Условия за доставка

1.Общи положения

1.1.
Тези условия са приложими за всяка поръчка. Други условия са задължителни за нас само в случаите, когато писмено са потвърдени от нас.

1.2.
Устни уговорки преди и по време на сключване на договора се нуждаят от писмено потвърждение, за да са валидни.

1.3.
Нашите оферти са незадължителни. Предварителната калкулация на цените не е обвързваща.

1.4.
Изчислисленията се правят на базата на валидните в момента на доставката цени, които са били известни на страните. В цената не е включен данък върху добавената стойност (ДДС).

2.Доставка

2.1.
Договорените срокове на доставка се пресмятат от момента на излизане на стоката от завода-производител или от спедицията. Те не започват преди изпълнение на съществуващи съвместни задължения от страна на клиента, най-вече набяването на документи или извършването на уговорено плащане.

2.2.
Форсмажорни обстоятелства и други събития, извън нашата компетенция, които могат да поставят под въпрос безпрепятственото извършване на поръчката, особено забавяне на доставката от страна на нашия снабдител, смущения в производството или транспорта, работнически стачки, недостиг на материали и енергия, мерки на държавни институции като ограничения на вноса и износа, ни дават право да удължим съответно срока на доставка, или, доколкото изброените събития сериозно застрашават изпълнението на поръчката или го правят невъзможно, ни дава право да се откажем частично или напълно от поръчката, без да дължим неустойка на клиента.

2.3.
Частични доставки и съответни заплащания са допустими само в установените размери, и след изрично писмено потвърждение от нас.

3.Експедиция

3.1.
Експедицията се извършва за сметка и на отговорността на клиента от място, посочено от нас.

3.2.
Ние не поемаме отговорност за най-евтина експедиция.

3.3.
Транспортна застраховка се сключва само по указание и за сметка на клиента.

4.Възражения и рекламации

4.1.
Възражения относно непълна и неправилна доставка или рекламация на явни дефекти трябва да се направят в писмена форма незабавно, най-късно до 15 дни след получаване на стоката. Меродавно е постъпването на възражениета при нас. Заедно с възражението следва да се изпратят и лепенките върху кашоните, ети®тите за съдържание и контролните листове към съответната доставка. За други дефекти се съобщава писмено веднага след откриването им.

4.2.
При ненавременно съобщаване на възраженията или рекламациите се изключват претенциите за гаранция.

5. Гаранция

5.1.
Ние даваме гаранция за изрично обезпечени свойства и безупречност в съответствие с нивото на техниката. Промени в конструкцията или изпълнението, които ние сме предприели преди доставката на поръчката общо за стоката, не дават право за повдигане на възражение.

5.2.
Срок на гаранция

5.2.1.
Срокът на гаранция за наши изделия е минимум 12 месеца, но се ограничава в следните случаи:

а) при изделия на автомобилното и двигателното оборудване на коли с пробег на съответното превозно средство над 50 000 км.

б) при изделия на строителни машини, стационарни мотори и електрокари, както стационарна хидравлика и пневматика с продължителност на експлоатация над 1200 часа.

в) при генератори на ток за аварийни случаи с продължетелност на експлоатация над 300 часа.

5.2.2.
За разлика от т. 5.2.1. гаранционният срок при генераторите на ток (без тези за аварийни нужди), както и при електрически инструменти и инструменти със сгъстен въздух, продължава 6 месеца.

5.3.
Гаранционният срок започва

а) при изделия на автомобилно и двигателно оборудване в момента, в който стоката започва да се употребява, т.е. при първоначално оборудване - с пускането в движение, а в останалите случаи - след монтажа.

б) при изделия на индустриалната хидравлика и пневматика, както и при стационарните системи за завинтване и пресоване, в момента, в който стоката влиза в употреба.

в) при електроинструментите и тези със сгъстен въздух - в момента на продажбата на потребителя.

г) във всички останали случаи с изпращането на стоката на нашия клиент.

д) във всички случаи обаче най-късно 6 месеца след изпращането на стоката на нашите клиенти.

5.4.
Вид на гаранцията

а) Гаранцията касае по наш избор поправка или замяна на рекламираното изделие. Подменените части остават наша собственост.

б) рекламираното изделие се изпраща за поправка до нас или до най-близкия сервиз, упълномощен от нас да поддържа съответната продуктна група. Разноските за най-евтин транспорт до там и обратно са за наша сметка в случаите, в които е уважена рекламацията. В останалите случаи важи т. 3.

5.5.
Иск за промяна или отпадане на поръчката не се уважава, освен ако ние не сме в състояние да отстраним повредата - дори и чрез съответни изменения на дефектния продукт - или да заменим цялото изделие, или когато подобрението или замяната се считат за невъзможни.

5.6.
Задължението за изпълнение на гаранцията отпада, ако доставеният предмет е променян от трета страна чрез монтаж на части с чужд произход, освен ако повредата не е в причинно-следствена връзка с промяната. То отпада и в случаите, когато не са следвани указанията за монтаж и работа с продукта.

5.7.
От гаранцията се изключват естественото износване и повреда поради нецелесъобразна употреба. Ние не носим отговорността най-вече за промени на състоянието или на работата на нашето изделие поради несъобразено складиране, както и поради климатични или други въздействия. Гаранцията не покрива дефекти, основаващи се на конструкционни грешки или на избор на непригоден материал, когато клиентът въпреки нашите предварителни указания е променил конструкцията или материала.

5.8.
След поправката или подмяната гаранционният срок не се възобновява.

6. Запазени права

6.1.
За искове, произтичащи от нарушаване на запазени и авторски права, ние поемаме отговорността само в случаите, когато запазеното или авторското право не са или не са били собственост на клиента или на някое непосредствено принадлежащо му предприятие, или такова, принадлежащо му посредством многократно капиталово участие или участие с право на глас, като клиентът незабавно ни уведоми за станалите му известни рискове за нарушаване и (мними) случаи на нарушаване и ни предостави по наше искане - доколкото това е възможно - воденето на съдебните спорове (също и извън съда) и при запазените права е публикувано поне едно запазено право от видовете запазени права или от Европейската служба за патенти, или в една от държавите ФРГ, Франция, Англия, Австрия и САЩ.

6.2.
По наш избор имаме право да осигурим на клиента за нарушаващото (мнимо) запазени или авторски права изделие лиценз или така да го модифицираме, че то вече да не нарушава запазени или авторски права, или да го заменим със сродно изделие, което не нарушава запазени или авторски права. Т. 5.5 важи съответно.

6.3.
Настоящата отговорност, която регулира окончателно отговорността за свободата на запазените и авторските права и отпада 5 години след доставката на съответното изделие, не важи в случаите, в които изделията са изработени съобразно спецификация на клиента или (мнимото) нарушаване на запазено или авторското право е следствие на изгодата от съвместна дейност с някой друг, непроизхождащ от нас предмет или изделията са били използвани по начин, който ние не сме могли да предвидим.

7. Отговорност

7.
Доколкото в тези условия не е предвидено нещо друго, ние носим отговорност за изплащане на обезщетение поради нарушаване на договорни или извъндоговорни задължения само в случаите на умисъл или груба небрежност.

8. Износ

8.1.
Доставяните от нас стоки в разглобено състояние могат да се изнасят в други страни само с нашето писмено съгласие както е указано при поръчката. Това не важи за реекспорт на територията на Общия пазар.

8.2.
В случай на нарушение ние имаме право освен на обезщетение и на отказване от текущите поръчки.

8.3.
Клиентът се задължава при износ на наши изделия да спазва разпорежданията на установения външнотърговски режим, СОСОМ - постановленията както и US EXPORT Administration regulations.

9. Запазване правото на собственост

9.1.
Ние си запазваме собствеността върху доставените стоки до пълното изплащане на всички произтичащи от договора вземания.

9.2.
Клиентът има право да променя наши изделия или тяхното свързване с други изделия в рамките на неговата съобразена с изискванията предприемаческа дейност. Върху промените или свързани предмети за гарантиране на нашите изброени в т. 9.1 изисквания придобиваме право на собственост, което клиентът ни прехвърля още сега. Клиентът съхранява безплатно предметите, които са наша съсобственост. Размерът на частта от нашата съсобственост се определя от съотношението на стойността на нашето изделие и предметът, получен след промяната или свързването.

9.3.
Ние разрешаваме на нашия клиент с право на отмяна препродажбата по установения начин. Това право отпада в случай, че плащанията са преустановени. Клиентът ни преотстъпва още сега всички полагащи му се от продажбата вземания заедно със съпътстващите права. С настоящото ние приемаме това преотстъпване. Преотстъпените вземания служат за гарантиране на всички искове по т. 9.1. Клиентът има право да събира преотстъпените вземания, освен ако ние отменим това правомощие. Наред с това, клиентът е задължен да уведоми незабавно длъжника за преотстъпването по реда на чл. 99, ал. 4 от ЗЗД. Правомощието за събиране отпада и без изрична отмяна, ако клиентът преустанови своите плащания. По наше искане клиентът незабавно ни съобщава в писмена форма на кого е продал стоката официално заверени свидетелства за преотстъпването на вземанията.

9.4.
Клиентът няма правото да разполага с предмети, за които сме си запазили правото на собственост или имаме съсобственост, или върху вземания, преотстъпени на нас. Клиентът е задължен да ни съобщава незабавно за налагания на запор или други нарушения на правата върху предмети/вземания, които изцяло или частично ни принадлежат.

9.5.
Ние сме в правото си по всяко време да изискваме връщането на стоките, ако клиентът се забави с някое плащане. Ако ние ползваме това право, то - независимо от други задължителни законови разпоредби - договорът се прекратява тогава, когато ние изрично обявим това.

9.6.
Ако стойността на осигуровките за нас надхвърля нашите вземания с повече от 20%, то по наше желание и при молба от страна на клиента може да се откажем от осигуровките.

10. Плащания

10.1.
Плащанията се извършват при установените от нас условия на плащания. Ние имаме право да отнесем плащането към най-старата фактура с настъпил падеж, за задълженията по договора.

10.2.
При просрочване на срока за плащане, независимо от други права, ще се начисляват лихви за закъснение в размер на 4.5 % върху съответния лихвен процент на БНБ, за евро.

10.3.
Клиентът има право на погасяване само с неоспорими или законно установени вземания.

10.4.
Фактурирането се извършва по правило в лева или евро. Стойността в евро е меродавна и в случаите, когато до нея са посочени суми в чужда валута. Плащането ще се извършва в български лева по курса на БНБ в деня на плащането.

11. Място на компетентен съд; приложимо право

11.1.
Мястото на компетентния съд е в Република България според правилата на местната и родовата подсъдност.

11.2.
Приложимо е българското гражданско право.