Garantijas noteikumi

Garantijas noteikumi

Jūs saņemat visus mūsu produktus ar pilna apjoma garantiju

BOSCH garantē savu ražojumu nevainojamu kvalitāti un garantijas laikā bez maksas veic BOSCH iekārtu remontu vai nomaina to bojātās detaļas. Visas nomainītās detaļas pāriet BOSCH īpašumā. Garantija neparedz kompensēt jebkura veida zaudējumus un citas pretenzijas.

Garantijas laiks ir 24 mēneši. Par garantijas laika sākumu tiek uzskatīts iekārtas iedarbināšanas datums (brīdis), bet ne vēlāk kā 6 mēneši pēc tās iegādes.

Garantija ir spēkā tikai tad, ja iekārtas iedarbināšanu veikusi BOSCH sertificēta persona.

Garantijas prasības jāizvirza garantijas laikā. Garantijas saistības veic BOSCH pilnvarotas servisa firmas.

Bojātas iekārtas remonts tiek veikts pēc garantijas talona uzrādīšanas, kurā jābūt norādītam:

 • iekārtas tipam, sērijas un rūpnīcas (FD) numuram;
 • pārdošanas datumam, zīmogam un pārdevēja parakstam;
 • iekārtas iedarbināšanas datumam, to veikušās personas parakstam un personīgajam zīmogam.

Garantija neattiecas uz iekārtas darbības traucējumiem vai bojājumiem, kuri radušies šādu iemeslu dēļ:

 • iekārtas izmantošana neatbilstoši paredzētajiem mērķiem;
 • iekārtas ekspluatācijas, montāžas un apkopes prasību neievērošana;
 • nepareiza montāža vai iedarbināšana;
 • pieslēgšana nekvalitatīvi izbūvētam siltuma avotam, apkures sistēmām, gāzes, ūdens vai elektroapgādei;
 • nepareiza vai nolaidīga iekārtas lietošana;
 • nepiemērotu vai nekvalitatīvu ekspluatācijas materiālu izmantošana;
 • dabiskais nolietojums, mehāniski bojājumi vai jebkāda veida piesārņojums;
 • iekārtas remontu vai pārbūvi veikusi nesertificēta persona;
 • force majeure (stihija, ugunsgrēks, zibens u. tml.) un citi iemesli, kas nav radušies BOSCH vainas dēļ.