Сервизно обслужване

Заявка за сервиз

Заявка за сервиз

Гаранционно и извънгаранционно обслужване

Гаранцията на всички продукти от фирма Bosch е обезпечена от дъщерното дружество на концерна в България, като за изпълнението й са оторизирани партньорски фирми с утвърдено име и опит, надлежно сертифицирани и обучени за целта. Препоръчваме сключване на абонаментен договор за поддръжка по време на и след гаранционния срок на продукта/уреда.

Внимание: информация за краен потребител

Вие вече сте взели решение за качествен и високостойностен Bosch-уред и с това сте направили добър избор. Нашите продукти работят с най-модерните технологии и са надеждни, енергийно ефективни и тихи – така Вие можете да им се наслаждавате дълго.

За да можете пълноценно да използвате уреда спрямо техническите му характеристики и да използвате гаранционните си права и сервизната поддръжка на уреда, както и заради вашата безопасност и комфорт, моля да прочетете инструкцията на уреда. Ако въпреки това имате проблеми с Вашия Bosch- уред, моля, обърнете се към оторизиран сервиз от мрежата ни оторизирани сервизни партньори „Bosch Термотехника Сервиз“, който с удоволствие ще Ви помогне. Актуален списък с оторизираните сервизни партньори на Bosch Термотехника, можете да намерите на линка по-долу.

Не забравяйте: Въвеждането в експлоатация и регулярните годишни обслужвания от оторизиран сервизен партньор на Bosch Термотехника са от съществено значение за вашата безопасност и комфорт, оптималното дългогодишно използване на уреда, както и за запазване на гаранционните Ви права.

Внимание: Уредът Ви е технически продукт, който по всяко време трябва да отговаря на стандартите за безопасност и функционалност. За Вашата собствена безопасност и сигурност е препоръчително всички работи по уреда да бъдат извършвани от професио нално квалифицираната мрежа от оторизирани сервизни партньори на Bosch Термотехника.

Монтаж на уреда

Монтажът на уреда трябва да бъде извършен от специализирана монтажна фирма, регистрирана и сертифицирана за монтаж на уреди за отопление и производство на битова гореща вода по действащото българско законодателство. Всички дейности, свързани с монтаж на уреда и на компоненти към него, както и с изграждане и/или проверка на димоотводната, хидравличната или газовата инсталация се заплащат от клиента. Безплатни са единствено дейностите за въвеждане на уреда в експлоатация, изброени в точка «Въвеждане в експлоатация».

За да запазите гаранцията на уреда, монтажната фирма, ако не е оторизиран сервизен партньор на Bosch Термотехника, не трябва да свързва уреда към електрическата мрежа, да включва уреда за работа или да го въвежда в експлоатация. Монтажът на уреда, включително системата за отработен газ и свеж въздух, трябва да отговаря на актуалните законови разпоредби, наредби и технически правила, както и на инструкциите за проектиране и монтаж, предоставени от производителя и на изискванията към продуктите. Оторизираният сервизен партньор на Bosch Термотехника си запазва правото да прецени правилността на монтажа, както и правото да откаже или отложи въвеждането в експлоатация, ако монтажът не отговаря на условията за безопасна и правилна работа на уреда.

Не забравяйте: Преди да се свърже уредa към димоотвод или комин, е необходимо да се консултирате с експерт. При необходимост препоръчаме да се обърнете към производителя на димоотвода или комина.

Внимание: Неправилно избран или неправилно монтиран димоотвод за отработени газове може да представлява риск за здравето и живота. Използвайте само одобрени решения на системи за отработен газ.

Въвеждане в експлоатация

Въвеждането в експлоатация се извършва само от оторизирани сервизни партньори на Bosch Термотехника! По този начин се гарантират гаранционните Ви права и обслужването на Вашия уред от обучен и квалифициран персонал. Въвеждането в експлоатация се извършва съгласно протокол за пуск, който се добавя от оторизирания сервизен партньор към гаранционната карта и става неразделна част от нея. Попълването на протокол за пуск е задължително за следните уреди: газови котли, термопомпи, електрически котли, пелетни горелки, котли на твърдо гориво и соларни системи.

Въвеждането в експлоатация на следните уреди е безплатно за Вас – газови котли, пелетни горелки, електрически котли, термопомпи, пиролизни котли.

Въвеждането в експлоатация включва следните дейности:

- Проверка на свързването на уреда към хидравличната система – за отопление и битова гореща вода и към системата за отработен газ и свеж въздух.

- Свързване на връзката за газ към котела (при газови котли) и проверка за плътност. Връзката трябва да е предварително изведена до мястото на сварзвъне към котела!

- Свързване към електрическата мрежа. Електрическото захранване (контакт или автоматичен предпазител) трябва да бъде изведено предварително до мястото на монтаж на уреда!

- Свързване на терморегулатор или външен датчик. Кабелът за свързване трябва да бъде изведен предварително до местата за монтаж на котела и на терморегулатора или външния датчик!

- Проверка, настройка и регулиране на работните параметри на уреда в съответствие с изискванията на производителя, задължителните стандарти и отоплителната инсталация.

- Извършване на газов анализ на отработения газ (при уреди, за които е задължителен такъв).

- Проверка функционалността на основни защитни компоненти.

- Проверка на правилната работа на уреда.

- Попълване на гаранционна карта и протокол за въвеждане в експлоатация, при уредите, за които се изисква такъв.

- Обучение на клиента за работа с уреда.

Всички дейности, които се различават от дейностите по въвеждане в експлоатация за гореописаните уреди, както и въвеждане в експлоатация на котли на твърдо гориво, проточни бойлери, обемни бойлери, буферни съдове, термопомпени бойлери, соларни системи и компоненти за управление на системата се заплащат допълнително от клиента.

Гаранция и гаранционни условия

1. Общата гаранция на уредите е 24 месеца от дата на въвеждане в експлоатация, но не повече от 30 месеца от датата на закупуване. За определени продукти (напр.: газови котли, електрически обемни бойлери) гаранцията надвишава законово изискваната. Прилежащата гаранционна карта към Вашия уред показва най-ясно този срок.

2. Гаранцията на уредите е валидна на територията на Република България.

3. Гаранцията е валидна единствено при въвеждане на уреда в експлоатация от оторизиран сервизен партньор на Bosch Термотехника. Актуален списък с оторизираните сервизни партньори на Bosch Термотехника може да намерите на www.bosch-thermotechnology.com/bg/bg - Сервизно обслужване/Сервизен партньор

4. Гаранцията е валидна при представяне на оригинална и правилно попълнена гаранционна карта и съответния протокол за пуск, придружена от фактура и/или финансов бон.

5. Гаранцията се отнася до случаите на дефекти в материала или производствени дефекти, които са се проявили в рамките на определения гаранционен период.

6. Гаранцията на оригинални резервни части, закупени от клиента и подменени за сметка на клиента, е една (1) година от датата на монтажа, при условие, че те са монтирани от оторизиран сервизен партньор на Bosch Термотехника.

7. С подписването на гаранционната карта и протокола за пуск, потребителят потвърждава приемането на гаранционните условия и евентуалните допълнителни забележки.

За въвеждането на уреда в експлоатация, както и за всички останали сервизни дейности върху уреда, може директно да се обръщате към наш оторизиран сервизен партньор във Вашия регион или да се свържете с нашия контактен център на телефон 0 700 11 494.

Гаранцията отпада при следните случаи:

1. Повреда по време на транспорт.

2. Механични повреди по корпуса или на отделни компоненти на уреда.

3. Технически или конструктивни промени на уреда или на негови компоненти.

4. Неправилно съхранение на уреда преди монтажа, подлагане на неблагоприятни атмосферни условия (ниски температури, повишена влажност, вятър, дъжд и т.н.).

5. Неправилен монтаж, извършен при неспазване на инструкциите на производителя и разпоредбите на действащото законодателство.

6. Въвеждане в експлоатация или сервизни дейности върху уреда, извършени от неоторизиран от Bosch Термотехника сервиз или неоторизирано лице.

7. Сервизна намеса или подмяна на части от неоторизиран серизен партньор на Bosch Термотехника или неоторизирано от Bosch Термотехника лице.

8. Несъответствие на капацитета на уреда с условията на експлоатация, т.е. използване на уреда не по предназначение.

9. Използване на друг вид гориво, различно от посоченото в инструкциите за употреба на уреда.

10. Неизправности в хидравличните или електрически инсталации (напр. високо хидравлично налягане, ниско или високо електрическо напрежение, токови удари) и др.

11. Натрупване на различни видове отлагания (напр. варовик), мръсни частици и т.н. по различните съставни части на уреда (топлообменници, вентилатори, помпи, манометри, тръби и т.н.). Водата за захранване трябва да притежава физични и химични характеристики, които да не предизвикват отлагания и корозии. Препоръчваме вграждането на съответните почистващи филтри.

12. Използването на неодобрени от Bosch Термотехника инхибитори и добавки. (например автомобилен антифриз)

13. Замръзване на водата в уреда, липса на вода в уреда или инсталацията.

14. Експлоатация на уреда във влажна, причиняваща корозия, агресивна или силно запрашена среда или експлоатация при неспазване изискванията на производителя.

15. Неефективност на комина или неправилен монтаж на димоотвода за извеждане на изгорелите газове.

16. Повреди в следствие на природни бедствия, токови удари, превишаване на захранващото налягане на водопроводната инсталация или газовата инсталация, нестандартни захранващи напрежения и неизправности в хидравличните, електрическите или димоотводните системи.

17. Повреди, дължащи се на замърсяване от прах, мазнини, насекоми и други външни въздействия, механични увреждания на свързващите системи (кабели, захранващи блокове, приставки, консумативи).

18. Дефектация на части и компоненти в резултат на промени в състава или структурата на течността в системата (напр. соларна течност).

19. Възникнали повреди на компонентите, причинени от механично и/или химическо почистване, с неодобрени от производителя течности.

20. Дефектация и повреди на части и компоненти, подлежащи на нормално износване при употреба, напр. уплътнения, О-пръстени, изолации, тухли, предпазители, крушки, светлодиоди, защитни аноди, филтри, батерии, меки и твърди връзки и др.

21. При липсващ или повреден стикер на уреда, при който не се чете модел, фабричен или артикулен номер.

Необходими документи за обработване на гаранционни претенции

За да бъде своевременно обработена гаранционна претенция е необходимо да се представят в оригинал следните документи:

  • 1. Документ за покупка (касова бележка или фактура), издадена от българско юридическо лице.
  • 2. Надлежно попълнена гаранционна карта, издадена от "Роберт Бош" С.Р.Л.

Партньорска мрежа

Открийте нашите сервизни партньори във Вашия регион. В нашия конфигуратор на партньорската мрежа, въведете град или пощенски код и отбележете полето Сервизен партньор, за да получите списък с партньори в радиус от 25км около Вас.

Партньорска мрежа

Заявка за сервиз