Privatumo pranešimas

Robert Bosch UAB (toliau tekste – "Bosch" ir (ar) „Mes“ arba „Mums“) džiaugiasi, kad lankotės mūsų interneto svetainėse bei mobiliosiose programose (kartu vadinamose ir „Internetinis pasiūlymas“) ir domitės mūsų įmone bei mūsų gaminiais.

Bosch gerbia Jūsų privatumą

Jūsų privatumo apsauga tvarkant asmens duomenis bei visų verslo duomenų saugumas mums labai svarbūs, todėl rūpinamės tuo savo veikloje. Jums lankantis mūsų internetiniuose pasiūlymuose surinktus duomenis tvarkome konfidencialiai ir tik vadovaudamiesi teisės aktais.

Duomenų apsauga ir informacijos saugumas yra mūsų įmonės politikos dalis.

Duomenų valdytojas

Duomenų valdytojas, kuriam pavesta tvarkyti Jūsų duomenis, yra Bosch; išimtys paaiškintos šiame Privatumo pranešime.

Mūsų kontaktiniai duomenys:

Robert Bosch UAB, Lietuva, Kaunas, LT-52104, Ateities plentas 79A, LITHUANIA, Tel.: +370 37 410925

Asmens duomenų tvarkymas

Principai

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti; tokiais duomenimis yra, pavyzdžiui, vardai ir pavardės, adresai, telefonų numeriai, el. pašto adresai, sutarčių, apskaitos ir atsiskaitymo duomenys, pagal kuriuos galima nustatyti asmens tapatybę.

Asmens duomenis (įskaitant IP adresus) renkame, tvarkome ir naudojame tik jei tam yra teisinis pagrindas arba jei Jūs su tuo sutikote, pvz., registruodamiesi.

Tvarkomų duomenų kategorijos

Tvarkomi šių kategorijų duomenys:

 • Duomenys ryšiams palaikyti (pvz., vardas, pavardė, telefonas, el. paštas, adresas)

 • Mokymo ir kvalifikacijos kėlimo istorija

 • Kontaktai

Tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai

Mes ir mūsų įgaliotieji paslaugų teikėjai tvarkome Jūsų asmens duomenims toliau aprašytais tvarkymo tikslais:

 • Šiam internetiniam pasiūlymui pateikti (Teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinio f punktas, teisėtas mūsų interesas vykdyti tiesioginę rinkodarą, kiek tai neprieštarauja duomenų apsaugos ir konkurencijos teisiniams reikalavimams).

 • Triktims nustatyti ir saugos sumetimais (Teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinio f punktas, mums nustatytų teisinių įpareigojimų užtikrinti duomenų saugumą vykdymas ir teisėtas interesas pašalinti triktis bei užtikrinti mūsų pasiūlymų saugumą).

 • Savo pačių ir trečiųjų asmenų rinkodarai bei rinkai ištirti ir pasiekiamumui išmatuoti įstatymų leidžiamose ribose, jei davėte tam savo sutikimą. (Teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinio a punktas, f punktas, teisėtas mūsų interesas tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, kiek tai neprieštarauja duomenų apsaugos ir konkurencijos teisiniams reikalavimams. Jei įstatymai leidžia, su Jumis reklamos tikslais susisieksime tik iš anksto gavę Jūsų sutikimą).

 • Naujienlaiškiams el. paštu ir (ar) SMS / MMS siųsti gavus gavėjo sutikimą (Teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinio a punktas, sutikimas).

 • Savo teisėms išsaugoti ir apginti (Teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinio f punktas, teisėtas mūsų interesas pareikšti ir apginti savo teises).

Vaikai

Šis internetinis pasiūlymas nėra skirtas jaunesniems kaip 16 metų amžiaus vaikams.

Duomenų perdavimas

Duomenų perdavimas kitiems duomenų valdytojams

Iš esmės Jūsų asmens duomenis kitiems duomenų valdytojams perduosime tik tada, jei tai būtina sutarčiai įvykdyti, mes arba tretieji asmenys turi teisėtą interesą juos perduoti arba jei tam esame gavę Jūsų sutikimą. Išsamios informacijos apie teisinius pagrindus rasite skirsnyje „Tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai“. Tretieji asmenys gali būti ir kitos „Bosch“ grupės įmonės. Jei duomenys tretiesiems asmenims perduodami siekiant teisėto intereso, tai šiame Privatumo pranešime paaiškinta.

Be to, duomenys gali būti perduoti kitiems duomenų valdytojams, jei tai padaryti mus įpareigotų teisės aktai ar vykdytini institucijų ir (ar) teismo sprendimai.

Paslaugų teikėjai (bendrieji)

Išorinius paslaugų teikėjus įgaliojame, pvz., teikti pardavimų ir rinkodaros bei karštosios linijos paslaugas, valdyti sutarčių vykdymą, apdoroti mokėjimus, programuoti ir patalpinti duomenis. Šiuos paslaugų teikėjus atidžiai išsirinkome ir nuolat kontroliuojame, o ypač, ar jie rūpestingai elgiasi su pas juos įrašytais duomenimis ir kaip užtikrina jų apsaugą. Visus paslaugų teikėjus įpareigojame saugoti konfidencialumą ir laikytis įstatymų reikalavimų. Paslaugų teikėjai gali būti ir kitos „Bosch“ grupės įmonės.

Perdavimas gavėjams, nepriklausantiems EEE

Asmens duomenis galime perduoti ir gavėjams, įsisteigusiems ne EEE, o vadinamosiose trečiosiose valstybėse. Šiuo atveju, prieš perduodami duomenis pasirūpiname, kad gavėjas užtikrina tinkamą duomenų apsaugos lygį (pvz., remdamiesi ES Komisijos sprendimu dėl atitinkamos šalies tinkamumo arba su gavėju susitariame dėl vadinamųjų Europos Sąjungos standartinių sutarčių sąlygų), arba turime Jūsų sutikimą dėl perdavimo.

Galime pateikti Jums gavėjų trečiosiose valstybėse sąrašą ir konkrečių susitarimų tinkamam duomenų apsaugos lygiui užtikrinti kopiją. Tam pasinaudokite skirsnyje „Kontaktai“ pateikta informacija.

Saugojimo trukmė; saugojimo terminai

Iš esmės Jūsų duomenis saugome, kol to reikia mūsų internetiniam pasiūlymui ir su tuo susijusioms paslaugoms teikti ir (ar) turime teisėtą interesą juos ir toliau saugoti (pvz., ir įvykdę sutartį dar galime turėti teisėtą interesą vykdyti rinkodarą paštu). Po to Jūsų asmens duomenis ištriname, išskyrus duomenis, kuriuos ir toliau turime saugoti vykdydami savo teisinius įpareigojimus (pvz., mokesčių ir komercinės teisės aktuose nustatyti informacijos saugojimo terminai mus įpareigoja kai kuriuos dokumentus, pvz., sutartis ir sąskaitas, saugoti tam tikrą laikotarpį).

Slapukų naudojimas

Teikiant mūsų internetinį pasiūlymą gali būti naudojami slapukai ir stebėjimo priemonės.

Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kurie lankant internetinį pasiūlymą gali būti įrašomi Jūsų galiniame įrenginyje.

Stebėjimas gali vykti naudojant įvairias technologijas. Mes tvarkome informaciją, ypač surinktą taikant sekimo pikselių technologiją ir (ar) analizuojant žurnalo failus.

Kategorijos

Slapukus skirstome į slapukus, privalomai būtinus internetinio pasiūlymo techninėms funkcijoms užtikrinti ir slapukus bei stebėjimo priemones, kurie nėra privalomai būtini, kad internetiniai pasiūlymai techniškai veiktų.

Internetiniu pasiūlymu iš esmės galima naudotis be techninių funkcijų neatliekančių slapukų.

Techniškai būtini slapukai

Techniškai būti slapukai yra slapukai, be kurių techniškai būtų neįmanoma pateikti internetinį pasiūlymą. Tokiais, pvz., yra duomenis įrašantys slapukai, leidžiantys be trikčių atkurti vaizdo įrašų ir garsinį turinį.

Pasibaigus apsilankymui, šie slapukai ištrinami.

Techniškai nebūtini slapukai ir stebėjimo priemonės

Šiuos slapukus ir stebėjimo priemones naudojame tik jei prieš tai tam davėte mums savo sutikimą. Išimtis yra slapukai, kurie išsaugo Jūsų privačios srities nustatymo esamąją būseną (slapukų parinktis). Tai nustatoma remiantis teisėtu interesu. Šiuos slapukus ir stebėjimo priemones skirstome į dvi pakategores:

Rinkodaros slapukai ir stebėjimo priemonės

Bendroji paskirtis

Naudodami rinkodaros slapukus ir stebėjimo priemones, mes ir mūsų partneriai, išanalizavę Jūsų, kaip naudotojo elgseną, galime pateikti Jums Jūsų poreikius atitinkančių pasiūlymų:

 • Statistika: Naudodami statistikos priemones nustatome, pvz., kiek kartų apsilankėte puslapyje.

 • Konversinis stebėjimas: Jei į mūsų interneto svetainę patekote paspaudę atitinkamo partnerio skelbimą, mūsų konversinio stebėjimo partneriai Jūsų kompiuteryje palieka slapuką (konversijos slapuką). Paprastai šie slapukai išlieka 30 dienų. Jei apsilankote tam tikruose mūsų puslapiuose ir slapukas dar yra išlikęs, mes ir atitinkamas konversinio stebėjimo partneris galime atpažinti, kad konkretus naudotojas spustelėjo skelbimą ir taip buvo nukreiptas į mūsų puslapį. Tai gali įvykti ir dėl sąsajos su prietaisu. Konversijos slapukais surinkta informacija naudojama konversijos statistikoms parengti ir atitinkamą skelbimą spustelėjusių bei į konversinio stebėjimo žyma pažymėtą puslapį nukreiptų naudotojų bendrajam skaičiui nustatyti.

Atkreipkite dėmesį, kad naudojant įrankius Jūsų duomenys gali būti perduoti gavėjams šalyse, nepriklausančiose EEE, kuriose neužtikrinamas tinkamas duomenų apsaugos lygis pagal BDAR (pvz., JAV). Išsamios informacijos apie tai rasite žemiau pateiktame atskirų rinkodaros įrankių aprašyme.

 • „WebTrends“ Paslaugos teikėjas: WebTrends Inc., 851 SW 6th Ave., Suite 1600, Portland Oregon 97206, JAV Veikimo: naudotojų elgsenos analizė (apsilankymai puslapiuose, lankytojų ir apsilankymų skaičius, parsisiuntimai)

 • "Google Analytics" Paslaugos teikėjas: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV Veikla: naudotojų elgsenos analizavimas (puslapio iškvietimai, lankytojų ir apsilankymų kiekis, parsisiuntimai), pseudoniminių naudotojų profilių kūrimas, naudojantis prisijungusių "Google" naudotojų informacija iš kelių įrenginių (stebėjimas keliuose įrenginiuose "Cross-Device-Tracking"), specifinė informacija tikslinėms grupėms, pakartotinė rinkodara, UX testavimas, konversinis stebėjimas ir pakartotinė rinkodara, susijusi su "Google Ads"

Slapukų ir stebėjimo priemonių valdymas

Savo slapukus ir stebėjimo priemonių nuostatas galite valdyti naršyklėje ir (arba) mūsų Privatumo nuostatose.

Nurodymas: atliktos nuostatos taikomos tik tuo metu naudojamai naršyklei.

Visų slapukų išjungimas

Jei norite išjungti visus slapukus, savo naršyklės nuostatose išjunkite slapukų įrašymą. Atkreipkite dėmesį, kad dėl to interneto svetainė gali veikti prasčiau.

Naujienlaiškių prenumerata; teisė atšaukti sutikimą

Mūsų internetinis pasiūlymas suteikia galimybę prenumeruoti naujienlaiškius. Naujienlaiškiams taikome vadinamąją dvigubos registracijos procedūrą (angl. „Double-Opt-in“); tai reiškia, kad naujienlaiškius elektroniniu paštu, naudodamiesi mobiliosiomis pranešimų siuntimo paslaugomis (pvz., „WhatsApp“), SMS ar ekrane rodomų pranešimų forma siųsime tik tada, jei prieš tai spustelėję nuorodą pranešime mums aiškiai patvirtinote, kad norite aktyvinti naujienlaiškių gavimo paslaugą. Jei vėliau nuspręstumėte, kad naujienlaiškių gauti nebenorite, prenumeratą bet kada galite nutraukti atšaukdami savo sutikimą. Elektroniniu paštu gaunamus pranešimus galite atšaukti naudodamiesi naujienlaiškyje pateikta nuoroda arba, kai tinka, atitinkamo internetinio pasiūlymo valdymo nuostatose. Arba susisiekite su mumis pasinaudodami skirsnyje „Kontaktai“ pateikta informacija.

Išorės nuorodos

Mūsų internetiniame pasiūlyme gali būtų trečiųjų asmenų – su mumis nesusijusių paslaugų teikėjų interneto svetainių nuorodų. Spustelėjus nuorodą, mes nebeturime jokios įtakos tam, kaip bus renkami, tvarkomi ir naudojami asmens duomenys (tokie kaip, pvz., IP adresas ar puslapio su nuoroda URL), kurie, galbūt, spustelėjus nuorodą buvo perduoti trečiajam asmeniui, nes tiesiog negalime kontroliuoti trečiųjų asmenų veiksmų. Mes neprisiimame atsakomybės už tai, kaip tretieji asmenys tvarkys tokius asmens duomenis.

Apsauga

Savo darbuotojus ir mūsų įgaliotąsias paslaugų teikimo įmones įpareigojome neatskleisti informacijos ir laikytis taikomų duomenų apsaugos įstatymų nuostatų.

Imamės visų būtinųjų techninių ir organizacinių priemonių tinkamam apsaugos lygiui užtikrinti, kad mūsų valdomi Jūsų duomenys būtų ypač apsaugoti nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo, neleistino naudojimo, praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo ir (ar) neteisėtos prieigos pavojų. Savo apsaugos priemones nuolat tobuliname atsižvelgdami į technologijų pažangą.

Naudotojų teisės

Norėdami pareikšti savo teises, naudokitės skirsnyje „Kontaktai“ pateikta informacija. Būtinai įsitikinkite, kad galėsime konkrečiai nustatyti Jūsų tapatybę.

Teisė būti informuotiems ir susipažinti su duomenimis:

Jūs turite teisę prašyti patvirtinti, ar tvarkome Jūsų asmens duomenis. Jei taip, galite pareikšti teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis.

Teisė prašyti ištaisyti ir ištrinti:

Galite mus prašyti ištaisyti neteisingus duomenis, ir, jei įvykdyti įstatymais numatyti reikalavimai, papildyti ar ištrinti Jūsų duomenis.

Tai negalioja atsiskaitymams ir buhalterijai reikalingiems duomenims ar duomenims, kuriuos pagal įstatymus privaloma saugoti nustatytą laikotarpį. Net jei tokių duomenų nebereikia, jų tvarkymas yra ribojamas (žr. toliau pateiktą informaciją).

Duomenų tvarkymo ribojimas:

Jei įvykdyti įstatymais numatyti reikalavimai, galite mus prašyti apriboti Jūsų duomenų tvarkymą.

Teisė nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi teisėto intereso teisiniu pagrindu:

Be to, Jūs turite teisę dėl su Jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad tvarkytume duomenis, kai tokio duomenų tvarkymo teisiniu pagrindu yra teisėtas interesas. Tokiu atveju Jūsų asmens duomenų nebetvarkysime, išskyrus atvejus, kai vadovaudamiesi įstatymų reikalavimais galėsime įrodyti, kad duomenys toliau tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų teises.

Nesutikimas su duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais:

Be to, Jūs bet kuriuo metu galite nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi rinkodaros tikslais, įskaitant su tuo susijusį profiliavimą ("Nesutikimas su naudojimu rinkodaros tikslais"). Atkreipkite dėmesį, kad dėl organizacinių priežasčių gali nutikti taip, jog nepaisant Jūsų nesutikimo, Jūsų duomenys dar gali būti naudojami jau vykstančioje kampanijoje.

Sutikimo atšaukimas:

Jei sutikote, kad tvarkytume Jūsų duomenis, sutikimą, įsigaliosiantį ateityje, galite bet kuriuo metu atšaukti. Tai neturi poveikio Jūsų duomenų tvarkymo teisėtumui iki sutikimo atšaukimo.

Duomenų perkeliamumas:

Taip pat turite teisę reikalauti, kad duomenis, kuriuos mums pateikėte, pateiktume Jums susistemintu, paprastai naudojamu ar kompiuterio skaitomu formatu ir (arba), jei techniškai įmanoma, perduotume duomenis trečiajam asmeniui.

Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai:

Jūs turite teisę pateikti skundą duomenų apsaugos institucijai. Galite kreiptis į Jūsų gyvenamosios vietos ir (ar) Jūsų federalinės žemės kompetentingą duomenų apsaugos instituciją arba į mūsų kompetentingą duomenų apsaugos instituciją. Tokia institucija yra:

State Data Protection Inspectorate
A. Juozapaviciaus str. 6
LT-09310 Vilnius
Tel. + 370 5 279 14 45
Fax +370 5 261 94 94
email: ada@ada.lt

Privatumo pranešimo pakeitimai

Pasiliekame teisę keisti savo saugos ir duomenų apsaugos priemones, jei to prireiks pasikeitus technologijoms. Tokiais atvejais atitinkamai priderinsime ir savo Privatumo pranešimus. Todėl visada atkreipkite dėmesį į naujausią mūsų Privatumo pranešimo versiją.

Pasinaudojimas savo teisėmis ir susisiekimo būdai

Norėdami susisiekti su mumis, kreipkitės skirsnyje "Atsakomybė už duomenų tvarkymą" nurodytu adresu.

Norėdami pasinaudoti savo, kaip duomenų subjekto, teisėmis ar pranešti mums apie pažeistą privatumą, spustelėkite čia.

Su mumis galite susisiekti ir šiuo el. pašto adresu:

DPO@bosch.com

Duomenų valdytojo atstovas įmonių grupėje:

Duomenų valdytojo atstovas, informacijos saugumas ir duomenų apsauga (C/ISP), Robert Bosch GmbH, p. d. 30 02 20, 70442 Štutgartas, Vokietija.