Felhasználási Feltételek Smart Service Key Apple Store

Alkalmazás végfelhasználói licencmegállapodás (EULA)
Fontos! Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen licencmegállapodás feltételeit, mielőtt folytatja a SZOFTVER letöltését. A letöltéskor ill. a jelen végfelhasználói licencmegállapodás elfogadásával az alkalmazás indításakor egy szerződés jön létre az EasyService SZOFTVER(a továbbiakban „SZOFTVER“) használatáról Ön és a BOSCH Thermotechnik GmbH, Sophienstr. 30-32, 35576 Wetzlar (továbbiakban: „BOSCH“) között. A letöltéssel elfogadja az alábbi feltételeket. A SZOFTVER funkcionalitásainak áttekintését megtalálja ezen kívül a szoftvert kínálatában tartó online platform leírásában is. Az ingyenes verzióban csak a SZOFTVER alapfunkciói állnak rendelkezésre. Ha a SZOFTVERT bővített funkcionalitással kívánja használni, szüksége van az alábbiakra:
A bővített funkcionalitások megszerzése alkalmazásokon belüli vásárlással. A bővített terjedelmű funkciókat Ön megtalálja a bolt kapcsolódó leírásában és 365 napig használhatja azokat. Ezután a használati idő fizetés ellenében automatikusan meghosszabbodik, amennyiben Ön a további használatot a használati időszak letelte előtt 4 héttel fel nem mondja. · A SZOFTVER bővített funkcióterjedelmének, használatának feltétele a Smart Service Key megvásárlása. A már megszerzett bővített funkciókon kívül eső új funkciókra vonatkozóan a BOSCH fenntartja magának a jogot, hogy azokat a felhasználó részére magasabb áron vagy további alkalmazáson belüli vásárlás révén biztosítsa. Biztosítva van ezen kívül, hogy a már megszerzett bővített funkcióterjedelem a szerződés időtartamára további fizetések nélkül elérhető.
1. Használati jogok
A SZOFTVER letöltésével a BOSCH Önnek részben díjfizetés ellenében nem kizárólagos, határidőre szóló nem átruházható jogot biztosít az Ön tulajdonában álló ill. az Ön birtokában lévő olyan készülékre vonatkozóan, melyen a SZOFTVER a rendszerkövetelményeknek megfelelően (ezeket a jelen feltételek végén találja) futni képes. A használat joga nem foglalja magában a SZOFTVER hálózaton történő biztosítását több végkészüléken végzett egyidejű használathoz. Önnek nem megengedett a SZOFTVERT értékesíteni vagy más módon harmadik félnek átruházni (beleértve a bérbeadást, haszonbérbe adást, a kölcsönadást vagy a licenc továbbadását). Engedélyezett viszont, hogy a SZOFTVER-t több végfelhasználó egy Apple-ID segítségével használja, ha a SZOFTVERT ezeknek a felhasználóknak az Apple konfigurátor segítségével az Apple konfigurátor- SZOFTVER licencfeltételeivel összhangban kerül átvitelre vagy egy ügyfél az Apple Volume Purchase Program segítségével igényli. Ön nem jogosult, a SZOFTVER programkódját vagy annak részeit módosítani, visszafejteni (reverse engineering), megbontani, visszafordítani, visszaállítani vagy a forráskódot más módon megállapítani, valamint a SZOFTVER alapján készített programokat készíteni. A szerzői jogra vonatkozó német törvény (UrhG) 69d §§ kötelező érvényű, kógens rendelkezéseit a fentiek nem érintik. A fenti feltételek érvényesek a SZOFTVER minden frissítésére (update) /bővítésére (upgrade) és minden olyan programkiegészítőre, melyet Önnek a BOSCH letöltésre felkínál, amennyiben ezek nem képezik külön megállapodás tárgyát. Ebben az esetben kizárólag az adott frissítésre/bővítésére ill. programkiegészítésre vonatkozó rendelkezések irányadók.
2. Együttműködési kötelezettség
A SZOFTVER használata során Önnek be kell tartania a használat során elvárható gondossági kötelezettséget és a SZOFTVER segítségével generált eredményeket azok alkalmazása előtt megfelelő mértékben ellenőriznie kell. Ezen kívül Ön köteles az adatairól rendszeresen biztonsági mentést készíteni, így tudja biztosítani, hogy azok elvesztés esetén visszaállíthatók legyenek. A SZOFTVER bővített funkcióterjedelmének használatának feltétele a Smart Service Key megvásárlása, mely az adatátvitel biztostásához WIFI-kapcsolatot létesít a kazán és az ÖN okostelefonja között. Amennyiben Ön vállalkozóként a SZOFTVER-t visszterhes módon szerezte a német Ptk. 14§-a szerint, a kifogásolási kötelezettség a német Kereskedelmi Törvénykönyv (HGB) 377§ szerint érvényes. Amennyiben Ön a SZOFTVER segítségével generálható karbantartási naplón kiegészítő információkat (pl. adatokat, logókat, cégszimbólumot vagy kapcsolattartási adatokat) kíván tárolni, azokért Ön felel és biztosítja, hogy azok helyesek és Ön rendelkezik minden joggal velük kapcsolatban. A Bosch Thermotechnik GmbH-t és kapcsolt vállalkozásait harmadik fél valamennyi, Önnel kapcsolatos jogigény alól mentesíti. A személyes adatok kiegészítése és használata ennek során tilos. A karbantartási naplók olyan információkkal való elnevezése is tilos, melyek alapján azok személyhez köthetők, hiszen a naplók, amint azok elhagyják a SZOFTVER-t (pl. email formájában) nincsenek titkosítva. Ha Ön a mobil végeszközt, melyre Ön letölti a SZOFTVERT-t és amelyen használja azt, más személyeknek továbbadja, Ön köteles tájékoztatni ezeket a személyeket a bekapcsolt földrajzi helymeghatározás funkcióról és az ezzel kapcsolatos adathasználatról.
3. Garancia, jótállás
A SZOFTVER tárgyi és jogi hiányosságaira vonatkozó esetleges jótállási igényeket kizárólag az Ön és a BOSCH között létrejött jogviszony alapján lehet alapítani, az alábbi feltételek szerint: a) Garancia és jótállás díjmentes SZOFTVER esetén. A BOSCH a bármilyen jogalapon felmerülő tárgyi és jogi hiányosságokért csak annyiban felel, amennyiben a BOSCH az adott tárgyi vagy jogi hiányosságot rosszhiszeműen elhallgatta. Minden egyéb esetben a BOSCH, törvényes képviselői, valamint teljesítési segédjei a SZOFTVER díjmentes biztosítása alapján csak szándékos vagy súlyosan gondatlan hibás működés esetén felelnek az esetlegesen keletkezett károk megtérítéséért. A termékszavatossági törvény alapján felmerülő igényeket ez nem érinti. b) Garancia díjköteles SZOFTVER esetén. Ha a SZOFTVER-nek javítható tárgyi vagy jogi hiányossága van, Önnek joga van a BOSCH-tól javítást igényelni. Az esetleges kártérítési igényekre a c) pont érvényes. A SZOFTVER tárgyi vagy jogi hiányosságaira vonatkozó garanciális határidő, melyet Ön vállalkozóként díjfizetés ellenében szerzett, 12 hónap. Ha Ön jogosult a SZOFTVER díjának visszatérítésére, azt az Apple irányába kell benyújtani. Önnek az Apple-lel szemében további igényei nem állnak fenn, kivéve, ha egy ilyen kizárás a jogszabályok alapján nem lehetséges. c) Jótállási korlátozás díjköteles SZOFTVER esetén. Amennyiben Ön a SZOFTVER-t díjfizetés ellenében szerezte, a BOSCH jótállása bármilyen jogalapon benyújtott igény esetén az alábbi szabályozások szerint történik: Az alábbi esetekben a jótállás a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik: · szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozott károk, · az írásban adott garanciák be nem tartásából származó károk esetén a garancia céljában rögzített terjedelemben, · rosszhiszeműség esetén, · testi ill. személyi sérülések esetén, · A termékszavatossági esetekben a termékszavatossági törvény szerint, · amennyiben az német telekommunikációs törvény (TKG) 44a § alkalmazási területe van érvényben (nyilvános telekommunikációs szolgáltatók felelőssége). Amennyiben a jótállás nem a fenti felsorolástól eltérően nem a törvényi rendelkezéseknek megfelelően történik, az alábbiak érvényesek: A jelentéktelen szerződéses kötelezettségek egyszerű gondatlan megszegése esetén a BOSCH jótállása nem a kártérítés formájában történik. Egyéb esetben az egyszerű gondatlanságból okozott károkra vonatkozó jótállás azokra a károkra korlátozódik, melyek létrejöttével az adott szerződéses jogviszony keretében jellemző módon számolni kell (szerződésre jellemző, előre látható károk). Ez érvényes a törvényes képviselők, vezető tisztségviselők ill. egyszerű teljesítési segédek gondatlan kötelezettségszegésére is. Amennyiben Ön vállalkozó a német polgári törvénykönyv (BGB) 14§ szerint, a Felek abban állapodnak meg, hogy a szerződésre jellemző, a jelen megállapodásban szereplő kötelezettségek megszegéséből fakadó, előre látható kár legfeljebb a BOSCH-nak a jelen megállapodás során fizetett díj mértéke lehet. A fenti jótállási korlátozások érvényesek a ráfordítás megtérítési igényekre is. · Ha a jelen rendelkezések alapján a BOSCH jótállása ki van zárva vagy korlátozva van, az érvényes a szervek, teljesítési és lebonyolítási segédek (a BOSCH munkavállalóit beleértve) jótállására is.
4. Átruházás/Engedményezés
A használati jogok egyéb átruházása esetén szükség van kifejezett hozzájárulásunkra. Előfordulhat, hogy az átruházhatóságot a SZOFTVER-t elosztó szolgáltató műszaki akadályai miatt ki kell zárni.
5. Támogatás:
Az alkalmazáson belüli vásárlásokkal szerzett bővített funkciólicenc tartalmazza a SZOFTVER alábbi karbantartási szolgáltatásainak elvégzését is a 365 napos használati időtartamra. A használat időtartama és az ebből fakadó fizetési kötelezettség automatikusan meghosszabbodnak 365 nappal, ha a használatot nem mondják fel 4 héttel a 365 napos használati idő lejárta előtt. A SZOFTVER karbantartása magában foglalja a telefonos és e-mail alapú támogatást, a hibadiagnosztikát, a hibaelhárítást, valamint az új verziók és frissítések szállítását, ha azok általánosan rendelkezésre állnak. Elvégezzük a SZOFTVER minőségi és műszaki továbbfejlesztését, valamint hozzáigazítjuk a módosult feltételekhez. A licenc használója megkapja a SZOFTVER ebből fakadó frissítéseit az ajánlatban megnevezett karbantartási időszak alatt. Tájékoztatni fogjuk a licenc használóját az új frissítésekről és programbővítésekről. A hibaelhárítás rendszerint a SZOFTVER új frissítéseinek leszállításával történik. Ennek feltétele, hogy a hiba reprodukálható legyen és a licenc használójának átadott legutolsó frissítésben jelenjen meg. A licenc használója rendelkezésünkre bocsát minden szükséges dokumentumot és információt. Bővítések (funkcióbővítést tartalmazó frissítések) esetén a BOSCH fenntartja a jogot, hogy azokat díjkötelesen forgalmazza. Az új bővítések átadásáig átmeneti megoldást biztosítunk a hiba megkerüléséhez, ha a licenc használója a hiba miatt nem tudja elvégezni halaszthatatlan feladatait és a megkerülési megoldás biztosítását megfelelő ráfordítással lehetséges számunkra. A BOSCH által biztosított támogatási lehetőségek után a garanciális határidő nem kezdődik újra. Az Apple nem köteles Önnek támogatási szolgáltatást nyújtani.
6. A szerződés futamideje és a bővített funkcióterjedelem
A licencszerződés az alkalmazás Apple Store-ból történő letöltésével kezdődik. A bővített funkcióterjedelem 365 napig áll rendelkezésre és automatikusan meghosszabbodik 365 nappal, ha a licenc használója a licencszerződést a 365 napos használati idő vége előtt 4 héttel nem mondja fel. Ezután csak a SZOFTVER alapfunkciói állnak rendelkezésre. Ezek az alábbiakat tartalmazzák: · Az EasyService alkalmazás demo üzemmódja · A hibakód kézi bevitele a hozzátartozó hibaok, valamint hibaelhárítási intézkedés kijelzésével · A pótalkatrész alkalmazás betöltésére mutató link
7. Érvényes jog, illetékesség
A Német Szövetségi Köztársaság joga érvényes az ENSZ adásvételi jogának kizárásával. Ha Ön nem felhasználó vagy nem rendelkezik Németországban rendes bírósági illetékességgel, a jelen megállapodásból fakadó valamennyi jogvita esetén a bírósági illetékesség helye Stuttgart, Németország.
8. Záró rendelkezések
Amennyiben egyes rendelkezések vagy a szerződés részei érvénytelenné válnának, az nem érinti a többi rendelkezés vagy szerződésrész érvényességét. A SZOFTVER használata során felmerülő problémák esetén forduljon az alábbi kapcsolattartási címekhez: 01806 / 337 330 (0,20€ hívásonként, nemzeti mobiltelefon hálózatról max 0,60€ hívásonként); Junkers.Apps@de.BOSCH.com Ha külső szolgáltatásokat használ, Ön felel az adott szolgáltatásokra vonatkozó feltételek betartásáért. A SZOFTVER nem exportálható vagy re-exportálható olyan személyek részére, akik az USA Pénzügyminisztériuma „Specially Designated Nationals” listáján ill. az USA Kereskedelmi Minisztériuma „Denied Persons” listáján vagy „Denied Entity” listáján szerepelnek. A SZOFTVER használatával Ön kijelenti, hogy nem tartózkodik ilyen országban és nem szerepel a fenti listákon. Kiadás dátuma: 2017 december