Har du brug for hjælp?

Databeskyttelse

Robert Bosch A/S, Bosch Termoteknik Danmark (herefter “Bosch“ eller “Vi“ eller “Os”) er glade for dit besøg på vores internetsider samt mobile applikationer (sammen også kaldet “onlinetilbud”) og for din interesse i vores virksomhed og vores produkter.

Bosch respekterer dit privatliv

Beskyttelsen af dit privatliv ved behandling af personlige data og sikkerheden af alle forretningsdata er meget vigtig for os. vores forretningsprocesser. De personlige data, som indsamles ved dit besøg på vores online-tilbud, behandler vi fortroligt og kun i henhold til lovens bestemmelser. Databeskyttelse og informationssikkerhed er vigtige elementer i vores firmapolitik.

Ansvarlig

Den ansvarlig for behandling af dine data er Bosch. Undtagelser er angivet i denne databeskyttelseserklæring. Vores kontaktdetaljer er som følger:

Robert Bosch A/S
Bosch Termoteknik Danmark
Telegrafvej 1
2750 Ballerup
Telefon: 44 89 89 89
E-mail: Termoteknik.Data@dk.bosch.com

Indsamling, behandling og anvendelse af personlige data

Behandlede datakategorier

Følgende datakategorier behandles:

· Kommunikationsdata (f.eks. navn, telefon, e-mail, adresse, IP-adresse)

· Kontrakt stamdata (f.eks. kontraktforhold, produkt-/kontraktinteresser)

· Kundehistorik

· Transaktionsdata

· Kontraktafregning- og betalingsdata

· Planlægnings- og styringsdata

· Bevægelsesdata

· Kvalifikationsdata (f.eks. færdigheder og læringshistorie)

· Partnerdata (f.eks. partnerstatus, point, produktregistreringer)

· Oplysningsangivelser (fra tredjemænd, f.eks. oplysningsbureauer, eller fra offentlige registre)

Principper

Personlige data er alle informationer, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person, altså eksempelvis navne, adresser, telefonnumre, e-mailadresser, kontrakt-, bogførings- og afregningsdata, der er udtryk for en persons identitet.

Vi indsamler, behandler og anvender kun personlige data (inklusive IP-adresser), når der er givet et lovmæssigt retsgrundlag herfor, eller du har givet os samtykke i den forbindelse, f.eks. som led i en registrering.

Behandlingsformål og retsgrundlag

Vi og de af os bemyndigede serviceudbydere behandler dine personlige data til følgende behandlingsformål:

1. Tilvejebringelse af dette online-tilbud
(Retsgrundlag: Berettiget interesse fra vores side i direkte marketing, så længe dette sker i overensstemmelse med databeskyttelsesretlige og konkurrenceretlige retningslinjer)

2. Tilvejebringelse af dette online-tilbud og opfyldelse af en kontrakt på vores kontraktmæssige betingelser. (Retsgrundlag: Opfyldelse af en kontrakt).

3. Tilvejebringelse af dette online-tilbud og kontraktopfyldelse iht. vores kontraktbetingelser inklusive afregning. Afregningen kan også omfatte salg fordringer.
(Retsgrundlag: Kontraktopfyldelse eller for salg af fordringer berettiget interesse fra vores side i effektiv fordringsstyring).

4. Tilvejebringelse af dette online-tilbud og kontraktopfyldelse iht. vores kontraktbetingelser inklusive afregning og kreditværdighedsundersøgelser på forhånd. Afregningen kan også omfatte salg fordringer (Retsgrundlag: Kontraktopfyldelse eller for kreditværdighedsundersøgelse og salg af fordringer berettiget interesse fra vores side i beskyttelse mod bortfald af fordringer og/eller effektiv fordringsstyring).

5. Til konstatering af fejl og af sikkerhedsgrunde (Retsgrundlag: Opfyldelse af vores retlige forpligtelser på området datasikkerhed og berettiget interesse i afhjælpning af fejl og i sikkerheden omkring vores tilbud).

6. Egne og salgsfremmende reklamer og tiltag fra andre samt markedsanalyse og rækkeviddemåling inden for de lovbestemte rammer eller baseret på samtykke.

(Retsgrundlag: Samtykke / berettiget interesse fra vores side i direkte marketing, så længe dette sker i overensstemmelse med databeskyttelsesretlige og konkurrenceretlige retningslinjer).

7. Produkt- eller kundeundersøgelser udført pr. brev

(Retsgrundlag: Berettiget interesse i forbedring af produkter / serviceydelser).

Bemærk: Hvis vi udpeger et markedsanalyseinstitut til undersøgelser, vil dette institut kun handle efter vores anvisning og følge vores direktiver.

8. Produkt- eller kundeinterviews via postvæsenet. (Retsgrundlag: Berettiget interesse i forbedring af produkter/services).

Bemærk: Hvis vi udpeger et markedsanalyseinstitut til undersøgelser, vil dette institut kun handle efter vores anvisninger og følge vores direktiver.

9. Produkt- eller kundeundersøgelser udført pr. e-mail og/eller telefon, hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke til det. (Retsgrundlag: Samtykke).

Bemærk: Hvis vi udpeger et markedsanalyseinstitut til undersøgelser, vil dette institut kun handle efter vores anvisninger og følge vores direktiver.

10. Gennemførelse af konkurrencer eller rabatkampagner i henhold til de pågældende konkurrencebetingelser eller rabatkampagnebetingelser. (Retsgrundlag: Opfyldelse af kontrakt).

11. Afsendelse af nyhedsbrev med modtagerens samtykke via e-mail eller SMS/MMS.

(Retsgrundlag: Samtykke).

12. Drift af et fællesskab for tilmeldte medlemmer med henblik på:

a. Opfølgning på leads / projekter

b. Salgsgenerering

c. Segmentering og profilering af kunder ud fra købsadfærd

d. Profilering af partner- og kvalifikationsstatus

e. Færdigheder og læring

f. Projekt henvisninger

(Retsgrundlag: Opfyldelse af kontrakt).

13. Varetagelse og forsvar af vores rettigheder
(Retsgrundlag: Berettiget interesse fra vores side i fremsættelse og forsvar af vores rettigheder).

Registrering

Såfremt du vil gøre brug af ydelser, der kræver en kontraktoprettelse, bedes du registrere dig. I forbindelse med registreringen indsamler vi de personlige data, der er nødvendige for oprettelsen og opfyldelse af kontrakten (f.eks. fornavn, efternavn, fødselsdato, e-mailadresse, evt. oplysninger om ønsket betalingsmåde og/eller om kontoindehaveren) samt evt. andre data på frivillig basis. Obligatoriske oplysninger er markeret med en *.

Logfiler

Hver gang du bruger internettet, overfører din browser automatisk visse informationer, som vi lagrer i såkaldte logfiler.

Vi lagrer logfilerne i et kort tidsrum udelukkende til bestemmelse af fejl og af sikkerhedsgrunde (f.eks. for at opklare angrebsforsøg), hvorefter de slettes. Logfiler, hvis videre opbevaring er nødvendig af bevisgrunde, er undtaget fra sletningen indtil afklaringen af den enkelte hændelse og kan i enkelte tilfælde videregives til undersøgelsesmyndigheder. Logfiler anvendes (med eller uden fuldstændig IP-adresse) også til analyseformål. Se afsnit ”Webanalyse” for mere info.

I logfilerne lagres især følgende informationer:

· IP-adresse (internetprotokoladresse) for den terminal, hvorfra online-tilbuddet bliver tilgået.

· Internetadresse på hjemmesiden, hvorfra online-tilbuddet blev hentet (såkaldt oprindelses- eller referrer-URL).

· Navn på den serviceudbyder, over hvilken adgang til online-tilbuddet sker

· Navn på de filer eller oplysninger, man har haft adgang til

· Dato og tid samt varighed af søgning

· Mængde af data overført

· Operativsystem og informationer om den benyttede internetbrowser inklusive installerede Add-Ons (f.eks. til Flash Player)

· http-statuskode (f.eks. “Forespørgsel vellykket” eller “Ønsket fil ikke fundet”).

Børn

Dette onlinetilbud henvender sig ikke til børn under 16 år.

Særlige kategorier af data

Dette online-tilbud behandler kun særlige kategorier af data om din person (f.eks. oplysninger om sundhed, religion eller seksuel orientering) i henhold til lovens bestemmelser, såfremt du udtrykkeligt har givet samtykke hertil, eller disse åbenlyst er blevet offentliggjort af dig selv.

Videregivelse af data

Videregivelse af data til andre ansvarlige

Vi overfører principielt kun dine personlige data til andre ansvarlige, for så vidt at dette er nødvendigt for at opfylde kontrakten, vi eller tredjeparten har en berettiget interesse i videregivelsen, eller dit samtykke hertil foreligger. Enkeltheder til retsgrundlagene finder du i afsnittet ”Behandlingsformål og retsgrundlag”. Tredjeparter kan også være andre virksomheder i Bosch-gruppen. Såfremt data overføres til tredjeparter på basis af en berettiget interesse, forklares det i disse databeskyttelseshenvisninger. Derudover kan data overføres til andre ansvarlige, for så vidt at vi skulle være forpligtet hertil på grund af lovbestemmelser eller gennem eksigibelt påbud fra myndighed eller domstol.

Vi deler dine data med følgende juridiske enheder: Bosch Thermoteknik AB, Robert Bosch Oy Termotekniikka og Robert Bosch AS Termoteknikk.

Serviceudbydere (generelt)

Vi pålægger eksterne serviceudbydere at udføre opgaver som salgs- og marketingservices, kontraktstyring, betalingsafvikling, programmering, datahosting og hotline-services. Vi har omhyggeligt udvalgt disse serviceudbydere og overvåger dem regelmæssigt, især deres omhyggelige håndtering og sikring af de data, der er lagret hos dem. Vi forpligter samtlige serviceudbydere til fortrolighed og til overholdelse af lovens bestemmelser. Serviceudbydere kan også være andre virksomheder i Bosch-gruppen.

Betalingsserviceudbydere

Vi benytter eksterne betalingsserviceudbydere.

Afhængigt af den type betalingsmetode, du valgte ved bestilling, overfører vi data anvendt til behandling af betalinger (fx bankkonto eller kreditkortdata) til det pengeinstitut, der er pålagt betaling eller til betalingsserviceudbydere, der er bemyndiget af os. Somme tider indhenter og behandler betalingsserviceudbydere også sådanne data som controllere. Til dels indsamler og behandler betalingsserviceudbydere også disse data som ansvarlige. For så vidt er den pågældende betalingsserviceudbydere databeskyttelseshenvisninger gældende.

Pakkeanmeldelse

I forbindelse med køb eller bestilling af varer kan det være nødvendigt at videregive oplysninger til tredjemand, eksempelvis PostNord eller anden fragtfører. Ved bestilling af varer giver du derfor tilladelse til, at Bosch videregiver oplysninger til tredjemand, der er nødvendige til ordrens gennemførelse og levering. Disse behandler dataene som ansvarlig.

Overførsel af data til modtagere uden for EØS

Vi kan også overføre personlige data til modtagere uden for EØS i såkaldte tredjelande. I så fald sikrer vi før videregivelse, at der hos modtageren enten forefindes et rimeligt niveau for databeskyttelse (f.eks. på grundlag af en beslutning om tilstrækkeligt beskyttelsesniveau truffet af Europa-Kommissionen for det pågældende land eller en aftale om såkaldte EU-standardkontraktbestemmelser fra den Europæiske Union med modtageren), eller at dit samtykke til videregivelsen foreligger. Du kan hos os rekvirere en oversigt over modtagere i tredjelande og en kopi af de konkret aftalte regelsæt til sikring af et rimeligt databeskyttelsesniveau. Hertil bedes du benytte oplysningerne i afsnittet ”Kontakt”.

Varighed af lagring; opbevaringsfrister

Vi lagrer principielt dine data, så længde det er nødvendigt for at udføre vores onlinetilbud og de dermed forbundne services, eller vi har en berettiget interesse i den videre lagring (f.eks. kan vi også efter opfyldelse af en kontrakt stadig have en berettiget interesse i marketing via postvæsenet). I alle andre tilfælde sletter vi dine personlige data med undtagelse af data, som vi stadig skal lagre for at opfylde vores juridiske forpligtelser (f.eks. er vi på grund af skatte- og handelsretlige opbevaringsfrister forpligtet til at opbevare f.eks. kontrakter og fakturaer i et bestemt tidsrum).

Kreditvurderinger

Vi har en berettiget interesse i at udføre kreditvurderinger for at beskytte os mod bortfald af fordringer. Vi kan bemyndige virksomheder, der udfører matematiske og statistiske analyser, til at vurdere risikoen for manglende betaling og, inden for lovens rammer, giver os informationer om sandsynligheden for et betalingsudfald. Til vurderingen kan adresseoplysninger anvendes, men ikke begrænses til dette.

Hvis resultatet af en kreditvurdering ikke opfylder vores krav, forbeholder vi os ret til at kræve en sikker betalingsmåde (f.eks. kreditkort) eller at afvise kontraktindgåelsen.

Ved kreditvurdering er der tale om en automatiseret beslutningsproces. Hvis du er uenig i resultatet, kan du meddele os din mening skriftligt, så vi kan lade en sagsbehandler evaluere vores beslutning. Desuden er du berettiget til at få oplysninger om de væsentlige grunde, der understøtter den pågældende serviceudbyders beslutning.

Vi har pålagt følgende serviceudbydere at foretage kreditvurderinger:

· Bisnode Danmark A/S, Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg

Konkurrencer eller rabatkampagner

Hvis du deltager i en af vores konkurrencer eller i en rabatkampagne, anvender vi dine data til at informere dig om en vundet præmie og til at reklamere for vores produkter i den udstrækning, det er tilladt ifølge loven, eller hvis du har givet dit samtykke. Informationer om de enkelte konkurrencer eller rabatkampagner finder du i de pågældende deltagelsesbetingelser.

Brug af cookies

Generelt

Cookies er små tekstfiler, der lagres på din pc, ved et besøg på vores onlinetilbud. Når du går ind på vores onlinetilbud en anden gang, sender din browser indholdet af cookierne retur til den pågældende udbyder og muliggør således en genkendelse af din terminal. Ved at læse cookies har vi mulighed for at designe vores onlinetilbud optimalt til dig og gøre det lettere for dig at bruge dem.

De-aktivering og sletning af cookies

Når du besøger vores internetsider, vil du blive spurgt i et cookie layer pop up, om du vil tillade cookies, der bruges på vores side, eller du ønsker at de-aktivere dem i indstillingerne.

Hvis du vælger ikke at tillade cookies, sættes der en opt-out cookie i din browser. Denne cookie har udelukkende til formål at angive din indvending. De-aktivering af cookies kan imidlertid føre til, at enkelte funktioner på vores internetsider ikke længere er tilgængelige for dig. Vær opmærksom på, at en opt-out cookie af tekniske årsager kun kan sættes for den browser, hvorfra den blev indstillet. Hvis du sletter cookies eller bruger en anden browser/terminal, skal du foretage opt-out igen.

Indstillingsmuligheden omfatter ikke cookies, som under dit besøg på tredjeparters internetsider er placeret af andre udbydere.

Din browser giver dig mulighed for at slette alle cookies på et hvilket som helst tidspunkt. Benyt din browsers hjælpefunktioner for at gøre dette. Dette kan imidlertid føre til, at enkelte funktioner ikke længere er til rådighed for dig.

Desuden kan du styre og de-aktivere brugen af tredjepart cookies på følgende webside:

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

Denne hjemmeside drives ikke af os, og vi er således ikke ansvarlige og har ingen indflydelse på indhold og tilgængelighed.

Oversigt over cookies anvendt af os

I denne sektion findes en oversigt over cookies, som vi anvender.

Absolut nødvendige cookies

Bestemte cookies er nødvendige, for at vi kan tilvejebringe vores onlinetilbud på en sikker måde. Til denne kategori hører f.eks. følgende:

· Cookies, der benyttes til at identificere/autentificere vores brugere

· Cookies, der midlertidigt lagrer bestemte brugerindtastninger (f.eks. indhold af en indkøbskurv eller en onlineformular)

· Cookies, der lagrer bestemte brugerpræferencer (f.eks. søge- eller sprogindstillinger)

· Cookies, der lagrer data for at garantere en fejlfri afspilning af.

· Cookies, der lagrer data for at sikre uhindret og fejlfri afspilning af video-/audioindhold.

Analytiske cookies

Vi anvender analytiske cookies for at kunne registrere vores brugeres anvendelsesadfærd (f.eks. klikkede reklamebannere, besøgte undersider, fremsatte søgeforespørgsler) og analysere dem i statistisk form.

Reklamecookies

Vi benytter også cookies til reklamemæssige formål. Brugsadfærdsprofiler etableret vha. sådanne cookies (f.eks. klikkede reklamebannere, besøgte undersider, fremsatte søgeforespørgsler) benyttes af os til at vise dig reklame/tilbud, der er tilpasset til dine interesser (“interessebaseret reklame”).

Tredjepart reklamecookies

Vi tillader også andre virksomheder at indsamle data fra vores brugere ved hjælp af reklamecookies. Derved bliver det muligt for os og tredjeparter at vise brugerne af vores onlinetilbud interessebaserede reklamer, der er baseret på en analyse af din brugsadfærd (f.eks. klikkede reklamebannere, besøgte undersider, søgeforespørgsler) samlet set og ikke begrænset til vores online-tilbud.

Conversion-cookies

Vores conversion tracking-partnere placerer en cookie på din computer (“conversion cookie”), såfremt du er kommet ind på vores hjemmeside via en annonce fra den pågældende partner. Disse cookies mister som regel deres gyldighed efter 30 dage. Hvis du besøger bestemte af vores sider, og cookien endnu ikke er udløbet, kan vi og den pågældende conversion tracking partner se, at en bestemt bruger har klikket på annoncen og således er blevet sendt videre til vores side. De via conversion-cookien indhentede oplysninger tjener til at udarbejde conversion-statistikker og finde frem til det samlede antal brugere, der har klikket på den pågældende annonce og er blevet sendt videre til en side, der er forsynet med en conversion tracking-tag.

Tracking cookies i forbindelse med sociale plugins

Nogle sider på vores onlinetilbud integrerer indhold og serviceydelser fra andre udbydere (fx Facebook, Twitter), der på deres side kan benytte cookies og aktive komponenter. Vi har ingen indflydelse på disse udbyderes behandling af personlige data. Nærmere oplysninger om sociale plugins finder du i afsnittet ”Sociale plugins”.

Webanalyse

Vi har brug for statistiske informationer om anvendelsen af vores online-tilbud for at kunne gøre dem mere brugervenlige, foretage rækkeviddemålinger og gennemføre markedsundersøgelser. Til dette formål benytter vi webanalyseværktøjer.

De brugsprofiler, som er udarbejdet af disse værktøjer ved hjælp af analyse-cookies eller ved analyse af logfiler, sammenføres ikke med personlige data. Værktøjerne anvender enten slet ikke brugernes IP-adresser eller forkorter dem straks efter indsamlingen.

Udbyderne af værktøjerne behandler kun data som databehandlere iht. vores instrukser og ikke til egne formål.

I det følgende findes informationer om hvert webanalyseværktøj, og hvordan man kan gøre indsigelser mod indsamling og behandling af data ved hjælp af værktøjet.

Ved værktøjer, der arbejder med opt-out cookies, skal det bemærkes, at opt-out funktionen er enheds-/browserspecifik og principielt kun gælder for den netop anvendte terminal og den anvendte browser. Hvis du bruger flere terminaler/browsere, skal du indstille opt-out på hver enkelt terminal og i hver enkelt benyttet browser.

Derudover kan du også samlet set forhindre dannelsen af anvendelses-profiler, idet du generelt de-aktiverer anvendelsen af cookies; se i den forbindelse afsnittet ”De-aktivering og sletning af cookies”.

Google Analytics

Google Analytics tilbydes af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Vi bruger Google Analytics til analyse af brugeradfærd. Vi anvender Google Analytics med den af Google tilbudte tillægsfunktion til anonymisering af IP-adresser. Herunder forkortes IP-adressen af Google som regel allerede inden for EU og kun undtagelsesvis først i USA, og den lagres under alle omstændigheder kun i forkortet form. Bosch Group har en databehandleraftale (DBA) med Google. I denne DBA er vilkårene for håndtering af persondata defineret.

Du kan gøre indsigelse mod indsamling/analyse af dine data via dette værktøj ved at downloade og installere det tilgængelige browser-plugin på dette link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Brug af retargeting-værktøjer

For at optimere vores onlinemarketing anvender vi såkaldte retargeting-teknologier. Det sker for at designe et mere interessant onlinetilbud til dig, der er tilpasset dine behov. For at gøre dette anvender vi de nedenfor anførte værktøjer.

De brugsprofiler, der oprettes af disse værktøjer ved hjælp af reklamecookies eller tredjeparts reklamecookies, såkaldte web beacons (usynlig grafik, der også kaldes pixels eller counting pixels) eller tilsvarende teknologier, sammenkøres ikke med personlige data.

Værktøjerne benyttes af udbyderne til at vise vores brugere interessebaserede reklamer i vores online-tilbud og i tilbud fra tredjeparter og til at styre, med hvilken hyppighed brugerne ser bestemte annoncer. Den ansvarlige for behandlingen af data i forbindelse med værktøjerne er den pågældende udbyder. Udbyderne af værktøjerne videregiver evt. også oplysninger til tredjeparter med de ovenfor angivne formål.

Værktøjerne behandler enten slet ikke bruger IP-adresser eller forkorter dem omgående efter indsamling.

For hvert værktøj finder du oplysninger om udbyderen og om, hvordan du kan gøre indsigelse mod indsamlingen af data udført af dette værktøj.

Vær opmærksom på, at ved værktøjer, der anvender opt-out cookies, skal det bemærkes, at opt-out funktionen er enheds-/browserspecifik og principielt kun gælder for den netop anvendte terminal og den anvendte browser. Hvis du bruger flere terminaler/browsere, skal du indstille opt-out på hver enkelt terminal og i hver enkelt benyttet browser.

Ud over dette kan du generelt forhindre oprettelsen af brugsprofiler ved generelt af de-aktivere brug af cookies. Se afsnittet ”Deaktivering og sletning af cookies”.

Yderligere oplysninger om interessebaseret reklame er at finde på forbrugerportalen http://www.youronlinechoices.com/den/.

Muligheden for at gøre indsigelse mod visse værktøjer især fra amerikanske udbydere er af finde på følgende link:
http://www.networkadvertising.org/choices/.

Helt konkret anvender vi følgende værktøjer:

Google Ads

Google Ads Udbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland Funktion: placering af annoncer, remarketing, conversion tracking Yderligere oplysninger findes på: (https://adssettings.google.com/authenticated).

Google AdSense

Google AdSense tilbydes af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Yderligere oplysninger om dette værktøj her.

Du kan gøre indsigelse mod indsamling og behandling af dine data udført af dette værktøj hos følgende Google’s brugerreferencer.

Double-click

Double-click tilbydes af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Yderligere oplysninger om dette værktøj her.

Du kan gøre indsigelse mod indsamling og behandling af dine data udført af dette værktøj gennem Google’s brugerreferencer.

Brug af vores mobile applikationer

Ud over vores onlinetilbud tilbyder vi mobile applikationer (apps), der kan downloades på din mobile enhed. Ud over data indhentet på websites indsamler vi yderligere personlige data via vores apps, der specifikt opstår ved anvendelsen af en mobil enhed. Det sker dog kun, hvis du udtrykkeligt giver dit samtykke hertil.

Behandling af dine lokationsdata

Vores tilbud omfatter også såkaldte lokationsbaserede serviceydelser, med hvilke vi giver dig særlige tilbud, som er tilpasset til din pågældende lokation. For at kunne tilbyde dig appens funktioner, indsamler vi de seneste tre GPS-lokationer, der er overført af den mobile enhed, og din IP-adresse, hvis du giver samtykke hertil. Vi opretter ingen bevægelsesprofil. Du kan de-aktivere denne funktion i den pågældende apps eller operativsystemets indstillinger på din mobile terminal og aktivere den igen eller de-aktivere den midlertidigt via Pause tilstanden uden at forringe appens grundfunktion.

Behandling af Advertising Identifier / af Advertising ID

Til reklameformål anvender vi, forudsat at du giver dit samtykke, til enheder med iOS operativsystem den såkaldte “Advertising Identifier” (ID-FA) og til enheder med Android den såkaldte Advertising ID. Disse er unikke, men ikke-personaliserede og ikke vedvarende identifikationsnumre til en bestemt terminal, der stilles til rådighed via iOS eller Android. De herved indsamlede data linkes ikke med andre enhedsspecifikke informationer. Vi benytter informations-numrene for at kunne tilbyde dig personaliserede reklamer og analysere din brug af dem. Hvis du i iOS-indstillingerne under “Databeskyttelse” – “Reklame” aktiverer “Ingen Ad-Tracking” eller på Android under “Google indstillinger” vælger “De-aktivering af interessespecifikke reklamer”, kan vi kun udføre følgende foranstaltninger: Måling af din interaktion med bannere ved at tælle antal visninger af et banner uden klik på det (“frequency capping”), klikrate, konstatering af unik anvendelse (“unique user”) samt sikkerhedsforanstaltninger, bedrageribekæmpelse og fejlafhjælpning. I enhedsindstillingerne kan du altid slette IDFA eller Advertising ID (“nulstil Ad-ID”); herefter oprettes et nyt identifikations-nummer, som ikke sammenføres med de tidligere indsamlede data. Vi gør opmærksom på, at du eventuelt ikke kan bruge alle funktioner i vores app, hvis du begrænser brugen af det nævnte identifikationsnummer.

App-analyse

Vi skal bruge statistiske oplysninger om brugen af vores onlinetilbud for at gøre dem mere brugervenlige, foretage rækkeviddemålinger og gennemføre markedsanalyser. Til dette formål anvender vi app-analyseværktøjer.

Brugsprofilerne, der etableres af disse værktøjer, sammenkøres ikke med personlige data. Værktøjerne anvender enten slet ikke bruger IP-adresser eller forkorter dem omgående efter indsamlingen.

Udbyderne af værktøjerne behandler kun data som databehandlere iht. vores instrukser og ikke til egne formål.

Til hvert værktøj finder du efterfølgende oplysninger om den pågældende udbyder og om, hvordan du kan gøre indsigelse mod indsamlingen og behandlingen af data ved hjælp af værktøjet.

Google Analytics til mobile applikationer

Google Analytics tilbydes af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Vi benytter Google Analytics med den af Google tilbudte tillægsfunktion til anonymisering af IP-adresser: Herunder forkortes IP-adressen af Google som regel allerede inden for EU og kun undtagelsesvis først i USA, og den lagres under alle omstændigheder kun i forkortet form. Bosch Group har en databehandleraftale (DBA) med Google. I denne DBA er vilkårene for håndtering af persondata defineret.

Du kan gøre indsigelse mod indsamling/analyse af dine data via dette værktøj ved at kontakte appsupport@bosch.com.

Databehandling ved App Storeoperatører

Ingen dataindsamling udført af os og uden for vores ansvar er overførsel af data som fx brugernavn, e-mailadresse og individuel enhedsidentifikator til en App Store (fx Google Play by Google, App Store by Apple, Galaxy Apps Store by Samsung) ved download af den pågældende applikation. Vi kan ikke påvirke denne dataindsamling og anden behandling af App Store som controller.

Sociale plugins

I vores onlinetilbud bruger vi såkaldte sociale plugins fra forskellige sociale netværk. De er beskrevet hver for sig i denne sektion.

Ved anvendelse af pluginsene opretter din internetbrowser en direkte forbindelse til det pågældende sociale netværks servere. Herved får den pågældende udbyder den information, at din internetbrowser har åbnet den pågældende side fra vores online tilbud, selv om du ikke har en brugerkonto hos udbyderen eller i øjeblikket ikke er logget ind på denne. Logfiler (inklusive IP-adresser) overføres herved af din internet-browser direkte til en af den pågældende udbyders servere og lagres evt. også der. Udbyderen og/eller dennes server kan befinde sig uden for EU eller EØS (f.eks. i USA).

Plugins er selvstændige udvidelser fra udbyderne af de sociale netværk. Vi har derfor ingen indflydelse på omfanget af data, som udbyderne af sociale netværk indsamler og lagrer via plugins.

Formålet med og omfanget af indsamlingen, den videre behandling og anvendelse af data via det sociale netværk samt dine rettigheder i den forbindelse og dine indstillingsmulig-heder til beskyttelse af din privatsfære fremgår det pågældende sociale netværks databeskyttelseshenvisninger. Hvis du ikke ønsker, at udbyderne af sociale netværk modtager og evt. lagrer/videreanvender data via dette online-tilbud, bør du ikke benytte de pågældende plugins.

Med den såkaldte 2-klik-løsning (stillet til rådighed af Heise Medien GmbH & Co. KG) beskytter vi dig imod, at dit besøg på vores hjemmesider som standard registreres og analyseres af udbydere af sociale netværk. Når du åbner en side fra vores internetoptræden, som indeholder sådanne plugins, er de i første omfang de-aktiveret. Først når du klikker på den viste knap, aktiveres pluginsene.

Facebook plugins

Facebook drives under www.facebook.com af Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, og under www.facebook.dk af Facebook Irland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irland (“Facebook”). Find en oversigt over Facebook’s plugins og deres optræden her: http://developers.facebook.com/plugins; find informationer om databeskyttelse hos Facebook her: http://www.facebook.com/policy.php.

YouTube

Disse onlinetilbud bruger YouTube videoplatformen, der drives af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ("YouTube"). YouTube er en platform, der giver mulighed for afspilning af lyd- og videofiler.

Når du får adgang til et site på vores onlinetilbud, der indeholder en inkluderet YouTube afspiller, etableres der forbindelse til YouTube, således at video eller audiofilen kan overføres og afspilles. Derved overføres data til YouTube som ansvarlig. Vi er ikke ansvarlige for YouTubes behandling af data.

Yderligere oplysninger om omfang og formål med indsamlede data, yderligere behandling og brug af data udført af YouTube, dine rettigheder og databeskyttelsesmuligheder der kan vælges, er at finde i YouTube’s databeskyttelseserklæring.

Eksterne links

Vores onlinetilbud kan indeholde links til tredjeparters internetsider – fra udbydere, der ikke er forbundet med os. os. Efter klik på linket har vi ikke længere indflydelse på indsamling, behandling og anvendelse af eventuelle personlige data, der overføres til tredjeparten ved at klikke på linket (som f.eks. IP-adressen eller URL for den side, som linket befinder sig på), da tredjeparters adfærd i sagens natur ligger uden for vores kontrol. Vi påtager os intet ansvar for tredjeparters behandling af sådanne personlige data.

Sikkerhed

Vores medarbejdere og de af os bemyndigede servicevirksomheder er forpligtede til at bevare tavshed og til at overholde bestemmelserne i de anvendelige love om databeskyttelse.

Vi træffer alle nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et rimeligt beskyttelsesniveau og beskytte dine data, som forvaltes af os, mod risici fra især utilsigtet eller uretmæssig ødelæggelse, manipulation, tab, ændring eller ubemyndiget offentliggørelse og uautoriseret tilgang. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres konstant i overensstemmelse med den teknologiske udvikling.

Brugerrettigheder

For at gøre dine rettigheder gældende bedes du benytte oplysningerne i afsnittet ”Kontakt”. I den forbindelse bedes du sørge for, at vi har mulighed for at foretage en entydig identifikation af din person.

Informations- og oplysningsret:

Du har ret til at modtage informationer om behandlingen af dine data af os. I den forbindelse kan du gøre en ret til oplysning gældende vedrørende dine personlige oplysninger, som vi behandler.

Berigtigelses- og sletningsret:

Du kan kræve af os, at vi berigtiger forkerte data og – for så vidt at de lovmæssige forudsætninger er opfyldt – fuldstændiggør eller sletter dine data.

Dette gælder ikke for data, som er nødvendige til afregnings- og bogføringsformål, eller som er omfattet af den lovbestemte opbevaringspligt. For så vidt at adgang til sådanne data ikke er nødvendig, begrænses behandlingen af dem imidlertid (se efterfølgende).

Begrænsning af behandling:

Du kan kræve af os – for så vidt at de lovmæssige forudsætninger er opfyldt – at vi begrænser behandlingen af dine data.

Indsigelse mod databehandling:

Desuden har du til enhver tid ret til gøres indsigelse mod vores databehandling. Vi vil så standse behandlingen af dine data, medmindre vi – i henhold til lovens bestemmelser – kan dokumentere ufravigelige beskyttelsesværdige grunde til en fortsat behandling, som vejer tungere end dine rettigheder.

Indsigelse mod direkte marketing:

Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige data til reklamemæssige formål (“reklameindsigelse”). Bemærk venligst, at der af organisatoriske grunde kan forekomme en overlapning mellem din indsigelse og anvendelsen af dine data i forbindelse med en igangværende kampagne.

Indsigelse mod databehandling ved retsgrundlag “berettiget interesse”:

Desuden har du til enhver tid ret til gøres indsigelse mod vores databehandling, for så vidt at denne beror på retsgrundlaget “berettiget interesse”. Vi vil så standse behandlingen af dine data, medmindre vi – i henhold til lovens bestemmelser – kan dokumentere ufravigelige beskyttelsesværdige grunde til en fortsat behandling, som vejer tungere end dine rettigheder.

Tilbagetrækning af samtykke:

Såfremt du har givet os samtykke til at behandle dine data, kan du til enhver tid tilbagekalde det med virkning for fremtiden. Retmæssigheden af behandlingen af dine data indtil tilbagekaldelse sker, berøres ikke heraf.

Dataportabilitet:

Du har fortsat ret til at få overført data, som du har stillet til rådighed for os, i et struktureret, gængs og maskinlæsbart format og/eller – for så vidt at det er teknisk gennemførligt – kræve, at dataene overføres til en tredjepart.

Klagemulighed hos tilsynsmyndigheden:

Du har ret til at indgive en klage hos en databeskyttelsesmyndighed. Du kan i den forbindelse rette henvendelse til den databeskyttelsesmyndighed, der er ansvarlig for din bopæl/delstat eller til den databeskyttelsesmyndighed, der er ansvarlig for os. Dette er:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf.: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Ændringer til databeskyttelseserklæringen

Vi forbeholder os ret til at ændre vores sikkerheds- og databeskyttelseserklæringer, for så vidt at dette er nødvendigt på grund af den tekniske udvikling. I disse tilfælde vil vi også ændre vores databeskyttelseserklæring tilsvarende. Du bedes derfor være opmærksom på den til enhver tid aktuelle version af vores databeskyttelseserklæring.

Kontakt

Hvis du ønsker at kontakte os, kan du benytte de angivne kontaktoplysninger i afsnittet “Ansvarlig”.

For at gøre dine rettigheder gældende, anmelde databeskyttelseshændelser samt ved forslag og klager vedrørende behandlingen af dine personlige data anbefaler vi, at du henvender dig til vores koncernrepræsentant for databeskyttelse:

Data Protection Officer
Information Security and Privacy (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
P.O. Box 30 02 20
70442 Stuttgart, GERMANY

eller

Email: DPO@bosch.com

Ikrafttrædelsesdato: 11.08.2022