System monitoringu jakości powietrza w Polsce

System monitoringu jakości powietrza w Polsce

Wojewódzkie programy monitoringu środowiska (WPMŚ) określają system monitoringu jakości powietrza dla danego województwa. System ten opiera się na sieciach stacji pomiarowych rozmieszczonych w miarę potrzeb w newralgicznych punktach województwa (głównie na terenie miast).

Przepis na powietrze bez smogu – sprawdź naszą ofertę:

Co jest badane?

Wojewódzkie inspektoraty prowadzą pomiary stężeń:

 • dwutlenku siarki
 • dwutlenku azotu
 • tlenków azotu
 • benzenu
 • tlenku węgla
 • ozonu

w pyle PM10.

 • pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5
 • ołowiu
 • arsenu
 • kadmu
 • niklu
 • benzo(a)pirenu

W wybranych stacjach miejskich Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska (WIOŚ) prowadzą również pomiary składu pyłu PM10 pod kątem zwartości 6 wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), oprócz wcześniej wymienionego benzo(a)pirenu).

W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) na obszarach oddalonych od źródeł emisji prowadzone są również pomiary:

 • kationów (Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Mg²⁺, NH₄⁺)
 • anionów (SO₄²⁻, NO₃, Cl⁻)
 • całkowitej rtęci gazowej
 • węgla organicznego i elementarnego

w pyle PM2,5.

Gdzie można sprawdzić wyniki pomiarów?
Dane z pomiarów automatycznych (aktualizacja co godzinę):

"Portal Jakości Powietrza”

Aplikacja Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska "Jakość Powietrza w Polsce" (Google Play)

Aplikacja Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska "Jakość Powietrza w Polsce" (App Store)

Dane z pomiarów manualnych (udostępniane po około 1-1,5 miesiąca od poboru próby) udostępniane są na:

"Portalu Jakości Powietrza"

Lokalizację stanowisk pomiarowych można sprawdzić

tutaj