Garantijos sąlygos

Garantijos sąlygos

Visiems mūsų gaminiams suteikiama visapusiška garantija

BOSCH garantuoja, kad gaminys neturi defektų, ir per garantinį laikotarpį nemokamai suremontuos BOSCH įrenginį arba pakeis defektų turinčias dalis. Visos pakeistos detalės tampa BOSCH nuosavybe. Garantija nenumato jokių kitų žalų ir kitų pretenzijų kompensacijos.

Garantijos trukmė – 24 mėnesiai. Ne vėliau kaip 6 mėnesių laikotarpyje po įrenginio pirkimo datos, garantinio laikotarpio trukmė pradedama skaičiuoti nuo įrenginio perdavimo eksploatuoti datos.

Garantija galioja tik su sąlyga, kad įrenginį eksploatuoti atidavė BOSCH sertifikuotas asmuo.

Visos garantinės pretenzijos turi būti pateiktos iki garantijos laikotarpio pabaigos. Garantinių įsipareigojimų įvykdymą užtikrina BOSCH įgaliotos serviso įmonės.

Defekto turinčio įrenginio remontas atliekamas pateikus garantijos taloną, kuriame turi būti nurodyti:

 • įrenginio tipas, serijinis numeris ir FD numeris;
 • pardavimo data, antspaudas ir pardavėjo parašas;
 • atidavimo eksploatuoti (paleidimo) data, įrenginį eksploatuoti atidavusio asmens parašas ir asmeninis spaudas.

Garantija netaikoma defektams ar žalai, kurie atsirado dėl šių priežasčių:

 • naudojant įrenginį ne pagal paskirtį;
 • nesilaikant prietaiso eksploatacijos, montavimo ir priežiūros instrukcijų reikalavimų;
 • prietaisą neteisingai sumontavus ar atidavus eksploatuoti (paleidus);
 • prijungus prietaisą prie prastos kokybės šilumos šaltinių, blogai įrengtų šildymo, dujų, vandens ir elektros tiekimo sistemų;
 • neteisingai arba nerūpestingai eksploatuojant prietaisą;
 • naudojant netinkamas arba nekokybiškas eksploatacines medžiagas;
 • atsiradus natūraliam nusidėvėjimui, mechaniniams gedimams arba bet kokio pobūdžio užteršimui;
 • įrenginį remontavo arba perdarė nesertifikuotas asmuo;
 • veikiant nenugalimos jėgos aplinkybėms (stichija, gaisras, žaibas ir pan.) ar dėl kitų priežasčių, atsiradusių ne dėl BOSCH kaltės ir kurių Pardavėjas negali kontroliuoti.