Slovník tepelné techniky

Cirkulační čerpadlo? Ekvitermní regulace?

Nerozumíte některým výrazům z oboru tepelné techniky? Určitě je najdete v našem slovníku.

Absorbér

Absorbér je část solárního kolektoru, která pohlcuje dopadající sluneční záření a přeměňuje jej na teplo.

Absorbér s dvojitým meandrem

Absorbér s několikrát esovitě zahnutými trubkami. Speciální konstrukce vytváří v teplonosné kapalině turbulence, čímž se zlepšuje i přenos tepla.

Absorpce

Absorpce udává, kolik procent záření dopadajícího na plochu absorbéru se přemění v teplo.

Bosch Heatronic

Elektronická řídicí jednotka od firmy Bosch zaručuje optimální provoz a snadnou obsluhu.

Cirkulační čerpadlo

Cirkulační čerpadlo zajišťuje cirkulaci teplé vody mezi ohřívačem teplé vody a odběrným místem. V odběrném místě je tak teplá voda k dispozici okamžitě.

Dálkové ovládání

Pro pohodlnou a komfortní regulaci, zvláště pak v případě kdy je kotel umístěn například ve sklepě, na chodbě, půdě apod. Ovládání je spojeno s ekvitermním regulátorem pomocí kabelu a umisťuje se do vhodné a dobře přístupné místnosti Vašeho bytu či rodinného domku.

Dálková ovládání po telefonu

Pomocí komfortního dálkového telefonického spínání můžete topení jednoduše zapnout a vypnout po telefonu.

Deskový tepelný výměník

V deskovém tepelném výměníku se vodě přenosem tepla teplo dodává nebo je jí odebíráno. Skládá se z vlnovitě profilovaných desek, které jsou vzájemně smontovány tak, aby vždy v následujících mezerách proudila jednou ohřívaná a poté teplo předávající voda.

Digitální panel

Digitální panel číselně zobrazuje nastavené nebo provozní hodnoty kotle.

Ekvitermní regulátory

Ekvitermní, na vnější teplotě závislé, regulátory jsou doporučovány zejména pro větší byty či rodinné domky. U ekvitermních regulátorů je obvykle sledovanou veličinou vnější teplota, podle níž kotel zvyšuje nebo snižuje výkon. U nových ekvitermních regulátorů je sledovaná nejen venkovní teplota, ale regulátor lze nastavit tak, aby počítal i s vlivem skutečné vnitřní teploty.

Elektronicky řízené čerpadlo

Elektronicky řízená oběhová čerpadla sama rozpoznají, jaké množství topné vody je zapotřebí, a automaticky přizpůsobí výkon čerpadla potřebě. To šetří energii a snižuje hluk způsobený prouděním v potrubí

Emise

Unikání pevných, kapalných nebo plynných látek ze systémů nebo technických procesů, které znečišťují vzduch, vodu nebo jiné oblasti životního prostředí.

Expanzní nádoba

Expanzní nádoba slouží k zachycování změn objemu topné vody v důsledku ohřátí či ochlazení topného systému. Expanzní nádoba tak chrání topný systém před poškozením v důsledku tlakových změn.

Expanzní ventil

Regulační zařízení umožňující rychlé ale řízené snížení vysokého tlaku na nízký.

Externí a kaskádové moduly

Moduly pro připojení jednoho či několika směšovaných a nesměšovaných topných okruhů, solárního systému pro vytápění a ohřev teplé vody, bazénu, více kotlů do kaskády či pro regulaci externího topného zařízení.

Hodnota COP

Coefficient of Performance: Poměr odevzdaného tepelného výkonu (kW) k přijatému elektrickému hnacímu výkonu včetně pomocné energie.

HT-BUS

HT-BUS je označení pro systém vodičů k výměně dat mezi více než dvěma účastníky. Všechny komponenty topného systému, jako jsou regulátory, moduly a samotné topné zařízení, spolu komunikují obousměrně. Data, např. venkovní teplota, tak mohou být rychle registrována a předána všem komponentům. Tato dokonalá souhra zvyšuje komfort pro uživatele při současném optimálním využití energie.

Chladivo

Speciální chemická sloučenina, jejíž fyzikální vlastnosti umožňují její použití v chladících systémech nebo v tepelných čerpadlech.

Kombinovaný kotel

Závěsný kotel, který se používá jak pro vytápění tak současně průtokovým způsobem ohřívá teplou vodu.

Komínové provedení

Plynový spotřebič s odtahem spalin do komína si potřebný spalovací vzduch nasává z prostoru a k odvodu spalin potřebuje komín.

Kompresor

Kompresor je zařízení na stlačování plynů. U značky Junkers se používá u tepelných čerpadel.

Kondenzační kotel

Způsob vytápění, při němž je teplo obsažené ve spalinách co nejlépe využito. Spaliny se za tím účelem ochlazují natolik, aby v nich obsažená vodní pára zkondenzovala a odevzdala přitom své teplo, které je opět přivedeno do topného systému - z tohoto důvodu mají kondenzační kotle zvlášť vysokou účinnost. Kondenzační kotle lze velmi dobře kombinovat se solárními systémy, jsou úsporné a ekologicky šetrné.

Kotel se sníženým obsahem NOx

Kotel se speciální konstrukcí vodou chlazených hořáků. Tyto kotle jsou ekologicky šetrné a lze je instalovat i v historických centrech měst.

Krátký odběr teplé vody

Rozumí se tím krátké otevření kohoutku teplé vody.

Měděný celoplošný absorbér

Jak již název napovídá, je tento typ absorbéru za účelem maximálního přenosu tepla tvořen průběžnou měděnou plochou.

Montáž solárních panelů do střechy

Vzhledově nejlepší varianta montáže: Solární kolektory se při ní montují do střechy namísto tašek.

Montáž solárních panelů na plochou střechu

Při tomto druhu montáže se sluneční kolektory Junkers montují na speciální podstavec z profilových lišt. Tato varianta je vhodná pro chatky nebo garážové střechy nebo při instalaci na plochu zahrady.

Montáž solárních panelů na střechu

U tohoto druhu montáže se kolektory připevňují na konstrukci nad rovinu střechy pomocí speciálních držáků, aniž by se přitom zásadně měnila plocha střechy pokrytá krytinou.

Normovaný stupeň využití

Měrná jednotka udávající stupeň využití energie skryté v palivu. Kondenzační přístroje Junkers dosahují normovaného stupně využití 109 %.

Oběhové čerpadlo

Čerpadlo v topném systému, které přepravuje ohřátou vodu k otopným tělesům a současně z nich vede ochlazenou vodu z vratného potrubí zpět, aby se v kotli mohla znovu ohřát. Tento oběh se označuje jako topný okruh.

Obnovitelné (regenerativní) energie

Zdroje energie, které se nezakládají na omezených (fosilních) zásobách surovin, nýbrž využívají dorůstající suroviny nebo energii přirozených oběhů látek. Patří k nim solární energie, geotermální energie nebo organické zdroje energie, jako je např. dřevo.

Oxid uhličitý

Bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, který se uvolňuje při spalování substancí obsahujících uhlík (uhlí, topný olej, zemní plyn). Oxid uhličitý se vyskytuje volně v atmosféře, rozpuštěný v mořské vodě a chemicky vázaný ve formě různých uhličitanů. Přirozený obsah oxidu uhličitého ve vzduchu činí 0,03-0,04 obj. %.

Plochý kolektor

Ploché kolektory jsou vyrobeny z plochého, většinou měděného absorbéru pod průhledným skleněným krytem ve skříni s tepelnou izolací na zadní straně.

Prostorové regulátory

Prostorové regulátory teploty v místnosti jsou vhodné pro malé a středně velké byty, měří teplotu v místnosti a porovnávají skutečnou teplotu s Vaší požadovanou teplotou. Podle potřeby regulátor ohlašuje řídicí jednotce v kotli, že je nutno zvýšit nebo snížit topný výkon, a tím garantuje stálou teplotu a úsporný provoz.

Průtokový ohřev teplé vody

Metoda přípravy teplé vody, při níž se voda ohřívá až tehdy, je-li skutečně potřeba. A to při průtoku přístrojem. Je vhodná pro ohřev vody v malých množstvích a nepravidelném čase odběru.

Solární systém

Solární systém přeměňuje energii obsaženou ve slunečním záření na energii tepelnou. Hlavními komponenty jsou solární kolektory, solární zásobník a regulace.

Solární zásobník

Tvoří rozhraní mezi solárním řešením a klasickou výrobou tepla, která zaskočí vždy, když není k dispozici dostatek solárně připraveného tepla, ať pro ohřev teplé vody či pro vytápění.

Spaliny

Spaliny vznikají mj. při spalování fosilních paliv, jako je olej, zemní plyn nebo uhlí. Jejich složení závisí na příslušném palivu. Převážně se skládají z vodní páry a oxidu uhličitého (CO2). Kromě toho obsahují podle druhu paliva látky zatěžující životní prostředí.

Tepelný výměník

Přenáší teplo vytvořené hořákem na vodu v topném okruhu.

Teplota na výstupu z kotle

Teplota, se kterou ohřátá voda v otopném okruhu ústředního vytápění proudí z kotle do teplosměnných ploch radiátorů v místnostech. Aby se snížily tepelné ztráty a šetřilo energií, projektují se dnes výrazně nižší teploty výstupu a zpátečky, např. 60/40 °C, zatímco dříve bylo obvyklé 90/70 °C.

Turbo provedení

Provedení odtahu spalin bez potřeby komína např. přes zeď nebo přes střechu pomocí ventilátoru.

Vakuový trubicový kolektor

U tohoto zvlášť výkonného typu kolektoru nemá absorbér tvar jedné plochy, ale skládá se ze jednotlivých skleněných trubic s nanesenou absorpční vrstvou. Aby se zamezilo tepelným ztrátám, je uvnitř trubic vakuum (princip termosky).

Vedení odtahu spalin

Bezpečný odtah spalin z prostoru instalace spotřebiče - buď komínem, vnější stěnou nebo přímo střechou.

Vysoce selektivní povlak

Povlak má pro účinnost kolektoru rozhodující význam: Kolektor s vysoce selektivním povlakem zachycuje většinu sluneční energie, avšak odevzdává jen málo tepla opět do okolí.

Zásobník s vrstveným ohřevem teplé vody

Zvlášť energeticky a prostorově úsporná metoda akumulace teplé vody, při níž ohřívaná voda vtéká do zásobníku shora, což vede k tepelnému rozvrstvení obsahu zásobníku.

Zásobník teplé vody

Metoda přípravy teplé vody, při které se neustále udržuje v zásobě větší množství teplé vody. Zásobníkový princip poskytuje velký komfort, protože je vždy k dispozici větší množství vody požadované teploty a lze tak bez problémů zásobovat několik odběrných míst zároveň. Zásobník může být buď přímo ohřívaný s vlastním plynovým hořákem nebo nepřímo ohřívaný, kde je teplá voda ohřívána pomocí připojeného kotle.