Slovník tepelné techniky

Cirkulační čerpadlo? Ekvitermní regulace?

Nerozumíte některým výrazům z oboru tepelné techniky? Určitě je najdete v našem slovníku.

Absorbér

Absorbér je část solárního kolektoru, která pohlcuje dopadající sluneční záření a přeměňuje jej na teplo.

Absorbér s dvojitým meandrem

Absorbér s několikrát esovitě zahnutými trubkami. Speciální konstrukce vytváří v teplonosné kapalině turbulence, čímž se zlepšuje i přenos tepla.

Absorpce

Absorpce udává, kolik procent záření dopadajícího na plochu absorbéru se přemění v teplo.

Akumulační zásobník

Zásobník pro akumulaci otopné vody, aby bylo možné zaručit minimální dobu běhu kompresoru. Především u tepelných čerpadel vzduch/voda v provozu odtávání je třeba zaručit minimální dobu chodu 10 minut. Akumulační zásobníky zvyšují střední dobu chodu tepelných čerpadel a snižují taktování (časté zapínání a vypínání). U monoenergetických zařízení se v akumulačním zásobníku z části používají ponorné topné tyče. Od akumulačního zásobníku je možno upustit pro tepelná čerpadla s frekvenčním měničem otáček - invertorem. Potom je ovšem nutný obtok mezi výstupem a zpátečkou a splnění dalších podmínek.

Bosch Heatronic

Elektronická řídicí jednotka od firmy Bosch zaručuje optimální provoz a snadnou obsluhu.

Cirkulační čerpadlo

Cirkulační čerpadlo zajišťuje cirkulaci teplé vody mezi zásobníkem teplé vody a odběrným místem. V odběrném místě je tak teplá voda k dispozici okamžitě.

COP (coefficient of performance)

Topný faktor je okamžitá hodnota. Měří se za normovaných okrajových podmínek v laboratoři podle evropské normy EN 14511. Topný faktor je hodnota na zkušební stolici bez pomocných pohonů. Je to podíl tepelného výkonu a výkonu pohonu kompresoru. Topný faktor je vždy > 1, protože tepelný výkon je vždy větší než výkon pohonu kompresoru. Topný faktor 4 znamená, že je k dispozici 4-násobek vloženého elektrického výkonu jako využitelný tepelný výkon.

Dálkové ovládání

Pro pohodlnou a komfortní regulaci, zvláště pak v případě kdy je kotel umístěn například ve sklepě, na chodbě, půdě apod. Ovládání je spojeno s ekvitermním regulátorem pomocí kabelu a umisťuje se do vhodné a dobře přístupné místnosti Vašeho bytu či rodinného domku.

Dálková ovládání po telefonu

Pomocí komfortního dálkového telefonického spínání můžete topení jednoduše zapnout a vypnout po telefonu.

Deskový tepelný výměník

V deskovém tepelném výměníku se vodě přenosem tepla teplo dodává nebo je jí odebíráno. Skládá se z vlnovitě profilovaných desek, které jsou vzájemně smontovány tak, aby vždy v následujících mezerách proudila jednou ohřívaná a poté teplo předávající voda.

Digitální panel

Digitální panel číselně zobrazuje nastavené nebo provozní hodnoty kotle.

Demineralizace

Úprava topné vody odsolením. Při této metodě jsou z vody odstraněny minerální látky, které způsobují tvrdost vody (zejména se jedná o vápník) a korozi materiálu (chloridy).

Doplňovací voda

Každá voda, která se použije pro doplnění vody v otopné soustavě. Voda z otopné soustavy může unikat např. pojistným ventilem, při odvzdušňování, apod.

Ekvitermní regulátory

Ekvitermní, na venkovní teplotě závislé, regulátory jsou doporučovány zejména pro větší byty či rodinné domky. U ekvitermních regulátorů je obvykle sledovanou veličinou venkovní teplota, podle níž kotel zvyšuje nebo snižuje výkon. U nových ekvitermních regulátorů je sledovaná nejen venkovní teplota, ale regulátor lze nastavit tak, aby počítal i s vlivem skutečné vnitřní teploty. V regulaci je pak vidět tzv. ekvitermní křivka, která udává závislost mezi venkovní teplotou a teplotou otopné vody. Čím nižší je venkovní teplota, tím vyšší je teplota topné vody. Někdy bývá obtížné tuto křivku nastavit tak, aby vyhovovala danému objektu a její správné nastavení tak může trvat i celou první otopnou sezónu.

Elektrická topná tyč (elektrický dotop)

Topná tyč slouží při monoenergetickém provozu k podpoře tepelného čerpadla v několika velmi chladných dnech roku. Regulace tepleného čerpadla zajistí, aby elektrická topná tyč nebyla v provozu déle, než je nezbytně nutné. Při přípravě teplé vody slouží elektrická topná tyč k dodatečnému ohřevu, aby mohla být voda z hygienických důvodů ohřáta v určitých časových intervalech na teplotu vyšší než 60 °C.

Elektronicky řízené čerpadlo

Elektronicky řízená oběhová čerpadla sama rozpoznají, jaké množství topné vody je zapotřebí, a automaticky přizpůsobí výkon čerpadla potřebě. To šetří energii a snižuje hluk způsobený prouděním v potrubí

Emise

Unikání pevných, kapalných nebo plynných látek ze systémů nebo technických procesů, které znečišťují vzduch, vodu nebo jiné oblasti životního prostředí.

Expanzní nádoba

Expanzní nádoba slouží k zachycování změn objemu topné vody v důsledku ohřátí či ochlazení topného systému. Expanzní nádoba tak chrání topný systém před poškozením v důsledku tlakových změn.

Expanzní ventil

Regulační zařízení umožňující rychlé ale řízené snížení vysokého tlaku na nízký.

Expanzní ventil

Konstrukční díl tepelného čerpadla mezi kondenzátorem a výparníkem pro snížení kondenzačního tlaku na tlak odpařovací odpovídající odpařovací teplotě. Navíc reguluje expanzní ventil vstřikované množství chladiva v závislosti na zatížení výparníku.

Externí a kaskádové moduly

Moduly pro připojení jednoho či několika směšovaných a nesměšovaných topných okruhů, solárního systému pro vytápění a ohřev teplé vody, bazénu, více kotlů do kaskády či pro regulaci externího topného zařízení.

Hladina akustického tlaku

Měří se v jednotkách dB (A). Fyzikální měrná veličina intenzity zvuku v závislosti na vzdálenosti od akustického zdroje.

Hladina akustického výkonu

Měří se v jednotkách dB (A). Fyzikální měrná veličina intenzity zvuku zdroje hluku - není závislá na vzdálenosti ani dalších podmínkách.

Hodnota COP

Coefficient of Performance: Poměr odevzdaného tepelného výkonu (kW) k přijatému elektrickému hnacímu výkonu včetně pomocné energie.

HT-BUS

HT-BUS je označení pro systém vodičů k výměně dat mezi více než dvěma účastníky. Všechny komponenty topného systému, jako jsou regulátory, moduly a samotné topné zařízení, spolu komunikují obousměrně. Data, např. venkovní teplota, tak mohou být rychle registrována a předána všem komponentům. Tato dokonalá souhra zvyšuje komfort pro uživatele při současném optimálním využití energie.

Chladivo

Speciální chemická sloučenina, jejíž fyzikální vlastnosti umožňují její použití v chladících systémech nebo v tepelných čerpadlech.

Chladivo

Teplonosná látka, která koluje v chladivovém okruhu a mění přitom své skupenství z plyné fáze do kapalné a naopak.

Kombinovaný kotel

Závěsný kotel, který se používá jak pro vytápění tak současně průtokovým způsobem ohřívá teplou vodu.

Komínové provedení

Plynový spotřebič s odtahem spalin do komína si potřebný spalovací vzduch nasává z prostoru a k odvodu spalin potřebuje komín.

Kompaktní tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které má celý chladivový okruh ve venkovní jednotce. Mezi venkovní a vnitřní jednotkou již neproudí chladivo, ale otopná voda. Chladivový okruh je naplněn a hermeticky uzavřen z výroby a tudíž není pro instalaci nutná přítomnost chladícího technika. Kompaktní tepelná čerpadla mají z pravidla lepší topné faktory COP a nižší hlučnost než splitová tepelná čerpadla.

Kompresor

Kompresor je zařízení na stlačování plynů. U značky Junkers se používá u tepelných čerpadel.

Kompresor

Konstrukční díl tepelného čerpadla pro mechanickou dopravu a stlačování plynů. Kompresí stoupá výrazně tlak a teplota pracovního a chladícího média - chladiva.

Kondenzační kotel

Způsob vytápění, při němž je teplo obsažené ve spalinách co nejlépe využito. Spaliny se za tím účelem ochlazují natolik, aby v nich obsažená vodní pára zkondenzovala a odevzdala přitom své teplo, které je opět přivedeno do topného systému - z tohoto důvodu mají kondenzační kotle zvlášť vysokou účinnost. Kondenzační kotle lze velmi dobře kombinovat se solárními systémy, jsou úsporné a ekologicky šetrné.

Kondenzátor

Výměník tepla tepelného čerpadla, v němž horké chladivo (v plyné fázi) předává teplo otopné soustavě. Předáním tepla se chladivo ochlazuje, kondenzuje a vrací se zpět do kapalné fáze.

Kotel se sníženým obsahem NOx

Kotel se speciální konstrukcí vodou chlazených hořáků. Tyto kotle jsou ekologicky šetrné a lze je instalovat i v historických centrech měst.

Krátký odběr teplé vody

Rozumí se tím krátké otevření kohoutku teplé vody.

Měděný celoplošný absorbér

Jak již název napovídá, je tento typ absorbéru za účelem maximálního přenosu tepla tvořen průběžnou měděnou plochou.

Montáž solárních panelů do střechy

Vzhledově nejlepší varianta montáže: Solární kolektory se při ní montují do střechy namísto tašek.

Montáž solárních panelů na plochou střechu

Při tomto druhu montáže se sluneční kolektory Junkers montují na speciální podstavec z profilových lišt. Tato varianta je vhodná pro chatky nebo garážové střechy nebo při instalaci na plochu zahrady.

Montáž solárních panelů na střechu

U tohoto druhu montáže se kolektory připevňují na konstrukci nad rovinu střechy pomocí speciálních držáků, aniž by se přitom zásadně měnila plocha střechy pokrytá krytinou.

Nízkoteplotní systémy vytápění

Nízkoteplotní systémy vytápění, především podlahová, stěnová a stropní vytápění, jsou obzvlášť vhodné pro provoz zařízení s tepelným čerpadlem.

Normovaný stupeň využití

Měrná jednotka udávající stupeň využití energie skryté v palivu. Kondenzační kotle Bosch a Junkers dosahují normovaného stupně využití 109 %.

Oběhové čerpadlo

Čerpadlo v topném systému, které přepravuje ohřátou vodu k otopným tělesům a současně z nich vede ochlazenou vodu z vratného potrubí zpět, aby se v kotli mohla znovu ohřát. Tento oběh se označuje jako topný okruh.

Obnovitelné (regenerativní) energie

Zdroje energie, které se nezakládají na omezených (fosilních) zásobách surovin, nýbrž využívají dorůstající suroviny nebo energii přirozených oběhů látek. Patří k nim solární energie, geotermální energie nebo organické zdroje energie, jako je např. dřevo.

Odtávání

Klesne-li venkovní teplota pod cca. +5 °C, začne se voda obsažená ve vzduchu usazovat ve formě námrazy na výparníku tepelného čerpadla vzduch/voda. Tímto způsobem lze využít latentní teplo obsažené ve vodě. Tepelná čerpadla vzduch/voda, která jsou provozována i při teplotách pod + 5 °C, vyžadují odtávací zařízení. Tepelná čerpadla značky Buderus jsou vybavena řízeným odtáváním.

Oxid uhličitý

Bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, který se uvolňuje při spalování substancí obsahujících uhlík (uhlí, topný olej, zemní plyn). Oxid uhličitý se vyskytuje volně v atmosféře, rozpuštěný v mořské vodě a chemicky vázaný ve formě různých uhličitanů. Přirozený obsah oxidu uhličitého ve vzduchu činí 0,03-0,04 obj. %.

Plnící voda

Voda, která se použije pro první naplnění otopné soustavy.

Plochý kolektor

Ploché kolektory jsou vyrobeny z plochého, většinou měděného absorbéru pod průhledným skleněným krytem ve skříni s tepelnou izolací na zadní straně.

Prostorové regulátory

Prostorové regulátory teploty v místnosti jsou vhodné pro malé a středně velké byty, měří teplotu v místnosti a porovnávají skutečnou teplotu s Vaší požadovanou teplotou. Podle potřeby regulátor ohlašuje řídicí jednotce v kotli, že je nutno zvýšit nebo snížit topný výkon, a tím garantuje stálou teplotu a úsporný provoz.

Průtokový ohřev teplé vody

Metoda přípravy teplé vody, při níž se voda ohřívá až tehdy, je-li skutečně potřeba. A to při průtoku kotlem. Je vhodná pro ohřev vody v malých množstvích a nepravidelném čase odběru. Ke kotli není možné připojit externí zásobník teplé vody.

Reverzní chod

V reverzním nebo-li zpětném režimu tepelné čerpadlo obrátí svůj chod . Je využíván zejména při odtávání a při chlazení. Tepelné čerpadlo pomocí reverzního ventilu změní směr proudění chladiva. Tím se výparník během procesu odtávání změní na kondenzátor.

Sezónní topný faktor (SCOP)

Sezónní topný faktor na rozdíl od běžného topného faktoru (COP) vyjadřuje lépe celoroční efektivitu provozu. SCOP vyjadřuje poměr celkově získané energie (tepla) vůči energii pomocné (elektrické). Platí tedy, že čím vyšší SCOP, tím efektivnější provoz TČ.

Solární systém

Solární systém přeměňuje energii obsaženou ve slunečním záření na energii tepelnou. Hlavními komponenty jsou solární kolektory, solární zásobník a regulace.

Solární zásobník

Tvoří rozhraní mezi solárním řešením a klasickou výrobou tepla, která zaskočí vždy, když není k dispozici dostatek solárně připraveného tepla, ať pro ohřev teplé vody či pro vytápění.

Spaliny

Spaliny vznikají mj. při spalování fosilních paliv, jako je olej, zemní plyn nebo uhlí. Jejich složení závisí na příslušném palivu. Převážně se skládají z vodní páry a oxidu uhličitého (CO2). Kromě toho obsahují podle druhu paliva látky zatěžující životní prostředí.

Splitové tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které má rozdělený chladivový okruh tepelného čerpadla mezi vnitřní a venkovní jednotku. Jednotky jsou propojeny chladivovým potrubím a instalaci splitového tepelného čerpadla musí provádět technik s platným oprávněním pro práci s chladivem.

Tepelný výměník

Přenáší teplo vytvořené hořákem na vodu v topném okruhu.

Teplota na výstupu z kotle

Teplota, se kterou ohřátá voda v otopném okruhu ústředního vytápění proudí z kotle do teplosměnných ploch radiátorů v místnostech. Aby se snížily tepelné ztráty a šetřilo energií, projektují se dnes výrazně nižší teploty výstupu a zpátečky, např. 60/40 °C, zatímco dříve bylo obvyklé 90/70 °C.

Topný okruh

Hydraulicky navzájem spojené komponenty vytápěcího systému odpovědné za rozvod tepla (otopná tělesa, směšovací ventily jakož i výstup na zpátečku}.

Turbo provedení

Provedení odtahu spalin bez potřeby komína např. přes zeď nebo přes střechu pomocí ventilátoru.

Vakuový trubicový kolektor

U tohoto zvlášť výkonného typu kolektoru nemá absorbér tvar jedné plochy, ale skládá se ze jednotlivých skleněných trubic s nanesenou absorpční vrstvou. Aby se zamezilo tepelným ztrátám, je uvnitř trubic vakuum (princip termosky).

Vedení odtahu spalin

Bezpečný odtah spalin z prostoru instalace spotřebiče - buď komínem, vnější stěnou nebo přímo střechou.

Výparník

Výměník tepla tepelného čerpadla, v němž je odpařováním pracovního média odebíráno teplo ze zdroje tepla (vzduch, zemina, spodní voda) při nízké teplotě.

Vysoce selektivní povlak

Povlak má pro účinnost kolektoru rozhodující význam: Kolektor s vysoce selektivním povlakem zachycuje většinu sluneční energie, avšak odevzdává jen málo tepla opět do okolí.

Zásobník s vrstveným ohřevem teplé vody

Zvlášť energeticky a prostorově úsporná metoda akumulace teplé vody, při níž ohřívaná voda vtéká do zásobníku shora, což vede k tepelnému rozvrstvení obsahu zásobníku.

Zásobník teplé vody

Metoda přípravy teplé vody, při které se neustále udržuje v zásobě větší množství teplé vody. Zásobníkový princip poskytuje velký komfort, protože je vždy k dispozici větší množství vody požadované teploty a lze tak bez problémů zásobovat několik odběrných míst zároveň. Zásobník může být buď přímo ohřívaný s vlastním plynovým hořákem nebo nepřímo ohřívaný, kde je teplá voda ohřívána pomocí připojeného kotle.