FAQ - často kladené otázky

V rubrice FAQ naleznete odpovědi na nejčastěji pokládané otázky našich zákazníků. Jednotlivé otázky jsou rozděleny do několika samostatných tématických podkategorií:

V případě použití klasického kotle uniká při spalování část tepelné energie bez užitku do atmosféry. Tato ztráta může představovat až 11 % energie. Tuto energii dokáže kondenzační kotel využít. Horké spaliny prochází speciálním tepelným výměníkem, ve kterém předávají teplo topné vodě.

Plynové kondenzační kotle nelze připojit přímo na komín, protože jejich spaliny jsou natolik chladné, že by nevytvořily dostatečný tah. Chladné spaliny navíc kondenzují na stěnách odvodové šachty. Proto je důležité, aby byly komínové cesty odolné vůči kondenzátu. Řešením jsou speciální systémy odvodu spalin pro kondenzační kotle, které lze bez problémů připojit i do již existujícího komínu.

Starší dříve provozovaný komín lze pro provoz kondenzačního kotle jednoduše připravit a doplnit prostřednictvím spalinového potrubí, které je odolné vůči kondenzátu. Spalinové potrubí je dodáváno firmou Junkers Bosch jako certifikované příslušenství. Pokud má komínová šachta dostatečné rozměry, je možné ji využít i pro nasávání spalovacího vzduchu pro kotel. Podrobně poradit v otázkách týkajících se vedení odtahu spalin Vám ve Vašem případě může Váš instalatér, projektant nebo kominík.

Pokud to prostor instalace kotle a předpisy dovolují, je možné provozovat kondenzační kotel i tak, že potřebný vzduch pro spalování se nasává z prostoru místnosti. Podrobně Vám v otázkách týkajících se vedení odtahu spalin poradí Váš instalatér, projektant nebo kominík ideálně přímo na Vámi uvažovaném místě instalace.

Vždy záleží na zvoleném prostoru instalace a vždy je třeba zajistit přísun čerstvého vzduchu, který je potřeba pro spalování a následný odvod spalin do komína. Konkrétní podmínky definuje současná legislativa. Pokud komín není nebo je příliš daleko od místa instalace, může být pro Vás vhodnou variantou kondenzační "turbo" kotel z nabídky Junkers Bosch, kde je odtah spalin veden vnější obvodovou zdí nebo přímo přes střechu. Tímto příslušenstvím získává kotel vzduch potřebný ke spalování a zároveň odvádí spaliny ven.
Zda je Vámi vybraný kotel vhodný pro váš byt či stavbu, doporučujeme konzultovat vždy s projektantem či odbornou instalatérskou firmou.

Každé otopné těleso včetně podlahového vytápění může mít k dispozici samostatný termostatický ventil. Na něm lze teplotu nastavit. Komfortnějším řešením je použití vlastních topných okruhů pro příslušné místnosti. Například lze řídit radiátory nezávisle na podlahovém topení nebo obývací pokoj a koupelnu odděleně od ostatních místností.

Jak obyvatelé ve vícegeneračním rodinném domě, tak i obyvatelé menšího bytu v rodinném domě mají své individuální představy o komfortu. Řešením jsou více okruhové regulátory, pomocí kterých je možné nastavit spínací časy pro vytápění a přípravu teplé vody pro každý byt zvlášť.

ErP je zkratka anglických slov Energy related Products t. j. „Výrobky spojené se spotřebou energie“. Ekodesign je soubor požadavků na výrobky, aby byly ekologické. Tyto požadavky vycházejí ze směrnice EP a Rady 2009/125/ES a platí jednotně v celé Evropské unii. Od 1. srpna platí směrnice o ekodesignu oběhových čerpadel, podle které mohou být na trh dodávány pouze kotle s novým energeticky účinnějším čerpadlem. 26. září 2015 na tuto směrnici naváže další nařízení s požadavky na minimální účinnosti zařízení pro vytápění a přípravu teplé vody.

Ekologické směrnice pomáhají, aby EU byla schopna dosáhnout svých ambiciózních cílů v oblasti klimatu. Ty stanoví tzv. 20-20-20 – strategii, která má do roku 2020 vést ke snížení spotřeby energie o 20 %, zvýšení podílu obnovitelné energie na celkové spotřebě na úroveň 20 % a snížení emise skleníkových plynů o 20 % z úrovně roku 1990. Ekologické směrnice usnadňuje výběr energeticky nejúčinnějších výrobků spotřebitelům, výrobcům tepelné techniky a montážním firmám. Takže emise CO2 jsou redukovány a náklady na energii klesají.

 • topné kotle (plynové, olejové, elektrické) do 70 kW
 • tepelná čerpadla do 70 kW
 • kogenerační jednotky do 50 kW
 • systémové pakety do 70 kW
 • zásobníky o objemu do 500 litrů

Energetické štítky již znáte od výrobců domácích spotřebičů, např. televizorů, chladniček, praček atd.

Štítek má za úkol jednoduchým způsobem informovat o nejdůležitějších vlastnostech příslušného výrobku a umožnit snadné porovnání mezi výrobky různých výrobců. Nejvýraznějším údajem štítku je třída energetické účinnosti. Spíše než konkrétním číselným údajem, je třída reprezentována písmenem a barevným pruhem, od A +++ (pro systémy) nebo A ++ (pro produkty) až po G. Třída A +++ je zkratka pro zvlášť vysokou účinnost a G pro nízkou účinnost. Tento systém výrazně zjednodušuje orientaci mezi větším počtem údajů. V závislosti na typu výrobku na štítku naleznete např.:

1. Název dodavatele, 2. Název výrobku, 3. Funkce, 4. Klasifikace - energetická třída vytápění/přípravy teplé vody, 5. Hladina hluku v místnosti, 6. Výkon

Ne, na štítku naleznete pouze základní informace. Nenahrazuje odborné poradenství od zkušené montážní firmy, která Vám navrhne a doporučí optimální řešení podle Vašich individuálních požadavků. Účinnost uvedená na štítku také nezaručuje, že výrobek později dosáhne takových hodnot. Předpokladem pro to je, aby byl celý systém navržen a namontován odbornou firmou, která dokonale sladí všechny jeho prvky.

Toto byste měli zvážit velmi pečlivě, neboť sama energetická účinnost není rozhodujícím faktorem. Každý spotřebič je součástí systému, který musí být optimalizován ve všech svých částech, aby bylo dosaženo nejvyššího komfortu a účinnosti. Tento proces začíná u plánování a projektu, odborné montáže celého topného sytému a končí u pravidelné údržby a servisu. Junkers Vám nabízí více než 100 let znalostí a zkušeností, špičkovou kvalitu a moderní design.

Označuje průměrnou účinnost spotřebiče, která je tzv. "očištěná od sezónních vlivů". Je třeba vzít v úvahu částečné zatížení na jaře, v létě a na podzim a zároveň maximální hodnoty v zimě.

Nové topné systémy musí dosahovat alespoň stejné účinnosti jako kondenzační kotle. Konvenčních kotlů, které byly nainstalovány v minulosti, se tato nařízení netýkají a bude je možné je i nadále provozovat. Ve výjimečných případech bude možné nainstalovat i konvenční kotel s odtahem spalin do komína, a to:

 • Jako kombinovaný kotel s výkonem do 30 kW
 • Jako zdroj tepla a teplé vody s výkonem do 10 kW

Energetický štítek pro jednotlivé výrobky je založen na tzv. informačním listu, který je dodáván přímo výrobcem. V případě energetického štítku celého systému, musí být požadovaný informační list zajištěn osobou, která systém prodává. To může být instalatér, prodejce nebo výrobce.

Ne, energetické štítky pro stávající spotřebiče a topné systémy nejsou potřeba. Existují však náznaky, že v budoucnu by mohly být vyžadovány u spotřebičů starších 15 let.

Komfort vytápění znamená, že se v místnosti cítíme příjemně. Rozhodující faktory jsou:

Teplo (teplota) - každý člověk vnímá ideální pokojovou teplotu jinak. Někomu je příjemná teplota kolem 20°C, jiný má raději teplejší prostředí. Teplota je důležitým faktorem, který ovlivňuje pohodlí v domácnosti.

Druh tepla - sálavé teplo pociťuje většina lidí jako zvlášť příjemné. Radiátory odevzdávají své teplo ze 30 – 40 % sáláním. Ohřev vzduchu a zvíření prachu jsou ve srovnání s konvektory výrazně menší.

Větrání - pravidelná výměna vzduchu v místnosti je příjemná. V zimě je vhodné zajistit výměnu vzduchu v místnosti několikrát denně krátkým otevřením okna.

Přesnost regulace - může u vytápění udržovat stabilní požadovanou teplotu.

Synchronizace s životními návyky - teplo v domácnosti je žádoucí zejména při ranním vstávání a v době, kdy je většina členů domácnosti doma.

Synchronizace s venkovní teplotou - automatické přizpůsobení teploty v domácnosti měnícím se povětrnostním podmínkám bez nutnosti zásahu uživatele.

Řešení se zásobníkem: Voda je okamžitě k dispozici a lze ji odebírat i v několika odběrných místech současně. Teploty teplé vody jsou prakticky konstantní.

Průtokový princip: Potřebné množství teplé vody je ohříváno průtokem teprve tehdy, když jej skutečně potřebujeme.

Systém s připojenou cirkulací: Teplá voda cirkuluje v potrubí a při otevření kohoutku je k dispozici okamžitě.

Systém bez připojené cirkulace: Při otevření kohoutku teplé vody musí nejprve vytéct vlažná nebo studená voda obsažená v potrubí.

Stejně jako radiátorová topná tělesa lze i podlahová vytápění bez problémů zapojit do topných systémů. Pro podlahová vytápění jsou ideální nízké teploty topné vody, proto je vhodné je kombinovat s plynovými kondenzačními kotli Junkers a tepelnými čerpadly vzduch/voda. Výhodná je regulace prostřednictvím vlastního topného okruhu. Zaprvé proto, že podlahová vytápění se často používají v samostatných místnostech. Zadruhé proto, že podlahová vytápění mají ve srovnání s radiátory relativně větší tepelnou setrvačnost. Pomaleji se ohřívají a pomaleji se ochlazují, proto by měly mít vlastní spínací časy.

Jedná se o teplo obsažené ve vodní páře, které společně s dalšími zplodinami (např. CO2), odchází komínem a není využito k vytápění.

Prostřednictvím spalin můžete ztratit přibližně 10 % energie.

Příliš vysoké ztráty ve spalinách mohou být způsobeny:

 • znečištěním hořáku nebo jeho chybným nastavením
 • znečištěnými teplosměnnými plochami, např. v kotli
 • zastaralou technologií vytápění

Doporučujeme Vám provádět pravidelný servis Vašeho topného systému, který Vám zajistí jeho ekonomické a bezpečné fungování.

 • Především požadovaná teplota v místnosti. Každý stupeň Celsia představuje rozdíl přibližně 6 % energie.
 • Častým větráním uniká teplo ven. Zdroj vytápění tak musí neustále dodávat nové teplo.
 • Prostorové regulátory mají vyšší přesnost regulace a systém tak netopí zbytečně nad rámec požadované teploty.
 • Pomocí regulátoru, který poskytuje více spínacích cyklů, lze vytápění nastavit na úsporný provoz v době, kdy obyvatelé spí nebo nejsou doma.
 • Použití elektronicky řízeného čerpadla šetří elektrickou energii při rozvodu tepla v domě.

Protože ceny energií dlouhodobě rostou, je výhodné investovat do moderních technologií, které umožňují snížit energetickou spotřebu domácnosti. Uživatel má v zásadě tyto možnosti:

 • Modernizace vytápění a přechod na ekologickou a úspornou kondenzační technologii.
 • Využití sluneční energie pro pokrytí potřeby teplé vody a k podpoře vytápění.
 • Izolace pláště budovy instalací nových oken nebo dodatečným zateplením fasády.
 • Krátké a intenzivní větrání - několikrát za den otevřete okno dokořán zhruba na 5 minut.

Ekonomicky nejefektivnější je kombinace více možností. Pro výpočet přesných úspor se obraťte na projektanta nebo odbornou instalatérskou firmu.

Získáváte-li teplo pro vytápění a přípravu teplé vody prostřednictvím tepelného čerpadla, nepotřebujete ani komín, ani nádrž na topný olej, ani plynovou přípojku. Nevznikají Vám ani žádné náklady na paliva a jejich uskladnění. Tepelné čerpadlo Junkers navíc pracuje téměř bez potřeby údržby. Je-li tepelný zdroj jednou zpřístupněn, je energie trvale a zdarma k dispozici. V dlouhodobém horizontu se investice samozřejmě vyplatí.

Platíte pouze elektrický proud, který pohání tepelné čerpadlo. Jeden kilowatt eletrického proudu vystačí k tomu, abyste vyrobili až pět kilowattů tepelného výkonu. Znamená to, že tepelné čerpadlo využívá elektrický proud pouze jako hnací výkon a to velmi efektivně. Vaše vyúčtování se tedy výrazně sníží.

Na první pohled relativně vysoké pořizovací náklady na tepelné čerpadlo se amortizují během několika let. Aktuální ceny naleznete v sekci Ceníky.

Náklady ovlivňuje samotná příprava teplé vody. Při kombinaci kotle a zásobníku je teplá voda akumulována v zásobníku, i když není momentálně zapotřebí. Vznikají přitom pohotovostní ztráty v důsledku odevzdávání tepla do okolního prostředí.

Při využití průtokového principu neexistuje zásoba teplé vody, čímž nevznikají ani pohotovostní ztráty. Energie se spotřebovává jen tehdy, dojde-li k odběru teplé vody.

Při využití cirkulace, kdy teplá voda neustále cirkuluje v rozvodech teplé vody, je zapotřebí elektrická energie pro provoz čerpadla. Navíc vznikají pohotovostní ztráty v důsledku odevzdávání tepla do okolního prostředí. Náklady na cirkulaci lze snížit pomocí nastavení automatického časového plánování.

Nejefektivnější způsob přípravy teplé vody představují kondenzační kotle v kombinaci se zásobníky s vrstveným zásobníkem.

Junkers Bosch spolupracuje s předními firmami v oboru vytápění. Ochotně Vám doporučíme některého ze smluvních partnerů Junkers Bosch v blízkosti Vašeho domova. Za tím účelem jsme na našich internetových stránkách zřídili službu pro vyhledávání prodejních a servisních míst.

Systém bez připojené cirkulace: Při otevření kohoutku teplé vody musí nejprve vytéct vlažná nebo studená voda, která je v potrubí mezi kohoutkem a kotlem.

Teplá voda při cirkulaci prochází potrubím a při otevření kohoutku je k dispozici okamžitě. Nevýhodou je zvýšení nákladů na ohřev vody a provoz cirkulačního čerpadla.