Πιστοποιητικά

Πιστοποιητικά προϊόντων και άλλα επίσημα έγγραφα.
H πιστοποίηση των προϊόντων, δηλώνει ότι τα προϊόντα κατασκευάζονται σύμφωνα με όλες τις ισχύουσες Oδηγίες και συμμορφώνονται με τους κανονισμούς και τις προδιαγραφές ασφαλείας.