съда преди решението на потребителските арбитражни органи.

© Роберт Бош ЕООД 2019, Всички права запазени