Περιοχές εξυπηρέτησης

Σε περίπτωση που η συσκευή σας είναι εντός εγγύησης, το αίτημα σας θα αποστέλλεται στον εξωτερικό μας συνεργάτη στην περιοχή σας, ο οποίος θα σας καλέσει για να κανονίσετε το ραντεβού.

Η υπηρεσία για τις συσκευές εκτός εγγύησης ισχύει μόνο εάν κατοικείτε στην Αττική, στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, στον Βόλο, στην Λάρισα, στα Τρίκαλα, την Καρδίτσα και τη Λαμία.

Eναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με το δίκτυο διανομής Bosch

Όπως ενημερωθείτε από τους εξωτερικούς μας συνεργάτες για το τιμολόγιο των εργασιών τους πριν αυτοί σας επισκεφθούν στην κατοικία σας.

Eπισκευές προϊόντων υπό την ισχύ της εγγύησης

Όλα τα προϊόντα μας έχουν εργοστασιακή εγγύηση. Κατά την διάρκεια της εγγύησης το κόστος της επισκευής τους καλύπτεται από την εταιρεία μας. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον η συσκευή σας καλύπτεται χρονικά από την εγγύηση, θα πρέπει να επιδείξετε την απόδειξη αγοράς της συσκευής σας στο τεχνικό μας συνεργάτη, όταν σας επισκεφθεί.

Σε περίπτωση που η συσκευή σας, κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου από το τεχνικό μας συνεργάτη, δεν παρουσιάζει ουδεμία ηλεκτρολογική ή μηχανική βλάβη, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα της να αναζητεί τα έξοδα στα οποία υπεβλήθη για την αποστολή του συνεργείου στην κατοικία σας καθώς και για οποιαδήποτε άλλη εργασία τυχόν παρεσχέθη.

Σε περίπτωση που η βλάβη της συσκευής σας οφείλεται σε κακή χρήση ή λανθασμένη συνδεσμολογία, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναζητήσει τα έξοδα στα οποία υπεβλήθη.

ΠΡΟΣΟΧΗ. Η εγγύηση παύει να ισχύει εφόσον αποδειχτεί ότι στην συσκευή έχουν γίνει εργασίες από μη εξουσιοδοτημένα συνεργεία ή έχουν τοποθετηθεί μη γνήσια εξαρτήματα, παραρτήματα ή ειδικές προσθήκες.