Podmínky užívání digitálních obsahů

1. Oblast použití a definice

Společnost Bosch Industriekessel GmbH („BOSCH“) poskytuje uživateli v souvislosti s prodejem svých výrobků ke stažení rozsáhlý informační a datový materiál. Jedná se přitom zejména o texty, výňatky textů, obrázky, grafiky, technické a obchodní údaje (texty Datanorm), CAD výkresy, BIM modely, údaje o výrobcích, zvukové soubory, videosoubory a soubory s animacemi, katalogy a plánovací software a dále registrované a neregistrované slovní/obrazové ochranné známky, např. „Buderus“, „Bosch“ a „Junkers“, dále společně jako „reklamní materiál“. Stažením a/nebo používáním reklamního materiálu poskytnutého firmou BOSCH vyjadřuje uživatel souhlas s těmito podmínkami užívání. Pojem „uživatel“ se v těchto podmínkách vztahuje na všechny fyzické a právnické osoby, které používají reklamní materiál poskytnutý firmou BOSCH za účelem prodeje výrobků BOSCH.

2. Rozsah platnosti podmínek užívání

Tyto podmínky užívání platí pro veškerý reklamní materiál poskytnutý firmou BOSCH ke stažení, nezávisle na tom, kde a jakou formou BOSCH reklamní materiál poskytne.

3. Práva na užívání a přístupová práva

3.1 Není dovoleno stahovat, kopírovat a/nebo šířit celé webové stránky, na kterých BOSCH poskytuje reklamní materiál ke stažení, a/nebo celé oblasti nebo jejich části, které nejsou určené ke stahování. Dovolené je především technicky odůvodněné kopírování za účelem prohlížení, pokud toto jednání neslouží k výdělečným účelům, a trvalé kopírování pro vlastní potřebu.

3.2 Veškerý materiál poskytnutý společností BOSCH ke stažení je chráněný autorskými právy a/nebo právem k ochranným známkám. Veškerá práva, která z toho vyplývají, náleží výhradně společnosti BOSCH, resp. poskytovatelům licence společnosti BOSCH.

Poskytnutí reklamního materiálu společností BOSCH slouží výhradně pro podporu reklamní činnosti uživatele, zejména prezentace výrobků společnosti Bosch Industriekessel GmbH, pro účely získávání zákazníků a projektů, dimenzování a navrhování výrobků a dále na podporu žurnalistické práce („účel použití“). Reklamní materiály poskytnuté společností BOSCH proto smí používat výhradně uživatelé k výše uvedenému účelu použití (internetové stránky, brožury atd.) a dále pro žurnalistické účely. Výhradně k těmto účelům poskytuje BOSCH uživateli jednoduché, nevýlučné, nepřenositelné, místně a s výhradou uvedenou níže v bodě 5 časově neomezené právo na používání reklamního materiálu.

Ukládání reklamního materiálu za účelem předání třetím osobám (například ve vlastní oblasti ke stahování), používání v obrazových databázích, obrázkových katalozích a používání obrázků na prodejních platformách je dovolené jen po výslovném předchozím písemném souhlasu společnosti BOSCH.

4. Omezení práva na používání

Při používání reklamního materiálu se musí vždy přiměřeně zohledňovat zájmy společnosti BOSCH. Reklamní materiál se smí používat výhradně v souvislosti s výrobky a službami společnosti BOSCH a nesmí se používat v souvislosti s pornografickými, pomlouvačnými, rasistickými a klamavými obsahy a dále s takovými obsahy, které porušují zákony. Kromě toho se reklamní materiál nesmí používat způsobem, který by mohl být považovaný za urážlivý, obscénní nebo nezákonný. Je výslovně zakázáno používat reklamní materiál v souvislosti, která ohrožuje nebo poškozuje pověst a dobré jméno společnosti BOSCH.

5. Doba platnosti/odvolání práva na používání

5.1 Společnost BOSCH si vyhrazuje právo kdykoli odvolat práva na používání podle výše uvedených ustanovení, týkající se všech nebo určitých poskytnutých reklamních materiálů, a zejména zakázat další používání. BOSCH přitom přiměřeně zohlední zájmy uživatele a případně poskytne lhůtu pro provedení.

5.2 BOSCH si výslovně vyhrazuje právo poskytování reklamního materiálu bez zvláštního předchozího upozornění kdykoli kompletně nebo částečně změnit, doplnit, smazat nebo poskytování dočasně nebo definitivně zastavit.

6. Uvádění zdrojů

Při používání poskytnutého reklamního materiálu musí uživatel uvést způsobem, který je u příslušného použití obvyklý, a pokud je to technicky možné, tak na samotném reklamním materiálu, nebo na/v použitém médiu zdroj, a to v tomto znění: „Bosch Industriekessel GmbH“. Hromadné uvádění zdrojů obrázků není dovolené.

7. Úpravy / změny

7.1 BOSCH si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění změnit, smazat nebo doplnit rozsah nabídky a jednotlivé soubory. BOSCH si zejména vyhrazuje právo bez dalšího sdělení provádět změny souborů oproti stavu, ve kterém si je uživatel stáhl.

7.2 Jakékoli úpravy či změny poskytnutého reklamního materiálu nebo manipulace s ním, jako například fotografování, grafické falšování, vytváření fotokompozic nebo změny pomocí jiných elektronických prostředků nad rámec úpravy barev, výřezů a zmenšení je dovolené pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti BOSCH. Informace se rovněž nesmí zobrazovat ve zkreslujících souvislostech.
Odkazy na autorská práva, sériová čísla, vodoznaky a jiné identifikace výrobků se v žádném případě nesmí odstraňovat nebo měnit.

8. Poplatky za používání

Soubory jsou poskytovány bezplatně. Uživatel nemá právo požadovat od třetích osob poplatky za používání souborů. Právo uživatele požadovat úhradu za služby, které poskytuje za pomoci reklamního materiálu, zůstává nedotčené.

9. Odpovědnost

9.1 BOSCH neodpovídá za porušení tiskového práva, autorského práva nebo jiných zákonů nesprávným nebo zavádějícím používáním poskytnutého reklamního materiálu. Při nedodržování povinností, které vyplývají z těchto podmínek užívání, má povinnosti nahradit škodu případným třetím osobám výhradně uživatel. Uživatel v tomto ohledu zbavuje společnost BOSCH veškerých nároků třetích osob, včetně případných nákladů řízení.

9.2 BOSCH odpovídá pouze za úmysl, hrubou nedbalost a chybějící garantované vlastnosti. To neplatí pro poškození zdraví a případy zákonné povinné odpovědnosti.

9.3 BOSCH neodpovídá za správnost a aktuálnost poskytnutých údajů. Uživatel je povinen před používáním poskytnutého reklamního materiálu zkontrolovat jeho aktuálnost a věrohodnost.
U údajů výrobků se jedná například o standardní provedení komponent a rozměry s tolerancí ±1 %. Parametry pro dimenzování byly stanoveny jako průměry bez souvislosti s konkrétními projekty a neodpovídají konkrétnímu použití. Proto nejsou vhodné pro podrobné projektování technického řešení nebo plánování potrubí. BOSCH v tomto ohledu nepřebírá odpovědnost ani v případě, pokud uživatel přesto při dalším navrhování vychází z těchto údajů. Pro CAD údaje o výrobku specificky přizpůsobené pro příslušný projekt jsou nutné konkrétní údaje na základě samostatné smlouvy. Uživatel se za tímto účelem může spojit se zastoupením společnosti BOSCH.

9.4 BOSCH neodpovídá za škody, které vzniknou na základě používání reklamního materiálu neodpovídajícího výše uvedenému účelu nebo nesprávného dalšího používání reklamního materiálu.

10. Duševní vlastnictví

Veškerá práva k duševnímu vlastnictví (včetně autorských práv, práv k softwaru, práv k databázím, patentů, know-how, použitých algoritmů, značek, log, názvů značek a dalších komerčních identifikačních označení a dále dalších podobných práv, jako přihlášení, žádostí, prodloužení pro celý svět) reklamního materiálu, který je poskytovaný ke stažení, vlastní společnost BOSCH, resp. poskytovatelé licence společnosti BOSCH a jsou chráněná autorskými právy, resp. jinými právy k duševnímu vlastnictví. Změny nebo zkreslování nejsou dovolené. Není dovoleno odstraňovat upozornění a poznámky, které se týkají důvěrnosti, autorských práv, práv týkajících se ochranných známek, patentových práv a dalších práv k duševnímu vlastnictví.

11. Doplňující podmínky

11.1 Jako doplnění platí „Všeobecné prodejní, dodací a platební podmínky“ společnosti BOSCH v aktuálně platném znění.

12. Závěrečná ustanovení

12.1 V případě neúčinnosti jednotlivých úprav těchto podmínek užívání zůstává účinnost ostatních ustanovení nedotčená.

12.2 Platí hmotné právo Spolkové republiky Německo s vyloučením CISG. Místně příslušný je soud ve Stuttgartu.

12.3 Změny a/nebo doplnění musí být provedené v textové podobě.

Stav: 07/2020