Gebruiksvoorwaarden voor digitale inhoud

1. Toepassingsgebied en definities

Bosch Thermotechniek („BOSCH”) stelt de gebruiker in samenhang met de verkoop van haar producten uitgebreid informatie- en gegevensmateriaal als download ter beschikking. Het gaat daarbij vooral om teksten, tekstfragmenten, foto's/afbeeldingen, grafieken, technische en commerciële records (datanormteksten), CAD-tekeningen, BIM-modellen, productgegevens, audio-, video- en animatiebestanden, catalogus- en planningssoftware evenals gedeponeerde en niet gedeponeerde woord-/beeldmerken zoals bijv. „Buderus”, „Bosch” en „Junkers”, hierna samenvattend „reclamemateriaal” genoemd. Met download en/of gebruik van de door BOSCH ter beschikking gestelde reclamematerialen gaat de gebruiker akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Het begrip „gebruiker” heeft in deze voorwaarden betrekking op alle natuurlijke en juridische personen die door BOSCH beschikbaar gestelde reclamematerialen gebruiken om de producten van BOSCH op de markt te brengen.

2. Geldigheidsgebied van de gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden gelden voor alle door BOSCH voor download beschikbaar gestelde reclamematerialen, ongeacht waar en in welke vorm BOSCH de reclamematerialen ter beschikking stelt.

3. Gebruiks- en toegangsrechten

3.1 Het is niet toegestaan internetpagina's waarop BOSCH reclamematerialen voor download aanbiedt, geheel en/of de niet voor download bestemde delen geheel of afzonderlijke delen daarvan te downloaden, te vermenigvuldigen en/of te verspreiden. Toegestaan is met name de technisch vereiste vermenigvuldiging ten behoeve van het browsen, mits deze handeling geen economische doelen dient, evenals de permanente vermenigvuldiging voor eigen gebruik.

3.2 Alle door BOSCH voor download beschikbaar gestelde reclamematerialen zijn onder het auteursrecht en/of merkenrecht beschermd. Alle daaruit resulterende rechten komen uitsluitend BOSCH of de licentiegevers van BOSCH toe.

De beschikbaarstelling van de reclamematerialen door BOSCH dient alleen ter ondersteuning van promotionele activiteiten van de gebruiker, met name de presentatie van de producten van Bosch Industriekessel GmbH, ten behoeve van klant- en projectacquisitie, productconfiguratie en -planning evenals ter ondersteuning van journalistieke activiteiten („gebruiksdoel”). De door BOSCH beschikbaar gestelde reclamematerialen mogen door de gebruikers daarom uitsluitend voor het bovengenoemde gebruiksdoel (internetpagina, brochures enz.) evenals voor journalistieke doeleinden gebruikt worden. Uitsluitend voor deze doeleinden verleent BOSCH de gebruiker een eenvoudig, niet uitsluitend, niet overdraagbaar, qua plaats en behoudens onderstaand cijfer 5 qua tijd onbepaald gebruiksrecht van de reclamematerialen.

Het ter beschikking stellen van de reclamematerialen voor doorgeven aan derden (bijvoorbeeld in een eigen downloadgedeelte), gebruik in beelddatabanken, fotocatalogi evenals het gebruik van de foto's/afbeeldingen op veilingplatformen is uitsluitend na uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van BOSCH toegestaan.

4. Beperking van de gebruikslicentie

Bij het gebruik van het reclamemateriaal moet altijd op passende wijze rekening gehouden worden met de belangen van BOSCH. Het reclamemateriaal dient uitsluitend in samenhang met de producten en diensten van BOSCH gebruikt te worden en mag vooral niet in samenhang met pornografische, lasterlijke, racistische, misleidende en dergelijke inhoud die in strijd is met de wet, gebruikt worden. Daarnaast mag het reclamemateriaal niet gebruikt worden op een manier die als beledigend, obsceen of illegaal beschouwd zou kunnen worden. Het gebruik van het reclamemateriaal in een samenhang die de reputatie en het aanzien van BOSCH in gevaar brengt of schaadt, is uitdrukkelijk verboden.

5. Looptijd/intrekking gebruikslicentie

5.1 BOSCH behoudt zich het recht voor om de gebruiksrechten overeenkomstig de bovenstaande bepalingen met betrekking tot alle of bepaalde beschikbaar gestelde reclamematerialen op elk moment in te trekken en met name het verdere gebruik te verbieden. Hierbij zal BOSCH op passende wijze rekening houden met de belangen van de gebruiker en eventueel een overgangsperiode toestaan.

5.2 BOSCH behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de beschikbaarstelling van de reclamematerialen op elk moment geheel of gedeeltelijk zonder aparte vooraankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de beschikbaarstelling voor een bepaalde tijd of definitief te stoppen.

6. Bronvermeldingen

Bij het gebruik van de beschikbaar gestelde reclamematerialen moet de gebruiker op de voor het betreffende gebruik gebruikelijke manier en voor zover technisch mogelijk op het reclamemateriaal zelf of op/in het gebruiksmedium de bron in de volgende vorm vermelden: „Bosch Industriekessel GmbH”. Verzamelde fotocredits zijn toegestaan.

7. Bewerking/wijzigingen

7.1 BOSCH behoudt zich het recht voor om de omvang van het aanbod evenals de afzonderlijke bestanden zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen, te wissen of aan te vullen. BOSCH behoudt zich vooral het recht voor om bestanden ten opzichte van de door de gebruiker gedownloade versie zonder verdere mededeling te wijzigen.

7.2 Elke bewerking, verandering of manipulatie van de beschikbaar gestelde reclamematerialen zoals bijvoorbeeld opnieuw fotograferen, grafisch vermengen, fotocomposities maken of wijzigen met behulp van andere elektronische hulpmiddelen die verder gaan dan kleurcorrecties, details en verkleiningen, is uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van BOSCH toegestaan. Eveneens mag informatie niet in een inhoudelijk foutieve samenhang weergegeven worden.
Copyrightvermeldingen, serienummers, watermerken of andere productidentificaties mogen in geen geval verwijderd of gewijzigd worden.

8. Gebruiksvergoeding

Het ter beschikking stellen van de bestanden gebeurt kosteloos. De gebruiker heeft niet het recht om voor het gebruik van de bestanden een vergoeding van derden te vragen. Het recht van de gebruiker om van derden een vergoeding te vragen voor diensten die met behulp van de reclamematerialen worden geleverd, blijft onverminderd van kracht.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Voor een schending van het persrecht, auteursrecht of andere wetten door ondoelmatig of inhoudelijk foutief gebruik van de ter beschikking gestelde reclamematerialen kan BOSCH niet aansprakelijk gesteld worden. Bij veronachtzaming van de uit deze gebruiksvoorwaarden voortvloeiende plichten is alleen de gebruiker tegenover eventuele derden verplicht tot schadevergoeding. De gebruiker stelt BOSCH in zoverre vrij van alle aanspraken van derden, inclusief eventuele proceskosten.

9.2 BOSCH is uitsluitend aansprakelijk voor opzet, grove nalatigheid en ontbrekende toegezegde eigenschappen. Dit geldt niet voor een schending van leven of gezondheid evenals voor gevallen van wettelijk vereiste aansprakelijkheid.

9.3 BOSCH kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid en actualiteit van de beschikbaar gestelde gegevens. De gebruiker is verplicht om vóór het gebruik van de beschikbaar gestelde reclamematerialen te controleren of deze actueel en aannemelijk zijn.
Bij de productgegevens gaat het bijvoorbeeld om de standaarduitvoeringen van de componenten en afmetingen met ± 1 % tolerantie. De parameters voor de dimensionering werden als gemiddelde waarden zonder verband met concrete projecten vastgelegd en beantwoorden niet aan uw concrete toepassing. Ze zijn daarom niet geschikt voor detailengineering of de planning van pijpleidingen. BOSCH kan in zoverre ook niet aansprakelijk gesteld worden, wanneer de gebruiker zich toch bij de verdere planning op deze gegevens beroept. Voor projectspecifiek aangepaste CAD-productgegevens zijn concretere gegevens op basis van een apart contract noodzakelijk. De gebruiker kan daaromtrent contact opnemen met een van de BOSCH filialen.

9.4 BOSCH is niet aansprakelijk voor schade die uit een gebruik van de reclamematerialen buiten het hiervoor genoemde gebruiksdoel of uit een onjuist verder gebruik van de reclamematerialen voortvloeit.

10. Geestelijk eigendom

Alle rechten aan geestelijk eigendom (inclusief copyright, softwarerechten, databankrechten, octrooien, kennis, ten grondslag liggende algoritmen, merken, logo's, merknamen en andere commerciële identificatietekens evenals andere soortgelijke rechten zoals aanmeldingen, aanvragen, verlengingen voor de hele wereld) aan voor download ter beschikking gestelde reclamematerialen zijn eigendom van BOSCH of de licentiegevers van BOSCH en zijn onder het auteursrecht of door andere rechten van het geestelijk eigendom beschermd. Een wijziging of verkeerde voorstelling is niet toegestaan. Het is niet toegestaan om aanwijzingen en opmerkingen te verwijderen die betrekking hebben op vertrouwelijkheid, auteursrechten, merkrechten, octrooirechten en andere rechten aan het geestelijk eigendom.

11. Aanvullende bepalingen

11.1 Aanvullend gelden de „Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden” van BOSCH in de telkens geldige versie.

12. Slotbepalingen

12.1 In het geval van ongeldigheid van afzonderlijke regelingen van deze gebruiksvoorwaarden blijft de geldigheid van de overige bepalingen onverminderd van kracht.

12.2 Er geldt het materieel recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG). Bevoegde rechtbank is Stuttgart.

12.3 Wijzigingen en/of aanvullingen dienen schriftelijk te geschieden.

Stand: 07/2020