Jótállási feltételek

Jótállási feltételek

Tisztelt Ügyfeleink!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy társaságunkkal szemben (a társaságunk által tett nyilatkozaton alapuló) jótállási igény kizárólag a Robert Bosch Kft. által forgalmazott, fogyasztói szerződés keretében megvásárolt BOSCH gyártmányú fűtéstechnikai készülékekre vonatkozóan érvényesíthető. A jótállás további feltételeit kérjük, keresse a jótállási jegyen.

Tisztelt Ügyfelünk!
A jelen nyilatkozat a Robert Bosch Kft. által forgalmazott, fogyasztói szerződés keretében megvásárolt BOSCH gyártmányú gázüzemű vízmelegítőkre, állókazánokra, napkollektorokra, fali és szilárdtüzelésű kazánokra, szobatermosztátokra, szabályozókra, kapcsolóórákra, tárolókra és termosztatikus szelepekre, elektromos tárolós vízmelegítőkre, és elektromos konvektorokra (továbbiakban: termék) vonatkozó kötelező, illetve a Robert Bosch Kft. (1103 Budapest, Gyömrői út 104., postacím: 1475 Budapest, Pf. 331., www.bosch.hu) által vállalt önkéntes jótállás feltételeit rögzíti.
Hivatkozott jogszabályok: Ptk. (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény), Kr. (151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet), és NGMr. (19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet). Dőlt betű azon szövegrészeket jelzi, melyek 2021. január 1-jével lépnek hatályba és egészítik ki a jelen dokumentum rendelkezéseit. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. I.
A kötelező és önkéntes jótállásra vonatkozó közös rendelkezések: Jogosultja: a termék mindenkori tulajdonosa, feltéve, hogy fogyasztónak (Ptk. 8:1.§) minősül.
Kezdő időpontja:
a. gázüzemű vízmelegítők, napkollektorok, állókazánok, fali- és szilárdtüzelésű kazánok, továbbá az ezen termékekkel együtt megvásárolt szobatermosztátok, szabályozók, kapcsolóórák, tárolók esetében (továbbiakban: beüzemelés köteles termék): az üzembe helyezés napja; a termék átadásától számított 6 hónapon túli üzembe helyezés esetén azonban a jótállás kezdő időpontja a termék átadásának napja.
b. szobatermosztátok, szabályozók, kapcsolóórák, tárolók (önálló, beüzemelés köteles termék nélküli megvásárlása esetén), továbbá termosztatikus szelepek, elektromos tárolós vízmelegítők, elektromos konvektorok esetén: a termék átadásának napja. Termék átadása: a termék fogyasztó részére történő átadásának napja.
Együttes feltételei:
▶ a meghibásodás oka az átadás előtt keletkezett;
▶ a beüzemelés köteles termék arra feljogosított szakszerviz általi üzembehelyezése és ennek a jótállási jegyen vagy munkalapon a szakszerviz aláírásával és bélyegzőjével való igazolása;
▶ a terméknek a használati és kezelési útmutató szerint rendeltetésszerűen működtetése;
▶ jótállási jegy megléte*.
Jótállási igény korlátozásának vagy kizárásának esetei:
▶ a használati és kezelési útmutatótól eltérő használat, kezelés, az előírt karbantartási, beállítási munkák elmaradása;
▶ hanyag, szakszerűtlen kezelés, szerelés, rendeltetésellenes használat, külső hatás következtében való mechanikai sérülések, átalakítás, helytelen tárolás;
▶ időjárási, környezeti tényezők, elemi károk (eső, fagy, tűz, erősen szennyezett levegő, stb), kemény hálózati víz, nem megfelelő feltöltési víz miatti károsodás;
▶ az elektromos hálózatból származó káros hatások (túláram, villámcsapás, stb) okozta meghibásodás esetén. A termék alkatrészei (elektróda, védőanód, szűrők, elemek, tömítések, stb.) esetében jótállási igény csak a termék átadását megelőzően keletkezett hibákra érvényesíthető, így a természetes elhasználódás miatt szükségessé váló alkatrészcsere nem jogosít jótállásra. Kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Kicserélés esetén a lecserélt termék, valamint alkatrészei, tartozékai a szakszervizben maradnak.
JÓTÁLLÁSI JEGY BOSCH fűtéstechnikai termékekre JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Minden a jótállás körébe tartozó javítást a jótállási jegy javítási szelvényének gondos kitöltésével kell dokumentálni és a fogyasztó részéről is aláírni. A jótállás kizárólag Magyarországon vásárolt, Magyarországon üzembe helyezett, és Magyarországon működtett termékekre vonatkozik. A jótállás kötelezettje fenntartja a magának a Ptk. 6:171. § (1) bekezdésében biztosított ellenbizonyítási jogát a hibás termék bevizsgálására, és a hiba okának szakszerű feltárására. A jótállási igény érvényesíthetőségéről, az igénybe vehető beüzemelési és javító szolgálatokról, a szakszervízekről a 06-1-879-8690 telefonszámon vagy a www.bosch-climate.hu oldalon érhető el tájékoztatás. A termék 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk (2) bekezdés d) pontjában foglaltak szerinti gyártója: Bosch Thermotechnik GmbH, címe: 73249 Németország Wernau, Junkersstraße 20. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint vagy kérelme alapján a szerződés teljesítésének helye vagy a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás, illetve az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye szerinti illetékes megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.
II. A Robert Bosch Kft. önkéntes, nyilatkozaton alapuló jótállási kötelezettségvállalása:
Kötelezettje: Robert Bosch Kft.
Kötelezettségvállalás: a termék átadását megelőző gyártási és/vagy anyaghibából eredő meghibásodásra vonatkozó önkéntes jótállásvállalás. A fogyasztó az önkétes jótállásra vonatkozó igényét a Robert Bosch Kft-nél vagy szakszervíznél érvényesítheti.
Időtartama, feltétele:
a) Elektromos konvektorok jótállási körbe tartozó meghibásodása esetén kizárólag a termék cseréje igényelhető. Az önkéntes jótállás időtartama: 60 hónap.
b) Gázüzemű vízmelegítők, állókazánok és a napkollektorok, fali- és szilárdtüzelésű kazánok, szobatermosztátok, szabályozók, kapcsolóórák, tárolók, termosztatikus szelepek, valamint elektromos tárolós vízmelegítők jótállási körbe tartozó meghibásodása esetén az önkéntes jótállás kizárólag a termék kijavítására, illetve kicserélésére terjed, melyet minden esetben a Robert Bosch Kft. jogosult eldönteni. Az önkéntes jótállás időtartama: 12 + 12 hónap, feltétele, hogy a fogyasztó a termék évenkénti, arra feljogosított szakszerviz által elvégzett karbantartását hitelt érdemlően, okirattal igazolni tudja. Beüzemelés köteles termék átadását követő 6 hónapon túli üzembe helyezés esetén a Robert Bosch Kft. önkéntes jótállása kizárólag egyedi írásbeli hozzájárulása esetén áll fenn. Amennyiben a termék hibája jótállás körébe tartozik, úgy a termék javítása: i) díjtalan, ii) kizárólag gyári és új alkatrészek építhetők be, iii) a jótállás időtartama az önkéntes jótállási időszak végéig tart tekintet nélkül arra az időre, amely alatt a termék rendeltetésszerű használatra nem volt alkalmas; iv) a terméknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére is az önkéntes jótállási időszak vonatkozik. A jótállási jegyen történő, a szakszervíz által nem igazolt szövegjavítás, valótlan bejegyzés, vagy hiányos adatok, továbbá a jótállási jegy elvesztése az önkéntes jótállásra való jogosultság megszűnését eredményheti. Az önkéntes jótállásra a Kr. és NGMr. rendelkezései nem irányadók!

III. Kötelező jótállás a Kr. és NGMr alapján:
Kötelezettje: a terméket a fogyasztónak értékesítő vállalkozás. *A jótállási jegy szabálytalan kiállítása, a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti, a fogyasztó azonban ebben bizonylattal érvényesítheti a jótállási igényét.
Érvényesíthetőség határideje:
A fogyasztó a hibát annak felfedezése után késedelem nélkül köteles közölni. A 2 hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A jótállás időtartama 1 év, ha a termék vételára a 10 000 forintot elérte, de a 100 000 forintot nem haladta meg; 2 év, ha a 100 000 forintot meghaladta, de 250 000 forintot nem; és 3 év, ha a termék vételára 250 000 forintot meghaladta. Nem számít bele a jótállás időtartamába a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket rendeltetésszerűen nem tudja használni, egyebekben azonban a jótállás határidejének elmulasztása (figyelemmel azonban a Ptk. 6:173.§ (1) bekezdésre) jogvesztéssel jár.
Érvényesíthetőség helye:
A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál, a kijavítás iránti igényét azonban választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a szakszervízeknél közvetlenül is érvényesítheti.
Fogyasztó jótállási jogai:
A fogyasztó választása szerint kérheti a) a termék kijavítását vagy kicserélését (kivéve, ha a teljesítése lehetetlen vagy másik jog teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet), vagy b) ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének (a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel, megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve) nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt: kérheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A választott jótállási jogról másikra csak az ezzel okozott költséget köteles kötelezettnek való megtérítése esetén lehet áttérni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás vagy a javítószolgálat gondoskodik. Ha a vállalkozás a jótállási igény teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról (az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is) 5 munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a jótállás kezdő napjától számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A vállalkozásnak, illetve szakszervíznek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor a fogyasztót tájékoztatni kell a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. Ha a termék első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, (a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában) a vállalkozás köteles a terméket 8 napon belül kicserélni. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott bizonylaton feltüntetett vételárat 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni. Ha a jótállási időtartam alatt a termék 3 alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik (a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában, illetve ha a fogyasztó a Ptk. 6:159. § (2) b) alapján nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a terméket a vállalkozás költségére mással kijavíttatni), a vállalkozás köteles a terméket 8 napon belül kicserélni. Ha a termék kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott bizonylaton feltüntetett vételárat 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni. Ha a termék kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított 30. napig nem kerül sor, (a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában) a vállalkozás köteles a terméket a 30 napos határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül kicserélni. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott bizonylaton feltüntetett vételárat a 30 napos javítási határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni. Bizonylatként kizárólag az Áfa törvény alapján kibocsátott a termék beazonosítását, vásárlásának időpontját, és ellenértékének megfizetését igazoló számla vagy nyugta fogadható el.

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0300151.kor

Kiterjesztett jótállási feltételek

Kiterjesztett jótállási feltételek

Találja meg gyorsan és könnyedén, mely szervizpartnereinknél érhető el a kiterjesztett jótállás lehetősége.

Kiterjesztett jótállási szolgáltatás