Roční prohlídka / údržba – tepelná čerpadla s jedním kompresorem (vzduch/voda)

Pro zachování účinnosti tepelného čerpadla za účelem zamezení možného vzniku technických závad a stejně tak zachování spolehlivosti zařízení a zatížení životního prostředí zůstaly po dlouhou dobu možná nejideálnější, měla by být na tepelném čerpadle každý rok provedena servisní prohlídka a údržba.

Pokud Váš výrobek nefunguje správně, můžete vedle uplatnění svých práv z vadného plnění u Vašeho dodavatele, případně z jím poskytnuté záruky využít naší služby SERVIS. K zajištění pravidelných ročních prohlídek nebo odstranění závady využijte naší servisní síť, v první řadě se obracejte na servisního partnera, který Vám uvedl zařízení do provozu a svým podpisem potvrdil záruční list k výrobku. Nebo se obraťte na další autorizované servisní organizace ve Vaší lokalitě.

Servisní prohlídku a údržbu smí provádět pouze autorizovaná servisní firma s příslušným oprávněním. Je třeba dodržovat návody výrobce na provádění údržby. Jejich nerespektování může způsobit materiální škody.

Popis různých pracovních úkonů pro tepelné čerpadlo vzduch / voda:

 • 1. Odstrojení zařízení
 • 2. Vyčištění výparníku, kondenzační vany a odpadního potrubí pomocí tlakového vzduchu
 • 3. Zkouška odtoku kondenzátu, kontrola funkce topného kabelu v odpadním potrubí
 • 4. Kontrola lopatek ventilátoru
 • 5. Kontrola elektroinstalace, vizuální a fyzická
 • 6. Vizuální kontrola izolací
 • 7. Kontrola nastavení regulace v servisní a uživatelské rovině
 • 8. Vyčištění filtrů na straně topné vody
 • 9. Kontrola, zda okruh chladiva nevykazuje ztráty chladiva. Zkouška těsnosti okruhu chladiva se provádí detektorem netěsností, existuje-li podezření na ztrátu chladiva (poruchy v důsledku nízkého tlaku, tvorba bublin v průhledítku, hromadění oleje na desce pod kompresorem nebo na potrubí chladicího okruhu)
 • 10. Kontrola rozdílů teplot při topení do jednotlivých odběrných míst resp. ohřevu teplé vody v zásobníku resp. ohřevu bazénu je-li přítomen
 • 11. Optimalizace nastavení regulace na základě přání zákazníka resp. provozovatele zařízení
 • 12. Kontrola stavu chladiva a zápis do evidenční knihy (v případě hermeticky uzavřených zařízení obsahujících více jak 6 kg chladiva dle vyhlášky 257/2012. Vzor je možné zaslat na vyžádání u Prodávajícího. Kontroly mohou provádět certifikované osoby, jejichž seznam je na adrese: www.mzp.cz/cz/seznam_certifikovanych_osob a nebo k zaslání na vyžádání

Seznam kontrol pro servisní prohlídku a údržbu najdete v montážním návodě, který je nedílnou součástí dodávky zařízení. Provedení servisní prohlídky/údržby je provozovatel/koncový uživatel povinen prokázat záznamem potvrzeným autorizovaným servisním partnerem.

Doba trvání servisní prohlídky je 2 až 3 hodiny podle typu a stavu servisovaného zařízení.