Obowiązki dostawców i producentów

Obowiązki dostawców i producentów

Obowiązki Dostawców (np. producenci lub importerzy):

  • Dostawcy wprowadzający do obrotu lub oddający do użytku produkt, zobowiązani są do bezpłatnego dostarczenia dystrybutorom etykiety energetycznej wraz z każdym urządzeniem
  • Obowiązek dołączania tzw. karty produktu (zbiór informacji o parametrach sprzętu) do jakichkolwiek materiałów towarzyszących temu urządzeniu (katalogi produktowe itp.)
  • Odpowiedzialność za rzetelność informacji na dostarczanych etykietach oraz kartach produktu(treść etykiety energetycznej towarzyszącej urządzeniu leży w wyłącznej kompetencji dostawców).

Obowiązki Dystrybutorów (np. punkty sprzedaży detalicznej):

  • Umieszczanie etykiet na produktach w punkcie sprzedaży. Etykieta powinna zostać umieszczona na zewnętrznej, przedniej lub górnej części urządzenia w sposób zapewniający jej widoczność (dystrybutorzy zobowiązani są do zastosowania etykiety dostarczonej im wraz ze sprzętem przez dostawcę).
  • Udostępnianie tzw. karty produktu w katalogach produktowych lub innych materiałach dołączanych do danego urządzenia w momencie jego sprzedaży odbiorcy końcowego.
  • Każda reklama oraz materiały promocyjne podające informację nawiązujące do zużycia energii, cenę lub specyfikację techniczną danego modelu, muszą zawierać także informację o klasie efektywności energetycznej.

Definicje:

  • Dostawca – producent, jego upoważniony przedstawiciel w Unii lub importer, który wprowadza do obrotu produkt na rynek Unii lub oddaje produkt do użytkowania. Przy ich braku – każda osoba fizyczna lub prawna, która wprowadza do obrotu na rynku wspólnotowym lub oddaje do użytku produkty objęte dyrektywą.
  • Sprzedawca/Dystrybutor – sprzedawca detaliczny, hurtownik lub inna osoba, która sprzedaje, wynajmuje, oferuje lub wystawia do sprzedaży produkty, po ich wprowadzeniu do obrotu.
  • Oddawanie do użytku – oznacza pierwsze w Unii użycie produktu zgodnie z jego przeznaczenie.
  • Wprowadzenie do obrotu – oznacza udostępnianie produktu po raz pierwszy na rynku Unii w celu dystrybucji lub użytkowania w Unii, odpłatnie lub nieodpłatnie oraz niezależnie od techniki sprzedaży.