Komponenter til dampkedler og til vandbehandling

Monteringsklare moduler til kedelforsyning efter dine krav.

Vores moduler til dampkedler gør det muligt at udstyret anlægget efter behov. De sikrer maksimal driftssikkerhed og lang levetid samt høj effektivitet under de specifikke driftsbetingelser.

Røggasvarmeveksler dampkedler

Komponenter til dampkedler

Røggasvarmeveksler dampkedler

 • Effektiv genvinding af spildvarme og reduktion af røggastabet
 • Maksimal energigevinst med udnyttelse af brændværdien
 • Brændstofbesparelse på op til 7 %, med ekstra efterkoblet kondenserende røggaskøler op til 14 %
Fødevandskølemodul FWM

Komponenter

Fødevandskølemodul FWM

 • Spar op til 1,8 % af brændstofudgifterne gennem en bedre udnyttelse af røggasvarmen
 • Enkel eftermontering på ældre anlæg takket være det begrænsede pladsbehov og enkle rørinstallation
 • Afstemt regulering til sikker drift af kedel og komponenter
Kondensvandservicemodul CSM

Komponenter

Kondensvandservicemodul CSM

 • Sikker udnyttelse af kondensat i dampkedelsystemer
 • Reduktion af energi- og vandforbruget ved reduktion af mængden af tilsætningsvand
 • Minimering af afspændingsdamptab, afsaltnings- og udslamningsmængder samt mindre kemikalieforbrug
Vandbehandlingsmodul WTM

Komponenter

Vandbehandlingsmodul WTM

 • Fuldautomatisk blødgøring af det rene vand forebygger kalkaflejring
 • Konstant fødevand med lav hårdhed for at undgå til tilkalkning af kedlens varmeflader
 • Sikrer effektiv varmeoverførsel, høj rentabilitet og lang levetid for kedlen
Pumpemodul PM

Komponenter

Pumpemodul PM

 • Til fremføring af fødevand/kondensat
 • Lavere effektforbrug og forbedret driftskomfort
 • Hastighedsstyret variant til øget effektivitet af røggasvarmeveksleren
Vandanalyseapparat WA

Komponenter

Vandanalyseapparat WA

 • Til fuldautomatisk måling og overvågning af kedelvandets kvalitet
 • Øget driftssikkerhed med løbende overvågning af vandværdierne
 • Automatiseret overvågning med løbende måling af pH-værdi, iltindhold og ledeevne
Dampafkøler VC

Komponenter

Dampafkøler VC

 • Til varmegenvinding af frigivet damp fra den termiske vandbehandling
 • Genvinding af varme og dermed forbedring af virkningsgraden
 • Energi, der kan udnyttes til opvarmning af tilsætningsvand eller til overførsel til separate vandkredsløb
Luftforvarmersystem APH

Komponenter

Luftforvarmersystem APH

 • For større systemeffektivitet og reduceret brændstofforbrug med op til 2 %
 • Forvarmning af forbrændingsluften overtager en lille del af brænderens termiske ydelse
 • Mindre investeringer sammenlignet med konventionelle løsninger, kortere amortiseringsperiode
Dampfordeler SD

Komponenter

Dampfordeler SD

 • Til fordeling af dampmassestrømmen til forbrugerne
 • Reduceret nettab med central fordeling i anlæg med komplekse forbrugerstrukturer
 • Besparelser takket være central betjening og vedligeholdelse
Dampakkumulatormodul SAM

Komponenter

Dampakkumulatormodul SAM

 • Til dækning af kortvarige spidsbelastninger
 • Udligning af kortvarige effektspidser
 • Reduktion af vandmedrivning og de negative følger heraf
Har du brug for hjælp?