Har du brug for hjælp?

Betingelser for brug af digitalt indhold

1. Anvendelsesområde og definitioner

I forbindelse med salget af sine produkter stiller Bosch Industriekessel GmbH (»BOSCH«) omfattende informations- og datamateriale til rådighed, som brugeren kan downloade. Der er især tale om tekster, tekstuddrag, billeder, grafik, tekniske og salgsmæssige datasæt (datastandardtekster), CAD-tegninger, BIM-modeller, produktdata, lyd-, video- og animationsfiler, katalog- og planlægningssoftware samt registrerede og ikke-registrerede varemærker og symboler som f.eks. »Buderus«, »Bosch« og »Junkers« (i det følgende samlet kaldet »marketingmateriale«). Ved at downloade og/eller bruge det marketingmateriale, som BOSCH stiller til rådighed, erklærer brugeren sig indforstået med disse brugsbetingelser. Begrebet »Bruger« anvendes i relation til disse betingelser om alle naturlige og juridiske personer, der anvender de marketingmaterialer, som BOSCH stiller til rådighed, i forbindelse med markedsføring af produkter fra BOSCH.

2. Brugerbetingelsernes gyldighedsområde

Disse brugerbetingelser gælder for alle marketingmaterialer, som BOSCH stiller til rådighed til download, uanset hvor og i hvilken form BOSCH har stillet marketingmaterialet til rådighed.

3. Brugs- og adgangsrettigheder

3.1 Det er ikke tilladt hverken helt eller delvist at duplikere og/eller distribuere websteder, hvor BOSCH stiller marketingmateriale til rådighed til download, ligesom det ikke er tilladt hverken helt eller delvis at downloade materiale, som ikke er beregnet hertil. Det er derimod tilladt at foretage teknisk duplikering med henblik på browsing, forudsat at denne handling ikke tjener økonomiske formål, ligesom det er tilladt at foretage permanent duplikering til personlig brug.

3.2 Alle marketingmaterialer, som BOSCH stiller til rådighed til download, er ophavsretligt og/eller varemærkeretligt beskyttet. Alle rettigheder, der udspringer heraf, tilhører alene BOSCH eller BOSCHs licensgivere.

BOSCH stiller alene marketingmaterialet til rådighed som en hjælp til brugerens markedsføring, herunder især i forbindelse med præsentation af produkterne fra Bosch Industriekessel GmbH, vinding af kunder og projekter, produktdesign og -planlægning samt understøtning af journalistisk arbejde (»anvendelsesformål«). De marketingmaterialer, som BOSCH stiller til rådighed, må derfor udelukkende anvendes til ovenstående anvendelsesformål (internetside, brochurer etc.) samt til journalistiske formål. Kun til disse formål indrømmer BOSCH brugeren en enkel, ikke-eksklusiv, uoverdragelig, stedlig og - med forbehold for punkt. 5 nedenfor - tidsmæssigt ubegrænset ret til at bruge marketingmaterialet.

Anvendelse af marketingmateriale med henblik på videreformidling til tredjeparter (f.eks. i et separat downloadområde), brug i billeddatabaser og billedkataloger samt brug af billeder på auktionsplatforme er kun tilladt med udtrykkelig forudgående skriftlig tilladelse fra BOSCH.

4 Begrænsning af brugerlicensen

I forbindelse med brugen af marketingmaterialet skal der altid tages rimelig hensyn til BOSCHs interesser. Marketingmaterialet må udelukkende bruges i forbindelse med BOSCHs produkter og tjenester og må under ingen omstændigheder anvendes i forbindelse med pornografisk, ærekrænkende, racistisk, vildledende eller ulovligt indhold. Derudover må marketingmaterialet ikke bruges på en måde, der kan virke stødende, uanstændig eller ulovlig. Det er strengt forbudt at anvende marketingmaterialet på en måde, der kan true eller skade BOSCHs ry og omdømme.

5 Varighed/tilbagekaldelse af brugerlicens

5.1 BOSCH forbeholder sig til enhver tid retten til at tilbagekalde retten til at bruge alle eller bestemte marketingmaterialer i henhold til ovenstående bestemmelser samt til at forbyde fremtidig brug. I den forbindelse tager BOSCH rimeligt hensyn til brugerens interesser og vil om nødvendigt tillade en implementeringsperiode.

5.2 BOSCH forbeholder sig til enhver tid udtrykkeligt retten til at ændre, tilpasse eller slette leveringen af marketingmaterialet helt eller delvist uden forudgående varsel eller til midlertidigt eller permanent at ophøre med at stille materialet til rådighed.

6 Kildehenvisninger

Ved brug af det marketingmateriale, der stilles til rådighed, skal brugeren på selve marketingmaterialet eller på/i brugsmediet, i det omfang det er teknisk muligt, angive kilden i den form og på den måde, der er sædvanlig for den pågældende anvendelsesform. Kildeangivelsen skal have følgende form: ​​»Bosch Industriekessel GmbH«. Det er tilladt at bruge én samlet billedkreditering.

7 Bearbejdning/ændringer

7.1 BOSCH forbeholder sig retten til uden forudgående varsel at ændre, slette eller tilpasse tilbudets omfang samt de enkelte filer. BOSCH forbeholder sig især retten til uden videre at foretage ændringer i filerne i forhold til den version, som brugeren har hentet.

7.2 Enhver bearbejdning, ændring eller manipulation af det leverede marketingmaterialer som for eksempel genfotografering, grafisk forfalskning, fotosammensætning eller ændringer ved hjælp af andre elektroniske hjælpemidler, der går videre end farvekorrektion, tilskæring og reduktion, er kun tilladt med forudgående skriftlig tilladelse fra BOSCH. På samme måde må informationer ikke gengives i en sammenhæng, der forkert gengiver informationernes mening.

Oplysninger om ophavsret, serienumre, vandmærker eller andre produktidentifikationer må under ingen omstændigheder fjernes eller ændres.

8 Brugsgebyr

Filerne stilles gratis til rådighed. Brugeren har ikke ret til at afkræve tredjeparter betaling for at anvende filerne. Brugerens ret til at afkræve tredjeparter betaling for tjenester, som brugeren leverer til tredjeparter i forbindelse med marketingmaterialet, er dog ikke berørt heraf.

9 Ansvar

9.1 BOSCH hæfter ikke for eventuelle krænkelser af presselovgivningen, ophavsrettigheder eller andre bestemmelser, der skyldes forkert eller vildledende brug af det leverede marketingmateriale. Hvis de forpligtelser, der følger af disse brugsbetingelser, ikke opfyldes, hæfter brugeren som eneansvarlig for skader over for tredjepart. Brugeren skal i den forbindelse holde BOSCH skadesløs for alle krav fra tredjepart, herunder eventuelle udgifter til retssager.

9.2 BOSCH er kun ansvarlig, i det omfang der foreligger forsæt, grov uagtsomhed eller manglende levering af tilsikrede egenskaber. Dette gælder ikke for personskader eller i situationer, hvor der foreligger et objektivt ansvar.

9.3 BOSCH hæfter ikke for rigtigheden og aktualiteten af de oplysninger, der stilles til rådighed. Brugeren er forpligtet til at kontrollere marketingmaterialets aktualitet og plausibilitet før brug.

Ved produktdata er der for eksempel tale om komponenter i standardudførelse og dimensioner med en tolerance på ± 1 %. Parametrene til dimensioneringen er defineret som gennemsnitlige værdier uden hensyntagen til specifikke projekter og svarer ikke til din specifikke anvendelse. De er derfor ikke egnede til brug for detaljeret design eller planlægning af rørledninger. BOSCH hæfter således ikke, hvis brugeren alligevel vælger at anvende de pågældende data i den videre planlægning. For at tilpasse CAD-produktdata til et specifikt projekt kræves der mere specifikke data og en separat aftale. Brugeren kan i den forbindelse kontakte en BOSCH-filial.

9.4 BOSCH hæfter ikke for skader, der skyldes, at marketingmaterialet anvendes til andet end ovennævnte formål eller på anden vis anvendes forkert.

10 Intellektuel ejendomsret

Den intellektuelle ejendomsret (inklusive ophavsret, softwarerettigheder, databaserettigheder, patenter, knowhow, underliggende algoritmer, varemærker, logoer, varemærkenavne og andre kommercielle identifikationsmærker samt andre lignende rettigheder såsom registreringer, ansøgninger, udbredelser til hele verden) til det marketingmateriale, der stilles til rådighed til downloades, tilhører BOSCH eller BOSCHs licensgiverne og er beskyttet af ophavsret eller anden intellektuel ejendomsret. Ændring eller forvanskning er ikke tilladt. Det er ikke tilladt at fjerne henvisninger og kommentarer vedrørende fortrolighed, ophavsret, varemærker, patentrettigheder og andre intellektuelle ejendomsrettigheder.

11 Supplerende betingelser

11.1 Ud over ovenstående finder BOSCHs »Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser« anvendelse i den til enhver tid foreliggende form.

12 Afsluttende bestemmelser

12.1 Hvis enkelte bestemmelser i disse brugsbetingelser mister deres gyldighed, har det ikke nogen betydning for gyldigheden af de øvrige bestemmelser.

12.2 Betingelserne er underlagt tysk lov med udelukkelse af FN's internationale købelov. Værnetinget er Stuttgart.

12.3 Enhver ændring og/eller tilføjelse skal være skriftlig.

Version: 07/2020