Warunki korzystania z treści cyfrowych

1. Zakres obowiązywania i definicje

Bosch Industriekessel GmbH („BOSCH“) udostępnia użytkownikowi obszerne materiały informacyjne i dane związane ze sprzedażą swoich produktów do pobrania. Dotyczy to w szczególności tekstów, fragmentów tekstów, obrazów, grafik, danych technicznych i handlowych (teksty standardowe), rysunków CAD, modeli BIM, danych produktów, plików dźwiękowych, wideo i animacji, oprogramowania do katalogowania i planowania, jak również zarejestrowanych i niezarejestrowanych znaków słowno-graficznych, takich jak „Buderus“, „Bosch“ i „Junkers“, zwanych dalej łącznie „materiałami reklamowymi“. Pobierając i/ lub korzystając z materiałów reklamowych udostępnionych przez BOSCH użytkownik zgadza się przestrzegać niniejszych Warunków korzystania. W niniejszych warunkach termin „użytkownik“ odnosi się do wszystkich osób fizycznych i prawnych, które wykorzystują materiały reklamowe udostępnione przez BOSCH w celu sprzedaży produktów BOSCH.

2. Zakres obowiązywania warunków

Niniejsze Warunki korzystania mają zastosowanie do wszystkich materiałów reklamowych udostępnionych do pobrania przez BOSCH, niezależnie od tego, gdzie i w jakiej formie BOSCH udostępnia materiały reklamowe.

3. Prawa wykorzystywania i dostępu

3.1 Zabrania się pobierania, powielania i/ lub rozpowszechniania w całości i/ lub w części stron internetowych, na których BOSCH udostępnia materiały reklamowe, oraz materiałów nieprzeznaczonych do pobrania. Dozwolone jest powielanie, w szczególności uwarunkowane technicznie, w celu przeglądania, o ile działanie to nie służy celom komercyjnym, jak również trwałe powielanie na własny użytek.

3.2 Wszystkie materiały reklamowe udostępnione przez BOSCH do pobrania są chronione prawem autorskim i/ lub prawem o znakach towarowych. Wszystkie wynikające z tego prawa przysługują wyłączne BOSCH i licencjodawcom BOSCH.

Udostępnienie materiałów reklamowych przez BOSCH ma na celu wyłącznie wspieranie działań promocyjnych użytkownika, w szczególności prezentację produktów Bosch Industriekessel GmbH, zmierzających do pozyskiwania klientów i projektów, projektowania i planowania produktów oraz wspierania pracy dziennikarzy („cel wykorzystania“). Materiały reklamowe udostępnione przez BOSCH mogą być zatem wykorzystywane wyłącznie przez użytkowników w wyżej wymienionym celu (strona internetowa, broszury, itp.), jak również w celach dziennikarskich. Wyłącznie w tym celu BOSCH udziela użytkownikowi niewyłącznego, niezbywalnego prawa do korzystania z materiałów reklamowych przez nieograniczony czas i w dowolnym miejscu, z zastrzeżeniem punktu 5 poniżej.

Przechowywanie materiałów reklamowych w celu udostępnienia ich osobom trzecim (np. do pobierania w innym miejscu), wykorzystywanie ich w bazach zdjęć, katalogach zdjęć oraz wykorzystanie zdjęć na portalach aukcyjnych jest dozwolone wyłącznie za uprzednią wyraźną, pisemną zgodą BOSCH.

4 Ograniczenie licencji na korzystanie

Interesy BOSCH muszą być zawsze odpowiednio uwzględniane przy korzystaniu z materiałów reklamowych. Materiały reklamowe mogą być wykorzystywane wyłącznie w związku z produktami i usługami BOSCH. W szczególności nie mogą być wykorzystywane w połączeniu z treściami pornograficznymi, oszczerczymi, rasistowskimi, wprowadzającymi w błąd i naruszającymi prawo. Ponadto materiały reklamowe nie mogą być wykorzystywane w sposób, który mógłby być uznany za obraźliwy, obsceniczny lub niezgodny z prawem. Wykorzystanie materiałów reklamowych w kontekście, który zagraża lub szkodzi reputacji i pozycji BOSCH jest wyraźnie zabronione.

5 Okres obowiązywania/ odwołanie licencji na korzystanie z treści

5.1 BOSCH zastrzega sobie prawo do cofnięcia w dowolnym momencie prawa do korzystania zgodnie z powyższymi postanowieniami w odniesieniu do wszystkich lub niektórych udostępnionych materiałów reklamowych, a w szczególności do zakazania ich dalszego wykorzystywania. BOSCH uwzględni przy tym interesy użytkownika w odpowiednim zakresie i w razie potrzeby wyznaczy okres wypowiedzenia.

5.2 BOSCH wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełniania i cofnięcia prawa do korzystania z materiałów reklamowych w całości lub w części w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia oraz do czasowego lub trwałego zaprzestania udostępniania.

6 Wskazanie źródeł

Korzystając z udostępnionych materiałów reklamowych użytkownik powinien w sposób ogólnie przyjęty dla danego zastosowania i w miarę możliwości technicznych podać ich źródło na samych materiałach reklamowych lub na ich nośniku w następującej formie: „Bosch Industriekessel GmbH“. Dopuszczalne są zbiorcze podpisy pod zdjęciami.

7 Edycja / Zmiany

7.1 BOSCH zastrzega sobie prawo do zmiany, usunięcia lub uzupełnienia zakresu oferty oraz poszczególnych plików bez uprzedzenia. W szczególności BOSCH zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia zmian w plikach w stosunku do pliku pobranego przez użytkownika.

7.2 Jakiekolwiek przetwarzanie, zmiana projektu lub manipulowanie udostępnionymi materiałami reklamowymi, takie jak ponowne fotografowanie, fałszowanie rysunków, fotokompozycja lub modyfikacja za pomocą innych pomocy elektronicznych, które wykraczają poza korektę kolorów, wycięcia i zmniejszanie rozmiaru, jest dozwolone wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą BOSCH. Podobnie, informacje nie mogą być powielane w kontekście, który zniekształca ich znaczenie.

W żadnym wypadku nie wolno usuwać ani zmieniać informacji o prawach autorskich, numerach seryjnych, znakach wodnych ani innych elementach identyfikujących produkt.

8 Opłata za korzystanie

Przekazywanie plików jest bezpłatne. Użytkownik nie jest uprawniony do żądania od osób trzecich opłat za korzystanie z plików. Prawo użytkownika do żądania wynagrodzenia od osób trzecich za usługi świadczone przy pomocy materiałów reklamowych pozostaje nienaruszone.

9 Odpowiedzialność:

9.1 BOSCH nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie prawa prasowego, prawa autorskiego lub innych praw w związku z wykorzystaniem udostępnionych materiałów reklamowych w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem lub zniekształcający ich znaczenie. W przypadku nieprzestrzegania obowiązków wynikających z niniejszych Warunków korzystania, użytkownik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec osób trzecich. W związku z tym użytkownik zwalnia BOSCH z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia osób trzecich oraz z ponoszenia kosztów postępowania.

9.2 BOSCH ponosi odpowiedzialność wyłącznie za umyślne działanie, rażące zaniedbanie i brak gwarantowanych cech. Nie dotyczy to przypadków utraty życia lub zdrowia oraz przypadków odpowiedzialności ustawowej.

9.3 BOSCH nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność udostępnionych danych. Przed skorzystaniem z udostępnionych materiałów reklamowych użytkownik zobowiązany jest sprawdzić ich aktualność i wiarygodność.

Na przykład w przypadku danych produktów podawane są dane dotyczące wersji standardowych komponenty i wymiary z tolerancją ± 1 %. Parametry do wymiarowania są wartościami uśrednionymi, nieodnoszącymi się do konkretnych projektów i zastosowań. Dlatego też nie mogą stanowić podstawy do szczegółowego planowania instalacji ani projektowania przebiegu rur. BOSCH nie ponosi również odpowiedzialności, jeśli użytkownik mimo to odwoła się do tych danych podczas szczegółowego planowania. W przypadku danych produktów CAD właściwych dla danego projektu wymagane jest przekazanie bardziej szczegółowych danych na podstawie odrębnej umowy. Użytkownik może zwrócić się w tej sprawie do filii BOSCH.

9.4 BOSCH nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku wykorzystania materiałów reklamowych poza wyżej wymienionym celem lub w wyniku nieprawidłowego dalszego wykorzystania materiałów reklamowych.

10 Własność intelektualna

Wszelkie prawa własności intelektualnej (w tym prawa autorskie, prawa do oprogramowania, prawa do baz danych, patenty, know-how, podstawowe algorytmy, znaki towarowe, loga, nazwy marek i inne komercyjne znaki wyróżniające, jak również inne podobne prawa, związane m.in. z rejestracją, składaniem wniosków, rozszerzaniem na cały świat) odnoszące się do materiałów reklamowych udostępnionych do pobrania są własnością BOSCH lub licencjodawców BOSCH i są chronione prawem autorskim lub innymi prawami własności intelektualnej. Wprowadzanie zmian lub zniekształcanie są niedozwolone. Użytkownik nie może usuwać wskazówek i uwag dotyczących poufności, praw autorskich, znaków towarowych, praw patentowych lub innych praw własności intelektualnej.

11 Warunki uzupełniające

11.1 Dodatkowo obowiązują „Ogólne warunki sprzedaży, dostaw i płatności“ BOSCH w aktualnym brzmieniu.

12 Postanowienia końcowe

12.1 W przypadku, gdy poszczególne postanowienia niniejszych warunków korzystania są nieważne, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień.

12.2 Obowiązuje prawo materialne Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Sądem właściwym jest sąd w Stuttgarcie.

12.3 Zmiany i/lub uzupełnienia wymagają formy pisemnej.

Stan na: 07/2020