Dlaczego wprowadzono Dyrektywę ErP?

Dlaczego wprowadzono Dyrektywę ErP?

Ostatnie dziesięciolecia przyniosły ludzkości wiele problemów, które wymagają rozwiązania:

 • niekorzystne zmiany klimatyczne
 • wzrost zanieczyszczenia środowiska
 • zwiększająca się zależność od importu paliw kopalnych
 • rosnące koszty energii
 • coraz słabsza konkurencyjność na rynku energii

W grudniu 1997 roku został wynegocjowany przez większość krajów „Protokół z Kioto”, którego celem było przeciwdziałanie powstawaniu tzw. efektu cieplarnianego, mającego bardzo niekorzystny wpływ na klimat naszej planety.

Kraje, które ratyfikowały ten traktat, zobowiązały się do redukcji emisji gazów powodujących efekt cieplarniany (dwutlenek węgla, metan, tlenki azotu, freony, gazy przemysłowe, …).

W celu realizacji tego zadania, państwa UE w ramach tzw. programu 3x20 postanowiły, że do roku 2020 nastąpi:

 • 20% redukcja emisji gazów cieplarnianych (głównie CO₂)
 • 20% zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych
 • 20% zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (poprzez zwiększenie efektywności wykorzystania energii)

Aby osiągnąć te cele, kraje UE wprowadziły przepisy dotyczące:

 • Efektywności energetycznej urządzeń (dyrektywa ErP 2009/125/WE)
 • Charakterystyki efektywności energetycznej budynków (dyrektywa EPBD 2010/31/UE)
 • Oznakowania efektywności energetycznej produktów (dyrektywa ELD 92/75/WE zastąpiona przez 2010/30/WE)