Plynové průtokové ohřívače HydroPower-Plus

Plynové průtokové ohřívače HydroPower-Plus

Plynové průtokové ohřívače teplé vody HydroPower-Plus rozšiřují nabídku stávající řady průtokových ohřívačů miniMAXX. Jedná se o průtokové ohřívače o jmenovitých výkonech 19 a 24 kW s odtahem spalin do komína.

Reagujeme tímto na požadavky uživatelů. Spotřebiče mají možnost relativně přesného nastavení výstupní teploty vody díky digitálnímu ukazateli teploty. Průtokový ohřev teplé vody lze využít i k dohřevu vody, která byla již předtím předehřátá jiným zdrojem např. solárním systémem, a to automaticky: ohřívač zapne a dohřeje TV na nastavenou teplotu – řešení známé z kombinovaných závěsných kotlů jako tzv. solární mód.

Co se týká technického provedení, není zde věčný plamínek, ale zapalování je elektronické. V přívodním potrubí studené vody jsou hned „dvě turbínky“ za sebou, jedna ve funkci generátoru – výroby potřebného el. proudu pro všechny funkce, druhá ve funkci průtokoměru vody.

Modulovaný výkon hořáku je prováděn pomocí elektronicky ovládané plynové armatury na základě pokynů elektroniky, která sleduje údaje čidel teploty vstupní - studené a výstupní - teplé vody a údajů o množství resp. průtoku vody přístrojem a porovnává ji s údaji o teplotě nastavené uživatelem. Není zde tedy vůbec mechanická vazba mezi vodní a plynovou armaturou, jak tomu bylo dosud u dodávaných přístrojů.

Hlavním na první pohled odlišným znakem je digitální displej s ovládacími tlačítky na přední straně ohřívače. V klidovém stavu, je-li vložena baterie, ukazuje displej, který je napájený malou tužkovou baterií, aktuální čas. Po zapnutí se zobrazí nastavená teplota výstupní vody. V běžné uživatelské úrovni ukazuje digitální displej celou řadu údajů:

  • využívaný tepelný výkon,
  • činnost hořáku
  • hydrogenerátor v provozu
  • solární mód
  • upozornění na nutnost ručního nastavení průtoku - když elektronická regulace výkonu hořáku již nestačí eliminovat změnu množství a teploty vstupní vody
  • signalizace poruchy – přístroj je vybaven diagnostikou poruch
  • stav záložní technické baterie

Prvním přínosem pro konečného uživatele je ovšem již zmíněná možnost si relativně přesně nastavit teplotu teplé vody vycházející z přístroje, (je samozřejmě nutné zohlednit délku potrubí od přístroje k odběrnému místu), která je stálá v toleranci +/- 3°C v rámci různých průtoků, kdy na zvýšený či snížený průtok reaguje elektronika zvýšením či snížením výkonu hořáku ohřívače.

Pokud dojde k dramatické změně teploty či tlaku vstupní studené vody a elektronická regulace výkonu hořáku již není schopna výkyv vyrovnat, objeví se na digitálním displeji upozornění pro uživatele, že je nutno ručně - ručním voličem ve spodní části přístroje upravit průtok – přivřít – symbol kohoutku a znaménko minus nebo pootevřít - symbol kohoutku a znaménko plus.

Druhou specialitou je možnost práce v tzv. solárním módu, což znamená, že přístroj může dohřívat vodu předehřátou v solárním zásobníku. Toto u starších přístrojů nebylo možné, protože při použití spojené vodní a plynové armatury došlo při průtoku vody vždy k aktivaci ohřevu tzn. zapnutí hořáku a výměník „stavěný“ na určitý teplotní spád se přehřál, zareagoval bezpečnostní vypínač a přístroj „spadl“ do poruchy. U průtokových ohřívačů HydroPower-Plus je ale možno přepnout přístroj do tzv. solárního módu. V tom případě se na displeji zobrazí solární provoz.

V solárním režimu přístroj neprovede zapálení, jestliže:

  • vstupní teplota vody má stejnou nebo vyšší hodnotu, než je nastavená výstupní teplota - 5 °C,
  • se nastavená teplota pohybuje pod 55 °C a výstupní teplota nad 65 °C,
  • se nastavená teplota pohybuje nad 55 °C a výstupní teplota má vyšší hodnotu než je nastavená teplota + 10 °C.

V každém případě se při tomto využívání požaduje z bezpečnostních důvodů namontovat před vstup do průtokového ohřívače resp. na výstup ze solárního zásobníku “termostatický směšovač pitné vody s ochranou proti opaření“.

Nová generace průtokových ohřívačů HydroPower-Plus je praktickým příkladem toho, že i na zařízeních, která jsou považována za „klasická“, je stále co zlepšovat, a že průtokový ohřev zdaleka neřekl poslední slovo. Naopak v době, kdy se zvyšují ceny energií a surovin (plyn a voda), se klade důraz na obnovitelné zdroje (solární systémy), které mohou tato technologicky poměrně jednoduchá zařízení dobře doplňovat.