Komponenter til dampkedler og til vandbehandling

Komponenter til dampkedler og til vandbehandling

Monteringsklare moduler til kedelforsyning efter dine krav.

Vores moduler til dampkedler gør det muligt at udstyret anlægget efter behov. De sikrer maksimal driftssikkerhed og lang levetid samt høj effektivitet under de specifikke driftsbetingelser.

Røggasvarmeveksler dampkedler
Komponenter til dampkedler

Røggasvarmeveksler dampkedler

 • Effektiv genvinding af spildvarme og reduktion af røggastabet
 • Maksimal energigevinst med udnyttelse af brændværdien
 • Brændstofbesparelse på op til 7 %, med ekstra efterkoblet kondenserende røggaskøler op til 14 %
Fødevandskølemodul FWM
Komponenter

Fødevandskølemodul FWM

 • Spar op til 1,8 % af brændstofudgifterne gennem en bedre udnyttelse af røggasvarmen
 • Enkel eftermontering på ældre anlæg takket være det begrænsede pladsbehov og enkle rørinstallation
 • Afstemt regulering til sikker drift af kedel og komponenter
Kondensvandservicemodul CSM
Komponenter

Kondensvandservicemodul CSM

 • Sikker udnyttelse af kondensat i dampkedelsystemer
 • Reduktion af energi- og vandforbruget ved reduktion af mængden af tilsætningsvand
 • Minimering af afspændingsdamptab, afsaltnings- og udslamningsmængder samt mindre kemikalieforbrug
Vandservicemodul WSM-V, WSM-T
Komponenter

Vandservicemodul WSM-V, WSM-T

 • Vandbehandling til dampkedelanlæg
 • Forhindring af korrosion i kedlen
 • Maksimal afgasningsvirkning og reduceret kemikalieforbrug med fuld afgasning WSM-V
Vandbehandlingsmodul WTM
Komponenter

Vandbehandlingsmodul WTM

 • Fuldautomatisk blødgøring af det rene vand forebygger kalkaflejring
 • Konstant fødevand med lav hårdhed for at undgå til tilkalkning af kedlens varmeflader
 • Sikrer effektiv varmeoverførsel, høj rentabilitet og lang levetid for kedlen
Pumpemodul PM
Komponenter

Pumpemodul PM

 • Til fremføring af fødevand/kondensat
 • Lavere effektforbrug og forbedret driftskomfort
 • Hastighedsstyret variant til øget effektivitet af røggasvarmeveksleren
Vandanalyseapparat WA
Komponenter

Vandanalyseapparat WA

 • Til fuldautomatisk måling og overvågning af kedelvandets kvalitet
 • Øget driftssikkerhed med løbende overvågning af vandværdierne
 • Automatiseret overvågning med løbende måling af pH-værdi, iltindhold og ledeevne
Fødevandsreguleringsmodul RM
Komponenter

Fødevandsreguleringsmodul RM

 • Til kontinuerlig fødevandsregulering
 • Forbedret effektivitet af røggasvarmevekslerne
 • Færre pumpekoblinger
Spildevands-, afspændings- og kølemodul BEM
Komponenter

Spildevands-, afspændings- og kølemodul BEM

 • Til køling af spildevand ned til den tilladte temperatur
 • Straks driftsklar efter hurtig og nem montering med få tilslutninger
 • Nøjagtig overholdelse af myndighedskrav med automatisk drift
Afspændings- og varmegenvindingsmodul EHM
Komponenter

Afspændings- og varmegenvindingsmodul EHM

 • Til genvinding af varme fra afsaltningsvand/kondensat
 • Øgning af anlæggets virkningsgrad med op til 2 %
 • Lavere brændstof-, kølevands- og spildevandsomkostninger
Afspændings-, varmegenvindings- og afløbsvandmodul EHB
Komponenter

Afspændings-, varmegenvindings- og afløbsvandmodul EHB

 • Til køling af spildevand og genvinding af varme fra afsaltningsvand/kondensat
 • Øgning af anlæggets virkningsgrad med op til 2 %
 • Lavere brændstof-, kølevands- og spildevandsomkostninger
Dampafkøler VC
Komponenter

Dampafkøler VC

 • Til varmegenvinding af frigivet damp fra den termiske vandbehandling
 • Genvinding af varme og dermed forbedring af virkningsgraden
 • Energi, der kan udnyttes til opvarmning af tilsætningsvand eller til overførsel til separate vandkredsløb
Luftforvarmersystem APH
Komponenter

Luftforvarmersystem APH

 • For større systemeffektivitet og reduceret brændstofforbrug med op til 2 %
 • Forvarmning af forbrændingsluften overtager en lille del af brænderens termiske ydelse
 • Mindre investeringer sammenlignet med konventionelle løsninger, kortere amortiseringsperiode
Gasreguleringsmodul GRM
Komponenter

Gasreguleringsmodul GRM

 • Til pålidelig brændstofforsyning med gas
 • Leveres klar til hurtig montering
 • Nøjagtig overholdelse af myndighedskrav
Olieforsyningsmodul OSM
Komponenter

Olieforsyningsmodul OSM

 • Til fremføring af den korrekte oliemængde med cirkulationsforsyning
 • Kan anvendes til alle Bosch oliefyrede kedelsystemer med cirkulationsforsyning
 • Leveres klar til hurtig montering
Oliecirkulationsmodul OCM
Komponenter

Oliecirkulationsmodul OCM

 • Til pålidelig brændstofforsyning med olie
 • Leveres klar til hurtig montering
 • Sikker registrering af olieforbruget
Olietryk-styremodul ORM
Komponenter

Olietryk-styremodul ORM

 • Til at holde trykket konstant
 • Leveres klar til hurtig montering
 • Forbedring af driftssikkerheden
Olieforopvarmningsmodul OPM
Komponenter

Olieforopvarmningsmodul OPM

 • Til foropvarmning af tyktflydende brændstoffer
 • Kan anvendes til alle Bosch oliefyrede kedelsystemer med cirkulationsforsyning
 • Forbedring af driftssikkerheden
Dampfordeler SD
Komponenter

Dampfordeler SD

 • Til fordeling af dampmassestrømmen til forbrugerne
 • Reduceret nettab med central fordeling i anlæg med komplekse forbrugerstrukturer
 • Besparelser takket være central betjening og vedligeholdelse
Dampakkumulatormodul SAM
Komponenter

Dampakkumulatormodul SAM

 • Til dækning af kortvarige spidsbelastninger
 • Udligning af kortvarige effektspidser
 • Reduktion af vandmedrivning og de negative følger heraf