Segítségre van szüksége?

Általános Szerződési Feltételek – Termotechnika Üzletág

Általános Szerződési Feltételek (PDF) (PDF 0.2 MB)

A) fejezet - Általános rendelkezések
1. pont – Fogalmak, hatály

1.1
Fogalom-meghatározás:

 • Általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF): jelen okiratban meghatározott adásvételi, szállítási, szolgáltatási és egyéb feltételek;
 • Bosch: Robert Bosch Kft. (Cg.01-09-079217);
 • Megrendelő: aki a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó ügyletben az 1.2 pontban leírtak szerinti kapcsolatba kerül a Bosch-sal;
 • Fogyasztó: a 2013. évi V. törvény 8:1.§ (1) bekezdés 3. pontja szerinti Megrendelő;
 • Vállalkozás: minden olyan Megrendelő, aki vagy ami nem minősül Fogyasztónak;
 • Felek: a Bosch és a Megrendelő együttesen;
 • Termék: azon termék, melyet a Bosch a Szerződéses jogviszonyban a Megrendelő részére értékesít;
 • Szolgáltatás: a Bosch által a Szerződéses jogviszony keretében a Megrendelő részére nyújtott tevékenység.

1.2
Az ÁSZF rendelkezései alkalmazandóak a Felek jogaira és kötelezettségeire, a Felek között létrejövő bármely és minden jogviszonyra (továbbiakban: Szerződéses jogviszony), és az ennek keretében tett jog/nyilatkozatokra (együttesen továbbiakban: Szerződéses nyilatkozat), valamint minden egyéb olyan jogi aktusra, mely a Szerződéses jogviszony keretében vagy annak érdekében történik.

A Megrendelő és a Bosch között kötelem (Szerződéses jogviszony) akkor jön létre, amikor a Bosch

 • a megrendelés visszaigazolást Megrendelő részére megküldi, vagy
 • a Megrendelő megrendelésének teljesítését megkezdi, vagy
 • a Megrendelő részére megküldi a számláját,

amelyik hamarabb bekövetkezik.

A Megrendelő Szerződéses jogviszony létrehozására irányuló bármilyen formában tett megkeresése, ajánlatkérése a Bosch-t Szerződéses jogviszony létrehozására nem kötelezi, a Bosch hallgatása nem minősül beleegyezésnek vagy jóváhagyásnak.

1.3
A Szerződéses nyilatkozat megtételével Megrendelő kijelenti, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit elolvasta, megértette, és elfogadja.

A jelen ÁSZF valamint a Szerződéses nyilatkozat a Felek Szerződéses jogviszonyának valamennyi feltételét teljes körűen tartalmazzák, a jelen ÁSZF-ben, valamint a Szerződéses nyilatkozatban nem foglalt korábbi megállapodások hatályukat vesztik.

A Megrendelő bármely, a jelen ÁSZF-fel szembeni fenntartását, feltételét, kifogását a Szerződéses nyilatkozat megtételét megelőzően köteles a Bosch felé írásban megküldeni, ennek elmaradása esetén a Megrendelő feltétel és fenntartás, és mindennemű külön nyilatkozat nélkül teljes terjedelemben elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit valamennyi Szerződéses nyilatkozatra, illetve a Szerződéses jogviszonyra vonatkozóan.

1.4
Bármilyen a jelen ÁSZF-től eltérő, azt módosító, kiegészítő vagy felülíró feltétel vagy megállapodás csak a Felek kifejezett írásbeli megállapodása esetén és annak megfelelően érvényes és alkalmazandó, mely azonban nem érinti az ÁSZF egyéb rendelkezéseinek érvényességét és alkalmazását.

A jelen ASZF kizárólagos érvényű, a Megrendelő ezzel ellentétes vagy ettől eltérő általános üzleti feltételeit a Bosch nem ismeri el, kivéve, ha erre vonatkozóan kifejezett írásbeli nyilatkozatot nem tesz. A Ptk. 6:63.§ (5) bekezdésének alkalmazása kizárt.

1.5.
Bosch a jelen ÁSZF-t bármikor jogosult egyoldalúan módosítani vagy visszavonni. A módosítások ÁSZF-ben megjelölt naptól kezdődően, ennek hiányában a Robert Bosch Kft. Termotechnika Üzletágának honlapján való közzététel napjától hatályosak és alkalmazandóak az azt követő Szerződéses nyilatkozatokra, illetve Szerződéses jogviszonyra. Az ÁSZF módosítása esetén már hatályban lévő Szerződéses jogviszonyok esetén a Bosch tájékoztatja a Megrendelőt az ÁSZF változásáról, melyet a Megrendelő részéről elfogadottnak kell tekinteni, amennyiben a Megrendelő az értesítés átvételét követő 15 (tizenöt) napon belül azt írásban elfogadja vagy írásbeli nyilatkozatával kifejezetten nem ellenzi.

2. pont – Árajánlat, Ár

2.1
A Bosch ajánlati kötöttsége 30 (harminc) napig áll fenn.

2.2
A Bosch ajánlata csak az ajánlat teljes tartalmára, teljes egészben fogadható el, az nem tekinthető részleges teljesítésre vonatkozó kötelezettségvállalásnak.

2.3
Bosch jogosult az általa már közölt árakat a Megrendelő megrendelésének megérkezéséig indoklás nélkül megváltoztatni.

2.4
A Bosch ármeghatározása

 • az aktuális árlistája alapján;
 • „Delivered at Place” (DAP) Incoterms 2010 szállítási paritást alkalmazva;
 • euróban vagy forintban történik;
 • és az általános forgalmi adót nem tartalmazza.

3. pont – Fizetés

3.1
Valamennyi a Bosch részére történő kifizetést a Bosch által meghatározott bankszámlára történő átutalással a Bosch számlájának kiállítását követő 30 (harminc) napon belül kell teljesíteni. A fizetés azon a napon minősül teljesítettnek, amikor az összeg a Bosch bankszámlán jóváírásra kerül.

3.2
Bosch kérése esetén Megrendelő köteles a Bosch részére előleget fizetni, továbbá a Bosch bármikor jogosult előre utalást kérni a Megrendelőtől.

3.3
Bosch kérése estén Megrendelő köteles biztosítékot adni a kötelezettségei teljesítésének biztosítására.

3.4
A Bosch részteljesítése esetén Megrendelő köteles a teljesítés arányában kifizetést teljesíteni.

3.5
A Bosch Megrendelővel szemben fennálló valamennyi követelése mindennemű felszólítás vagy értesítés nélkül azonnal esedékessé válik, amennyiben

 • (i) harmadik fél igényt jelent be a Megrendelő Termékeire,
 • (ii) a Megrendelő Termékeinek zár alá vételét elrendelik,
 • (iii) a Megrendelő a kifizetéseit felfüggeszti vagy a Megrendelővel szemben saját maga vagy más (ide értve a Boscht is) csődeljárást, felszámolási eljárást vagy végelszámolást kezdeményez vagy azt elrendelték.
 • (iv) a Megrendelő valamely hitelezőjével fizetési megállapodást köt vagy egyéb módon azt a benyomást kelti, hogy fizetésképtelen (vagy fizetésképtelen lesz a jövőben),
 • (v) a Vállalkozás megszűnik, megszünteti vagy felfüggeszti, illetve szünetelteti tevékenységét,
 • (vi) a Vállalkozás feletti közvetlen vagy közvetett irányítás megváltozik,
 • (vii) a Fogyasztó meghal vagy gondnokság alá kerül,
 • (viii) Megrendelő a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó bármely jogát vagy kötelezettségét harmadik személyre a Bosch előzetes kifejezett hozzájárulása nélkül átruházza, vagy
 • (ix) a Megrendelő a Bosch-sal fennálló bármely megállapodásból eredő vagy Bosch felé fennálló fizetési vagy egyéb kötelezettségét nem, csak részben vagy késve teljesítette.
 • 3.6
  Bosch a Megrendelő kifizetéseit elsődlegesen a költségekre, majd kamatokra és végül tartozásra számolja el.

  A Megrendelő köteles Bosch felé megtéríteni minden olyan peres, illetve peren kívüli költséget, kiadást, díjat, stb, mely a Megrendelő 3.5. pont szerint magatartása, illetve mulasztása miatt a Bosch oldalán felmerült. A peren kívül költség a Vállalkozás által meg nem fizetett összeg legalább 15%-a, de legalább 150.000,- forint, azzal, hogy Bosch jogosult az ezt meghaladó költségeit is érvényesíteni, ha azok ezen összeget meghaladják.

  3.7
  A Vállalkozása Bosch-sal szemben beszámításra nem jogosult, nem jogosult továbbá a saját Szolgáltatását, teljesítését visszatartani vagy felfüggeszteni.

  3.8
  Bosch jogosult a teljesítését visszatartani, szüneteltetni, felfüggeszteni, illetve megszüntetni bármilyen a Megrendelő felé fennálló kártérítési kötelezettség nélkül a 3.5. pontban írt esetekben. Bosch a felmerülő kárait, költségeit és elmaradt hasznát a Megrendelővel szemben érvényesítheti.

  3.9
  A Bosch számlájával kapcsolatos bármely észrevételt írásban a számla kiállítását követő 10 (tíz) napon belül kell a Bosch tudomására hozni. Az észrevételt minden esetben indokolni kell. A megjelölt határidő elteltét követően a számla fenntartás nélkül teljes egészében elfogadottnak tekintendő.

4. pont – Szellemi tulajdonjog

4.1
A Bosch Termékeihez illetve Szolgáltatásaihoz kapcsolódó szellemi tulajdonjogok a Bosch – illetve adott esetben – a Bosch beszállítóinak vagy licencadóinak kizárólagos szellemi tulajdonát képezik, a Szerződéses jogviszony létrejöttét követően is.

4.2
Bosch az általa rendelkezésre bocsátott dokumentumokat és információkat – ideértve, de nem kizárólagosan a rajzokat, technikai leírásokat, modelleket, képeket, példákat, a méret- és súlyleírásokat, használati tájékoztatókat, tanácsokat, utasításokat függetlenül azok megjelenési formájától és helyétől (továbbiakban: Dokumentáció) – gondosan és kellő elővigyázatossággal állította össze, azonban Bosch fenntartja a Dokumentáció megváltoztatásának illetve visszavonásának jogát.

Megrendelő köteles a Dokumentációt bizalmasan kezelni, azt sem egészben, sem részleteiben nem teheti hozzáférhetővé, nem hozhatja nyilvánosságra, illetve harmadik személyek tudomására, csak Bosch kifejezett engedélye esetén jogosult adathordozó eszközre rögzíteni, sokszorosítani, illetve arról másolatot készíteni, ide nem értve, ha arra a Megrendelő szokásos üzleti tevékenységének végzése érdekében van szükség.

4.3
A Megrendelő köteles a Boscht haladéktalanul értesítenie, ha tudomására jut, hogy harmadik fél a Bosch vagy a Bosch beszállítóinak/licencadóinak szellemi tulajdonjogát sérti vagy arra vonatkozóan bármilyen követelése áll fenn.

4.4
Ha valamely Termék kialakítása, gyártása a Megrendelő által biztosított rajzok, információk, utasítások alapján történik, a Megrendelő köteles biztosítani, hogy ezzel harmadik személyeket illető semmilyen jogsérelem nem áll, és nem fog fennállni; ellenkező esetben Megrendelő köteles Bosch valamennyi ebből eredő kárát és költségét megtéríteni.

5. pont – Titoktartás

5.1
Felek kölcsönös titoktartásra kötelezettek, és kötelesek minden elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a Szerződéses jogviszonyt megelőzően vagy az alatt tudomásukra jutott információ harmadik személyek tudomására ne kerüljön.

6. pont - Teljesítés

6.1
A Megrendelő köteles a Boscht olyan helyzetbe hozni, hogy Bosch a Szerződéses jogviszonyból eredő kötelezettségeit teljesíteni tudja. Ennek keretében Megrendelő biztosítja és lehetővé teszi a Bosch részére a teljesítéshez szükséges helyszínekre való bejutást.

6.2
Ha a Bosch a Megrendelő hiányos, pontatlan, téves tájékoztatása miatt, vagy egyéb a Megrendelőnek felróható vagy Megrendelő érdekkörébe tartozó, illetve Bosch befolyásán kívül eső okból nem tudja teljesíteni, a teljesítési határidő megnő azzal az időtartammal, ami a Bosch megfelelő teljesítéséhez szükséges.

6.3
Bosch csak az általa követett szokásos munkaidőben teljesíti a Szerződéses jogviszonyból eredő kötelezettségei. A Bosch a Megrendelő értesítése mellett jogosult a teljesítési határidőt módosítani vagy túllépni, mely esetben a Megrendelő semmilyen kártérítési vagy egyéb igényt nem érvényesíthet, nem jogosult továbbá a saját teljesítését visszatartani, felfüggeszteni vagy megszüntetni. Megrendelőt terheli minden költség, mely a határidőn túl történő teljesítés okán merül fel, kivéve, ha ez a Boschnak felróható.

6.4
Bosch minden esetben jogosult előteljesítésre, illetve döntése szerint részteljesítésre.

6.5
A Megrendelő köteles a Bosch teljesítéséhez szükséges minden információt és tájékoztatást megfelelő időben – a Bosch által kívánt módon és formában – a Bosch rendelkezésére bocsátani. Ennek elmaradása vagy nem megfelelő teljesítése estén a Bosch jogosult a teljesítést elhalasztani, illetve felfüggeszteni mindaddig, amíg a Megrendelő a szükséges információkat át nem adja.

6.6
Megrendelő köteles a Boscht késedelem nélkül értesíteni minden olyan tényről, körülményről, mely a Bosch teljesítésére befolyással van vagy lehet.

7. pont – Felelősség

7.1
Bosch nem tartozik felelősséggel semmilyen közvetlen vagy közvetett (tapadó károk, következmény károk, elmaradt vagyoni előny), anyagi vagy nem anyagi természetű károkét, amíg kétséget kizáróan be nem bizonyosodik, hogy a kárt a Bosch okozta és a kár és annak mértéke, mint a szerződésszegés lehetséges következménye a szerződés megkötésének időpontjában előre látható volt. Bosch felelőssége bármely megrendelői igény érvényesítése esetén is csak a Termék nettó vételárának, illetve a Szolgáltatás (legfeljebb 6 havi) ellenértékének erejéig áll fenn.

7.2
Megrendelő felelősséggel tartozik az általa szolgáltatott rajzok, számítások, szerkezetek, meghatározások, utasítások vagy kivitelezési utasítások helyességéért, pontosságáért, teljességért és felel mindazon károkért, melyek ezekre vezethetőek vissza.

7.3
Megrendelő jótállást vállal, hogy az általa biztosított műszaki vagy egyéb információk nem sértik harmadik fél jogait és nem ütköznek magyar vagy EU-s jogszabályi rendelkezésbe.

7.4
Vis maior, harmadik fél elállása, illetve bármely más, a Bosch befolyásolási körén kívül eső esemény, amely a Bosch zavartalan teljesítését megakadályozza – különösen, de nem kizárólagosan a Bosch szállítóinak késedelme, közlekedési- vagy üzemzavar, munkavállalói sztrájk, anyag- vagy energiahiány, járványok, állami szervek intézkedései, kivitel/behozatal korlátozása feljogosítja a Boscht arra, hogy a szállítási határidőt meghosszabbítsa, vagy amennyiben a megrendelés teljesítése kétségessé válna, aránytalanul nehézségbe ütközne, jelentős többletráfordítással lenne csak lehetséges, vagy lehetetlenné válna, a Boschnak jogában áll a megrendeléstől/szerződéstől egészben vagy részben elállni anélkül, hogy a Megrendelőnek kártérítési igénye keletkez(het)ne, mely rendelkezés arra az esetre is kiterjed, ha a jelen pontban a fentiekben (nem kizárólagosan) meghatározott bármely esemény akkor következne be, amikor a Bosch már késedelemben van. Vis maior körülménynek minősülnek mindazok a rendkívüli természetű események vagy körülmények, melyeknek bekövetkezése a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható, és nem volt ésszerűen elvárható, hogy megfelelő intézkedésekkel ezeknek a bekövetkezését a Bosch megakadályozza vagy elkerülje. Vis maior körülménynek minősül továbbá a jelen ÁSZF hatálybalépésekor már tényként ismert, az egész világot érintő koronavírus-járvány okozta megbetegedés (COVID-19) miatt előállt közegészségügyi helyzet, valamint annak minden olyan további következménye, amely a szerződés teljesítését akadályozhatja, gátolhatja vagy késleltetheti, kifejezetten ideértve azokat a körülményeket és következményeket is, amelyek a jelen ÁSZF hatálybalépésének időpontjában még nem voltak előre láthatók. Ide tartoznak különösen, de nem kizárólagosan az ellátási lánc vagy az üzemi működés zavarai, fuvarozási nehézségek, az alapanyag vagy energiabeszerzés akadályai, a munkavégzés felfüggesztése vagy korlátozása közhatalmi vagy munkáltatói intézkedéssel, emberi erőforrás hiánya, hatósági intézkedések, hatósági engedélyek megszerzésével összefüggő fennakadások, a Bosch beszállítóinak vagy alvállalkozóinak hibás teljesítése, stb. A jelen pontban foglaltak megfelelően alkalmazandók más megbetegedések határokon átnyúló terjedése esetén kialakuló pandémiás közegészségügyi helyzetben is. A Bosch vagy akadályoztatott beszállítójának (alvállalkozójának) nyilatkozata elegendő bizonyítéknak számít a vis maior helyzet igazolására.

8. pont – Egyéb rendelkezések

8.1
Megrendelő szerződésből eredő jogai és kötelezettségei tekintetében a Ptk. 6:202.§-ában meghatározott jogátruházás, valamint engedményezés kizárólag a Bosch kifejezett jóváhagyása esetén lehetséges.

8.2
Ha a jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelenné vagy alkalmazhatatlanná válna, az a többi rendelkezés érvényére illetve alkalmazására nincs hatással és a Felek az érvénytelen vagy alkalmazhatatlan rendelkezés helyett az ahhoz tartalmában és céljában legközelebb eső más rendelkezést alkalmazzák.

8.3
Kivéve amennyiben a jelen ÁSZF eltérően rendelkezik, illetve amennyiben a Megrendelő Fogyasztó, bármilyen a Bosch elleni követelés a teljesítéstől számított 1 (egy) év elteltével után elévül. A Ptk. 6:25. §-tól eltérően, a teljesítésre irányuló fizetési felszólítás elévülést megszakító körülmény.

8.4
Megrendelő köteles a Boscht mentesíteni és helytállni minden és bármilyen olyan harmadik fél által támasztott követeléssel, igénnyel szemben, melyet a harmadik felek a Megrendelő magatartása, teljesítése, mulasztása miatt a Bosch-sal szemben kívánnak érvényesíteni. A Megrendelő ezirányú kötelezettsége kiterjed a Bosch jóhírnevének sérelme miatt bekövetkezett károkra is.

8.5
A jelen ÁSZF magyarul készült, utólagos fordítással egyéb más nyelvekre. Ha a szövegben vagy a különböző nyelvi változatok értelmezésében eltérések fordulnának elő, a magyar nyelvű szöveg az irányadó.

8.6
A jelen ÁSZF-re, illetve a Felek Szerződéses jogviszonyára Magyarország jogszabályai az irányadók, kizárva a kollíziós jogszabályok valamint az ENSZ áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezmény (Bécs, 1980. április 11.) alkalmazását.

8.7
A Szerződéses jogviszonnyal kapcsolatos tértivevényes postai küldeménykent szabályszerűen postára adott küldeményt a másik félnek kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a küldemény ténylegesen nem volt kézbesíthető, vagy arról a másik fél nem szerzett tudomást, mégpedig a küldeménynek az első postai kézbesítése megkísérlése napjától, ha ez nem állapítható meg, akkor a postai kézbesítés második megkísérlésének napjától számított ötödik munkanapon, ha ez sem állapítható meg, vagy a kézbesítés másodszori megkísérlésére nem is került sor, akkor azon a napon, amelyen a kézbesítetlen küldeményt a posta a feladónak visszaküldte.

Felek egymás közötti írásbeli kommunikációjának alapvető formája az e-mail.

8.8
A jelen ÁSZF-ben, illetve a Szerződéses nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. illetve a hatályos magyar jogszabályi rendelkezések az irányadóak. Ha a jelen ÁSZF valamely rendelkezésére kötelezően alkalmazandó jogszabályi rendelkezés áll fenn, úgy a jelen ÁSZF rendelkezése helyett a jogszabály előírását kell alkalmazni. A jelen ÁSZF-ben valamely jogszabály által biztosított jogosultság hiánya semmilyen esetben sem értelmezhető úgy, hogy arról a Bosch lemondott volna. Minden, a jogszabályok által biztosított jogosultság abban az esetben is fennáll, ha arról a jelen ÁSZF kifejezetten nem rendelkezik.

B) fejezet – az A) fejezetet kiegészítő, Termékekre vonatkozó rendelkezések:

9. pont – Teljesítés

9.1
A kárveszély a Termék átadásával, illetve ennek elmaradása esetén a Termék átadásra (kirakodásra) való előkészítésével száll át a Megrendelőre.

9.2
Nettó 20.000,- forint alatti megrendelésekre a Bosch egységesen nettó 1.500,- forint szállítási költséget számol fel. Nettó 20.000,- forint és afeletti értékű megrendelésekre Bosch egyedileg határozza meg a szállítási költséget.

9.3
Amint a Bosch értesíti a Megrendelőt, hogy az adott Termék átvehető, a Megrendelő köteles a Termék átvételéről saját költségén gondoskodni, majd az átvételt követően a Termék látható hiba- és hiánymentességét késedelem nélkül megvizsgálni.

9.4
Ha a Termék szállítása a Bosch kötelessége, úgy a szállítás módját, eszközét, a csomagolást, stb. a Bosch határozza meg. A Megrendelő köteles a szállítást érintő bármilyen kérésével felmerülő többletköltséget a Bosch részére megtéríteni. Amennyiben a Megrendelő látható hibát vagy hiányt tapasztal, azt köteles az átvételt követő 2 (kettő) munkanapon belül írásban a fuvarlevélben vagy a szállítási dokumentumokban a Bosch részére bejelenteni, ennek elmaradása esetén, illetve a 2 (kettő) munkanapos határidőt követően úgy kell tekinteni, hogy a Termék hiba és hiánymentesen lett a Megrendelő részére átadva.

9.5
Ha a Megrendelő a Termék átvételét megtagadja vagy azzal késlekedik a Bosch a Terméket a Megrendelő felelősségére, kockázatára és költségére őrzi, majd a Megrendelő Termék átvételről való értesítését követő 2 (két) hét eltelte után, a Bosch – döntése szerint - jogosult a Termék harmadik fél részére való értékesítésére, ennek hiányában Megrendelőt terheli a Termék piaci értékének vagy eladási árának Bosch részére való megtérítése, attól függően, hogy melyik alacsonyabb. A Bosch valamennyi költségét és kárát a Megrendelő köteles Bosch részére megtéríteni.

10. pont – Tulajdonjog fenntartása

10.1
A Termék a Bosch tulajdonát képezi mindaddig, amíg a Termék teljes vételára, beleértve minden kapcsolódó költséget, kamatot, díjat a Bosch részére megfizetésre nem kerül (tulajdonjog-fenntartás).

10.2
Mindaddig, amíg a Termék tulajdonjoga a Boscht illeti, a Megrendelő a Termék felett nem rendelkezhet, azt nem értékesítheti, nem terhelheti meg, és nem adhatja harmadik fél birtokába, illetve használatába, kivéve, ha azt a szokásos üzleti tevékenysége körében teszi, a Bosch előzetes kifejezett hozzájárulása, és a Bosch tulajdonjogának fenntartása mellett. Bosch hozzájárulása nem érinti, és nem módosít a Megrendelővel szemben fennálló követeléseken. A 3.5. pontban írtak esetén a Megrendelő automatikusan elveszti a Termék feletti rendelkezési jogosultságát.

10.3
A Megrendelőt gondossági kötelem terheli a Termékek tekintetében, melyekre a Bosch tulajdonjoga fennáll, és köteles ezen Termékeket az adott szektorban szokásosan ismert kockázatok, pl. a tűz, lopás, robbanás, víz okozta károk ellen biztosítani, köteles továbbá a Termékeket elkülönülten tárolni, és a Termékeken könnyen felismerhető módon feltüntetni, hogy azok a Bosch tulajdonát képezik.

10.4
A 3.5. pontban írt esetekben a Megrendelő a Bosch kérése esetén köteles a Termékeket a Bosch részére visszaszolgáltatni. Megrendelő a Szerződéses nyilatkozat megtételével kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Bosch a jelen ÁSZF-ben írt esetekben bármikor hozzáférhessen a Termékekhez, és ennek érdekében fenntartás nélkül biztosítja Bosch részére a Termékek tárolására használt helyiségekbe való bejutást.

10.5
Megrendelő köteles a Boscht késedelem nélkül (de legfeljebb 24 órán belül) értesíteni, ha tudomás szerez róla, hogy harmadik személy valamilyen jogosultságot vagy igényt jelentett be a Bosch tulajdonába tartozó Termékekre vonatkozóan, vagy ha a Termékeket zár alá helyezik/ték, lefoglalták, és egyúttal köteles minden olyan szükséges intézkedést megtenni, mellyel a Bosch tulajdonjogát és érdekeit a lehető legteljesebb mértékben biztosítja, megóvja.

10.6
Megrendelőt terheli valamennyi a tulajdonjog fenntartásának gyakorlásával járó költség, ide értve a szállítási és tárolási költségeket is.

10.7
Amennyiben a Bosch gyakorolja a Termékekre vonatkozó visszavételi jogosultságát, úgy döntése szerint jogosult a Terméket harmadik fél részére értékesíteni, illetve ennek hiányában Megrendelőt terheli a Termék piaci értékének vagy eladási árának Bosch részére való megtérítése, attól függően, hogy melyik alacsonyabb. A Bosch valamennyi költségét és kárát a Megrendelő köteles Bosch részére megtéríteni.

10.8
Ha a Megrendelő anélkül értékesíti a Terméket, hogy a vételárát a Bosch részére teljes egészében megfizetette volna, köteles a Bosch első kérésére ráruházni valamennyi a Termék vevőjével (második vevő) szemben fennálló valamennyi követelését, és ennek érdekében köteles a Boschnak minden ehhez szükséges információt megadni és olyan ésszerűen elvárható intézkedést megtenni. A második vevő által a Bosch részére teljesített kifizetések összege a Boschnak a Megrendelővel szemben fennálló követelésébe beszámításra kerülnek.

11. pont – Jótállás és szavatosság

11.1
Bosch a Termékekre 12 (tizenkét) hónapos jótállást vállal a jótállás jegyben külön meghatározott jótállási feltételek szerint. A jótállás időtartama alatt a Bosch köteles a hibás teljesítésért helytállni. A Bosch mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás

 • kötelező üzembe helyezés esetén a Termék üzembe helyezésének napjától;
 • a Termék összeszerelésének napjától;
 • minden más esetben a Termék átadása napjától

kezdődik a Termékre kiállított jótállási jegyben rögzített feltételek szerint.

Amennyiben a Bosch a 12 (tizenkét) hónapon túlmenően – saját döntése szerint – kiterjesztett idejű jótállást vállal, úgy annak feltételei a Termékre kiállított jótállási jegyben kerülnek rögzítésre.

11.2
A Megrendelő nem jogosult a jótállást érvényesíteni:

 • mindaddig, amíg nem tesz eleget a Bosch felé fennálló valamennyi kötelezettségének;
 • ha a hiba nem a Termék rendeltetésszerű használatából ered;
 • ha a hiba olyan minimális rendellenességnek tekinthető, mely az adott Termékre szokásosan jellemző, elkerülhetetlen és/vagy elhanyagolható;
 • ha a Termék beszerelése, tárolása, kezelése vagy használata hanyag, szakszerűtlenül, vagy a Bosch előírásainak be nem tartásával történt, továbbá, ha a Terméket arra jogosulatlan (képzetlen) személy kezelte, javította, átalakította, változtatta meg;
 • a Terméket rendeltetésétől eltérő célokra vagy körülmények között használj/ták;
 • a hiba a felhasznált anyagok jellegét vagy minőségét érintő állami szabályozás eredményeként keletkezett.

11.3
Késedelem nélkül, de Vállalkozás legkésőbb a hiba felfedezését követő 30 (harminc) napon belül, Fogyasztó 2 (kettő) hónapon belül köteles a jótállási időszak alatt felmerülő hibát a Bosch felé írásban bejelenteni és a Terméket a Megrendelő költségén a Bosch rendelkezésére bocsátani.

11.4
Megrendelő köteles lehetővé tenni, hogy a Bosch a Terméket megvizsgálhassa.

11.5
Termék csak a Bosch előzetes írásbeli hozzájárulása esetén, a Megrendelő költségére és kockázatára szállítható vissza a Bosch-hoz.

11.6
Amennyiben a Megrendelő a jótállási igénye megalapozott, Bosch

 1. megjavít(tat)ja a Terméket vagy annak hibás részét, térítésmentesen kicseréli a hibás Terméket vagy a Termék hibás részét, vagy
 2. amennyiben a Bosch a kicserélést, kijavítást nem vállalja, ennek nem tud eleget tenni, úgy a Bosch arányosan csökkenti a Termék vételárat vagy eláll a Szerződéses jogviszonytól és megtéríti a Termék vételárát.
 3. Csere teljesítése esetén a Megrendelő semmilyen egyéb költség-, kárigényt nem érvényesíthet a Bosch-sal szemben.

  11.7
  Megrendelő csak abban az esetben jogosult a hibát maga vagy harmadik személy által elhárítani és a Boschtól az igazolt költségei megtérítését kérni, ha a Bosch a 10.6. pont szerinti intézkedésekkel indokolatlanul késlekedik.

  11.8
  Megrendelő nem jogosult a jótállási igényre, illetve a Termék hibájára hivatkozással a kötelezettségei teljesítését felfüggeszteni.

  11.9
  A Bosch jótállási kötelezettsége csak olyan tartalommal és mértékben áll fenn, amilyet a Termék beszállítója, illetve eladója a Bosch részére biztosít.

  11.10
  Amennyiben bebizonyosodik, hogy a hiba nem a Bosch jótállási kötelezettsége körébe tartozik, úgy a Bosch oldalán felmerült költségeket a Megrendelő köteles a Bosch részére megtéríteni.

  11.11
  A jelen pontban írtakon túlmenően a Megrendelő semmilyen egyéb igényt a Bosch-sal szemben nem támaszthat, ide értve a következmény károkat is.

  11.12
  Bosch szavatossági kötelezettsége Vállalkozás esetén 12 (tizenkét) hónap, Fogyasztó esetén 24 (huszonnégy) hónap.

  11.13
  Megrendelő köteles a Bosch első értesítését követően a saját költségén minden a Bosch által megjelölt hibásnak bizonyuló Terméket késedelem nélkül visszahívni.

  12. A Megrendelő kötelezettsége

  12.1
  A Megrendelő köteles minden szükséges intézkedést megtenni és előírást követni, mely a Termék használatához, tartósságához, illetve a felhasználó biztonságához szükséges, továbbá köteles a Bosch által meghatározott használati utasításokat a Termékkel együtt harmadik személyek rendelkezésére bocsátani.

  12.2
  Abban az esetben, ha a Terméket Magyarországon kívüli Megrendelők, vagy Magyarországon kívüli használatra vásárolják meg, a Megrendelő ellenőrizni köteles, hogy a Termék adott esetben a kereskedelmi, környezetvédelmi, a termékfelelősségre vonatkozó, illetve biztonsági szabályokra tekintettel értékesíthető-e adott Megrendelő részére. A Bosch felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy a gázüzemű vízmelegítő és tüzelőberendezések magyarországi tanúsítással rendelkeznek, ennek megfelelően használatuk biztonsági okokból Magyarország területén kívül nem engedélyezett.

C) fejezet – az A) fejezetet kiegészítő, Szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezések:
13. pont

13.1
A Szolgáltatásra vonatkozó Szerződéses jogviszony határozatlan időre jön létre, kivéve, ha a Szolgáltatás tartalmából vagy jellegéből nyilvánvalóan az következik, hogy a Szerződéses jogviszony határozott időre jött létre vagy a Szolgáltatás, illetve a Szerződéses jogviszonyból eredő kötelezettségek teljesítésével megszűnik.

13.2
A Bosch mindaddig nem köteles a Szolgáltatást megkezdeni, amíg az ahhoz szükséges valamennyi információt a Megrendelő a rendelkezésére nem bocsátotta.

13.3
A Bosch az általa nyújtott Szolgáltatásokhoz minden esetben törekszik kellő körültekintéssel eljárva, megfelelő szakértelemmel bíró alvállalkozókat igénybe venni.

13.4
A Megrendelő köteles a Boscht értesíteni, amennyiben a Szolgáltatás nyújtásának helyszínén fenyegető vagy veszélyes helyzet áll/na fenn.

13.5
A Bosch hibás teljesítésével kapcsolatos bejelentéseket írásban, jellegüket és okukat részletezve a teljesítést követő 8 (nyolc) napon belül bejelenteni. Ennek elmaradása esetén a Bosch teljesítését a Megrendelő részéről elfogadottnak kell tekinteni.

Bosch a bejelentést kivizsgálja, és ha azt megalapozottnak tartja, úgy a 11.6. pontban írtak megfelelő alkalmazásával jár el.

Budapest, 2017.05.
Robert Bosch Kft.