Segítségre van szüksége?
Jótállási feltételek

Jótállási feltételek

Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy társaságunkkal szemben (a társaságunk által tett nyilatkozaton alapuló) jótállási igény kizárólag a Robert Bosch Kft. által forgalmazott, fogyasztói szerződés keretében megvásárolt BOSCH gyártmányú fűtéstechnikai készülékekre vonatkozóan érvényesíthető. A jótállás további feltételeit kérjük, keresse a jótállási jegyen.

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük a BOSCH gyártmányú termék iránti bizalmát, kívánjuk, hogy a terméket hosszú időn át használni tudja. A termékhez magyar nyelvű használati és kezelési útmutatót mellékeltünk, kérjük gondosan tanulmányozza azt át és a terméket az abban foglalt célokra, az ott leírtak figyelembevételével használja! A jelen dokumentum a Robert Bosch Kft. által forgalmazott, fogyasztói szerződés keretében megvásárolt BOSCH gyártmányú gázüzemű vízmelegítőkre, állókazánokra, napkollektorokra, fali- és szilárdtüzelésű kazánokra, szobatermosztátokra, szabályozókra, kapcsolóórákra, tárolókra és termosztatikus szelepekre, elektromos tárolós vízmelegítőkre, és elektromos konvektorokra (továbbiakban: termék) vonatkozó kötelező, illetve a Robert Bosch Kft. (1103 Budapest, Gyömrői út 104., postacím: 1475 Budapest, Pf. 331., www.bosch.hu) által vállalt önkéntes jótállás feltételeit rögzíti. Hivatkozott jogszabályok: Ptk. (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény), Kr. (151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet), és NGMr. (19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet).

A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti, a fogyasztót a jogszabály szerinti kellékszavatossági jogok gyakorlása térítésmentesen megilleti.

I. A kötelező és önkéntes jótállásra vonatkozó közös rendelkezések:

Jogosultja: a termék mindenkori tulajdonosa, feltéve, hogy fogyasztónak (Ptk. 8:1.§) minősül.

Kezdő időpontja:

 • gázüzemű vízmelegítők, napkollektorok, állókazánok, fali- és szilárdtüzelésű kazánok, továbbá az ezen termékekkel együtt megvásárolt szobatermosztátok, szabályozók, kapcsolóórák, tárolók esetében (továbbiakban: beüzemelés köteles termék): az üzembe helyezés napja; a termék átadásától számított 6 hónapon túli üzembe helyezés esetén azonban a jótállás kezdő időpontja a termék átadásának napja.
 • szobatermosztátok, szabályozók, kapcsolóórák, tárolók (önálló, beüzemelés köteles termék nélküli megvásárlása esetén), továbbá termosztatikus szelepek, elektromos tárolós vízmelegítők, elektromos konvektorok esetén: a termék átadásának napja. Termék átadása: a termék fogyasztó részére történő átadásának napja.
 • Együttes feltételei:

  • a meghibásodás oka a termék átadása előtt keletkezett;
  • a beüzemelés köteles termék arra feljogosított szakszerviz általi üzembehelyezése és ennek a jótállási jegyen vagy munkalapon a szakszerviz aláírásával és bélyegzőjével való igazolása;
  • a terméknek a használati és kezelési útmutató szerint rendeltetésszerűen működtetése;
  • jótállási jegy megléte*.

  Jótállási igény korlátozásának vagy kizárásának esetei:

  • a használati és kezelési útmutatótól eltérő használat, kezelés, az előírt karbantartási, beállítási munkák elmaradása;
  • hanyag, szakszerűtlen kezelés, szerelés, rendeltetésellenes használat, külső hatás következtében való mechanikai sérülések, átalakítás, helytelen tárolás;
  • időjárási, környezeti tényezők, elemi károk (eső, fagy, tűz, erősen szennyezett levegő, stb), kemény hálózati víz, nem megfelelő feltöltési víz miatti károsodás;
  • az elektromos hálózatból származó káros hatások (túláram, villámcsapás, stb) okozta meghibásodás esetén.

  A termék alkatrészei (elektróda, védőanód, szűrők, elemek, tömítések, stb.) esetében jótállási igény csak a termék átadását megelőzően keletkezett hibákra érvényesíthető, így a természetes elhasználódás miatt alkatrészcsere szükségessé nem jogosít jótállásra. Kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Kicserélés esetén a lecserélt termék, valamint alkatrészei, tartozékai a szakszervizben maradnak.

  Minden a jótállás körébe tartozó javítást a jótállási jegy javítási szelvényének gondos kitöltésével kell dokumentálni és a fogyasztó részéről is aláírni. A jótállás kizárólag Magyarországon vásárolt, Magyarországon üzembe helyezett, és Magyarországon működtett termékekre vonatkozik. A jótállás kötelezettje fenntartja a magának a Ptk. 6:171. § (1) bekezdésében biztosított ellenbizonyítási jogát a hibás termék bevizsgálására, és a hiba okának szakszerű feltárására.

  A jótállási igény érvényesíthetőségéről, az igénybe vehető beüzemelési és javító szolgálatokról, a szakszervízekről a 06-1-879-8690 telefonszámon vagy a www.bosch-climate.hu oldalon érhető el tájékoztatás. A termék 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk (2) bekezdés d) pontjában foglaltak szerinti gyártója: Bosch Thermotechnik GmbH, címe: 73249 Németország Wernau, Junkersstraße 20.

  Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint vagy kérelme alapján a szerződés teljesítésének helye vagy a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás, illetve az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye szerinti illetékes megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

  II. A Robert Bosch Kft. önkéntes, nyilatkozaton alapuló jótállási kötelezettségvállalása:

  Kötelezettje: Robert Bosch Kft.

  Kötelezettségvállalás: a termék átadását megelőző gyártási és/vagy anyaghibából eredő meghibásodásra vonatkozó önkéntes jótállásvállalás. A fogyasztó az önkétes jótállásra vonatkozó igényét a Robert Bosch Kft-nél vagy szakszervíznél érvényesítheti.

  Időtartama, feltétele:

  • a) Elektromos konvektorok jótállási körbe tartozó meghibásodása esetén kizárólag a termék cseréje igényelhető. Az önkéntes jótállás időtartama: 60 hónap.
  • b) Gázüzemű vízmelegítők, állókazánok és a napkollektorok, fali- és szilárdtüzelésű kazánok, szobatermosztátok, szabályozók, kapcsolóórák, tárolók, termosztatikus szelepek, valamint elektromos tárolós vízmelegítők jótállási körbe tartozó meghibásodása esetén az önkéntes jótállás kizárólag a termék kijavítására, illetve kicserélésére terjed, melyet minden esetben a Robert Bosch Kft. jogosult eldönteni. Az önkéntes jótállás időtartama: 12 + 12 hónap, feltétele, hogy a fogyasztó a termék évenkénti, arra feljogosított szakszerviz által elvégzett karbantartását hitelt érdemlően, okirattal igazolni tudja. Beüzemelés köteles termék átadását követő 6 hónapon túli üzembe helyezés esetén a Robert Bosch Kft. önkéntes jótállása kizárólag egyedi írásbeli hozzájárulása esetén áll fenn. Amennyiben a termék hibája jótállás körébe tartozik, úgy a termék javítása: i) díjtalan, ii) kizárólag gyári és új alkatrészek építhetők be, iii) a jótállás időtartama az önkéntes jótállási időszak végéig tart tekintet nélkül arra az időre, amely alatt a termék rendeltetésszerű használatra nem volt alkalmas; iv) a terméknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére is az önkéntes jótállási időszak vonatkozik.
  • A jótállási jegyen történő, a szakszervíz által nem igazolt szövegjavítás, valótlan bejegyzés, vagy hiányos adatok, továbbá a jótállási jegy elvesztése az önkéntes jótállásra való jogosultság megszűnését eredményheti. Az önkéntes jótállásra a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet vonatkozik, a Kr. és NGMr. rendelkezései azonban nem alkalmazandók!

III. Kötelező jótállás a Kr. és NGMr alapján:

Kötelezettje: a terméket a fogyasztónak értékesítő vállalkozás. *A jótállási jegy szabálytalan kiállítása, a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti, a fogyasztó azonban ebben bizonylattal érvényesítheti a jótállási igényét.

Érvényesíthetőség határideje: A fogyasztó a hibát annak felfedezése után késedelem nélkül köteles közölni. A 2 hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A jótállás időtartama 1 év, ha a termék vételára a 10 000 forintot elérte, de a 100 000 forintot nem haladta meg; 2 év, ha a 100 000 forintot meghaladta, de 250 000 forintot nem; és 3 év, ha a termék vételára 250 000 forintot meghaladta. Nem számít bele a jótállás időtartamába a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket rendeltetésszerűen nem tudja használni, egyebekben azonban a jótállás határidejének elmulasztása (figyelemmel azonban a Ptk. 6:173.§ (1) bekezdésre) jogvesztéssel jár.

Érvényesíthetőség helye: A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál, a kijavítás iránti igényét azonban választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a szakszervízeknél közvetlenül is érvényesítheti.

Fogyasztó jótállási jogai: A fogyasztó választása szerint kérheti

 • a termék kijavítását vagy kicserélését (kivéve, ha a teljesítése lehetetlen vagy másik jog teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet), vagy
 • ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének (a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel, megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve) nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt: kérheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a szerződéstől elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A választott jótállási jogról másikra csak az ezzel okozott költséget köteles kötelezettnek való megtérítése esetén lehet áttérni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás vagy a javítószolgálat gondoskodik.

Ha a vállalkozás a jótállási igény teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról (az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is) 5 munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a jótállás kezdő napjától számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A vállalkozásnak, illetve szakszervíznek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor a fogyasztót tájékoztatni kell a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.

Ha a termék első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, (a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában) a vállalkozás köteles a terméket 8 napon belül kicserélni.

Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott bizonylaton feltüntetett vételárat 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a jótállási időtartam alatt a termék 3 alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik (a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában, illetve ha a fogyasztó a Ptk. 6:159. § (2) b) alapján nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a terméket a vállalkozás költségére mással kijavíttatni), a vállalkozás köteles a terméket 8 napon belül kicserélni.

Ha a termék kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott bizonylaton feltüntetett vételárat 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a termék kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított 30. napig nem kerül sor, (a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában) a vállalkozás köteles a terméket a 30 napos határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül kicserélni.

Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott bizonylaton feltüntetett vételárat a 30 napos javítási határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Bizonylatként kizárólag az Áfa törvény alapján kibocsátott a termék beazonosítását, vásárlásának időpontját, és ellenértékének megfizetését igazoló számla vagy nyugta fogadható el.

Kiterjesztett jótállási feltételek

Kiterjesztett jótállási feltételek

Találja meg gyorsan és könnyedén, mely szervizpartnereinknél érhető el a kiterjesztett jótállás lehetősége.

Kiterjesztett jótállási szolgáltatás