Har du brug for hjælp?

Produktionserhverv

Uanset om der er tale om byggematerialer, medikamenter, kunststof, bildæk eller papir – i produktionserhvervene går det største energibehov til procesvarme, drifts- og transportteknik, rumopvarmning og belysning. Driftssikker egenstrømsforsyning, god økonomi og problemfri anlægsdrift er vigtige faktorer for virksomheden med henblik på sænkning af produktionsomkostningerne og forøgelse af konkurrenceevnen. Bosch leverer den rigtige energiløsning afstemt efter processerne – til sikker og omkostningseffektiv produktion.

Kemi
Kemi

Varm damp til start af dampturbiner (strømproduktion). Damp til forskellige processer som dampspaltning, destillation, dampstripning, til polymerisering samt til opvarmning af reaktorer.

Farma
Farma

Forsyning af enheder til produktion af ren damp samt destillationsanlæg via konventionelle dampkedler. Damp bruges også til rengøring, sterilisering og depyrogenisering af glasbeholdere samt til fugtning af klimaanlæg.

Papir
Papir

Varmt vand, damp og strøm til termisk koge- og bearbejdningsprocesser samt til opvarmning af cylindre, til presning, transport og tørring af papirbaner.

Auto
Auto

Damp, varmt vand og strøm til lakerings- og tørringsprocesser, vulkanisering, opvarmning af dækforme samt til opvarmning og afkøling af produktions- og kontorrum.

Raffinaderier
Raffinaderier

Damp, strøm og varmt vand til opvarmning af kulbrinteblandinger i separationskolonner, forvarmning af råolie, ved destillationsprocesser som fraktioneret destillation samt til opvarmning af rørledningssystemer.

Byggematerialer
Byggematerialer

Dampforsyning af autoklaver til hærdning af porebeton og kalksandsten, til dampning af træ og til fremstilling af finer- og spånplader.

Tekstiler
Tekstiler

Damp til farvning, vask, rensning, tørring, presning og foldning i fremstillingsprocessen og på vaskerier, til dampning som forædlingsprocesser ved tekstiler og til destillering af opløsningsmidler.

Kunststof
Kunststof

Varmt vand og damp til termiske tørringsprocesser, til opskumning, for eksempel af polystyrol, og til formgivningsprocesser.

Genvinding
Genvinding

Ammoniakgenvinding fra spildevand via dampstripning. Damp til adskillelse af fedt-/vandblandinger, rengøring og desinficering af flervejsflasker eller til pelletering af træaffald.