FAQ

Masz pytania dotyczące urządzeń grzewczych? Poniżej zgromadziliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące instalacji, serwisu, urządzeń oraz ich konserwacji i codziennej eksploatacji.

Zalecamy zakup urządzenia grzewczego w Autoryzowanej Sieci Sprzedaży Junkers.

W punktach autoryzowanych można uzyskać niezbędną informację techniczną oraz wskazówki co do wyboru najlepszego rozwiązania. Firmy autoryzowane posiadają komplet materiałów technicznych i przechodzą cykliczne szkolenia, dlatego mogą służyć fachową poradą.

Kotły kondensacyjne - opłacalność inwestycji. Instalacja kotła kondensacyjnego wymaga (w odróżnieniu od instalacji kotła konwencjonalnego) zastosowania systemu powietrzno-spalinowego. W przypadku kotłów kondensacyjnych, grzejniki powinny być dobrane na parametry temperatury wody grzewczej max. 70/55 oC (kotły konwencjonalne - 80/60 oC). Cena kotła kondensacyjnego obecnie nie odbiega zbytnio od ceny kotła konwencjonalnego (w zależności od parametrów urządzenia). Szacuje się, iż zwrot kosztów inwestycyjnych przy zastosowaniu techniki kondensacyjnej w porównaniu do kotła konwencjonalnego wynosi około 5 lat.

Kotły kondensacyjne - sprawność.

Sprawność kotła to stosunek ciepła wykorzystanego do ciepła włożonego.

Ciepło włożone odnosi się do tzw. wartości opałowej, która nie uwzględnia ciepła zawartego w parze wodnej zawartej w spalinach. Jeżeli ciepło wykorzystane powiększymy o dodatkową „darmową” energię ciepła skraplania, to sprawność kotła osiąga wartość większą od 100%.

Dla kotłów kondensacyjnych marki JUNKERS sprawność znormalizowana wynosi 109%.

Kotły kondensacyjne - instalacja.

Sprawność kotła kondensacyjnego zależy od:

temperatury wody zasilającej instalację c.o.,

temperatury wody powracającej z instalacji c.o.

Zjawisko kondensacji wymaga temperatury spalin poniżej 57°C. Z tego względu, montując kocioł kondensacyjny do już istniejącej instalacji c.o. najczęściej stosuje się rozwiązanie o parametrach instalacji 70/50°C (70°C - temperatura wody zasilającej, 50°C - temperatura wody powracającej).

Kotły kondensacyjne - współpraca z zasobnikami.

Zasobniki zapewniają wysoki komfort użytkowania ciepłej wody. Każdy kocioł jednofunkcyjny może współpracować z zasobnikami ciepłej wody użytkowej. Takie rozwiązanie jest optymalne w przypadku, gdy zapotrzebowanie na ciepłą wodę jest duże, lub gdy pobiera się ją w kilku punktach czerpalnych równocześnie.

Najważniejsze korzyści:

 • dopasowanie do indywidulanego zapotrzebowania na c.w.u.
 • kształt i kolor obudowy dopasowane do kotła
 • anoda ochronna zabezpieczająca przed korozją
 • równoczesny pobór wody w kilku punktach czerpalnych
 • równomierna temperatura wody w punktach czerpalnch
 • natychmiastowa dostępność ciepłej wody
 • Dostępne wersje urządzeń:
 • wiszące prostopadłościenne,
 • stojące prostopadłościenne i cylindryczne
 • pojemności od 50 do 500 litrów

Kotły kondensacyjne - zjawisko kondensacji.

Zjawisko kondensacji można zauważyć w przyrodzie. Często wczesnym rankiem na trawie i liściach widać krople rosy, które są efektem przemiany pary wodnej w rosę. W niskiej temperaturze część pary wodnej zawartej w powietrzu ulega skropleniu. Podczas skraplania następuje uwolnienie energii zawartej w parze wodnej.

Kotły kondensacyjne - okres eksploatacji.

W Polsce średni czas użytkowania kotła tradycyjnego wynosi ok. 10 lat. Kotły kondesacyjne mogą funkcjonować nawet ponad 15 lat.

Kotły kondensacyjne - kto może zainstalować

Kotły kondensacyjne z reguły wymagają innej instalacji kominowej niż kotły konwencjonalne.

Dla kotła kondensacyjnego o mocy do 20 kW, możliwe jest bezpośrednie (przez syfon) odprowadzenie kondensatu z kotła do kanalizacji. Przy kwasowości kondensatu wynoszącej ok. pH 3,5 i przy dużej zasadowości ścieków ogólnobytowych (pH 8) nie stanowi to żadnych problemów. Również możliwe jest odprowadzanie kondensatu do oczyszczalni biologicznych

Można również podłączyć kocioł do zmodernizowanej instalacji grzewczej, czy starszych instalacji grzewczych. Wówczas wymiana kotła konwencjonalnego na kondensacyjny wymaga dodatkowo zamknięcia układu grzewczego, przepłukania instalacji, zamontowania odmulacza i filtra wody grzewczej.

Więcej informacji na temat systemów kominowych można uzyskać tutaj:

Systemy kominowe do kotłów kondensacyjnych

Wszyscy Autoryzowani Instalatorzy JUNKERS posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonania instlacji oraz podłączeni

Kotły kondensacyjne - instalacja.

Sprawność kotła kondensacyjnego zależy od:

temperatury wody zasilającej instalację c.o.,

temperatury wody powracającej z instalacji c.o.

Zjawisko kondensacji wymaga temperatury spalin poniżej 57°C. Z tego względu, montując kocioł kondensacyjny do już istniejącej instalacji c.o. najczęściej stosuje się rozwiązanie o parametrach instalacji 70/50°C (70°C - temperatura wody zasilającej, 50°C - temperatura wody powracającej).

Na czym polega zjawisko kondensacji.

W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o.

W kotłach konwencjonalnych energia ta jest bezpowrotnie tracona, ponieważ ciepła para wodna uchodzi wraz ze spalinami przez komin.

Kotły konwencjonalne - montaż nad wanną. Reguluje to norma PN-IEC 60364-7-701:1999 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. – Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. – Pomieszczenia wyposażone w wannę i/lub basen natryskowy”. Wszystkie kotły dwufunkcyjne marki Junkers mają stopień ochrony IPX4 i zgodnie z w/w normą można je montować w łazience w strefie 2. Zgodnie z tą normą muszą być spełnione jeszcze dodatkowe warunki: Części przewodzące i obce kotła zostaną podłączone do lokalnego układu połączeń wyrównawczych. Oprzewodowanie zostanie wykonane zgodnie z tą normą. W strefie 2 nie zostanie zainstalowany osprzęt łączeniowy. Obwód elektryczny zasilania kotła będzie wyposażony w wyłącznik różnicowoprądowy o znamionowym prądzie zadziałania nie większym niż 30 mA. Za podłączenia elektryczne zgodne z aktualnymi przepisami odpowiedzialny jest elektryk z odpowiednimi uprawnieniami. W przypadku wykonywania montażu kotła dwufunkcyjnego w łazience, zalecamy d

Kotły konwencjonalne - montaż w szafce.

Kocioł gazowy może być zabudowany w szafce.

Należy jednak zwrócić uwagę, aby zapewnić mu możliwość poprawnej pracy. Trzeba pamiętać o tym, że musi być zapewniony dostęp świeżego powietrza do spalania. Nie należy montować dna i sufitu szafki pozostawiając boki i drzwiczki. Można zastosować ażurowe drzwiczki tak, aby minimalna sumaryczna powierzchnia otworów wynosiła min 600 cm2.

Tylko w przypadku kotłów z zamkniętą komorą spalania, powietrze dostarczane jest niezależnym przewodem i nie potrzeba wykonywać dodatkowego otworu. Należy jednak pamiętać, aby po bokach zostawić minimalną przestrzeń serwisową, która jest określona w instrukcji każdego urządzenia.

Kotły konwencjonalne - montaż w kuchni.

Aby zainstalować kocioł w kuchni, należy spełnić odpowiednie wymagania, które określają polskie przepisy.

Kuchnia, w której instaluje się kocioł gazowy z odprowadzeniem spalin na zewnątrz budynku, musi być takiej wielkości, aby na każdy metr sześcienny kubatury przypadało nie więcej niż 4650 W obciążenia cieplnego.

Kubatura pomieszczenia nie może być jednak mniejsza niż 8 m3 w przypadku urządzeń z otwartą komorą spalania i nie mniejsza niż 6,5 m3 w przypadku zamkniętej komory spalania tzw. „turbo”. (zgodnie z Dz.U.02.75.690 par 172).

Sprawa wygląda inaczej, jeśli w kuchni oprócz kotła gazowego pobierającego powietrze do spalania z pomieszenia i z odprowadzeniem spalin na zewnątrz budynku (np. kotła dwufunkcyjnego), znajduje się urządzenie gazowe bez odprowadzenia spalin, czyli najczęściej kuchenka gazowa. Wtedy obciążenie cieplne pochodzące od obu urządzeń nie może przekroczyć 930 W na każdy metr sześcienny kuchni.

Na przykład, jeśli chcem

Kotły konwencjonalne - montaż.

Zalecamy, aby montaż kotłów był wykonany przez Autoryzowanego Instalatora, ponieważ oznacza to podwójną korzyść dla użytkownika:

1. Autoryzowany Instalator posiada on kompletną dokumentację techniczną i jest przeszkolony w zakresie montażu urządzeń.

2. Autoryzowany Instalator może dokonać rozruchu urządzenia i sprawdzić poprawność funkcjonowania instalacji c.o. wraz z kotłem. Oznacza to, iż do czasu przyjazdu Autoryzowanego Serwisanta w ciągu 14 dni od daty rozruchu kotła, możemy już cieszyć się ciepłem w swoim domu.

W przypadku instalacji kotła przez osoby nieposiadające autoryzacji Junkers, uruchomienie kotła jest zabronione.

Kotły konwencjonalne - pierwsze uruchomienie.

Koszt pierwszego uruchomienia kotła gazowego pokrywa JUNKERS.

Pierwsze uruchomienie kotła obejmuje:

 • podłączenie doprowadzonych przewodów elektrycznych,
 • kontrolę podłączeń urządzenia głównego oraz urządzeń dodatkowych,
 • włączenie kotła,
 • regulacją parametrów grzewczych,
 • kontrolę poprawność działania,
 • sprawdzenie zabezpieczeń,
 • zapoznanie użytkownika z działaniem urządzenia
 • Pierwsze uruchomienie kotła należy powierzyć Autoryzowanemu Serwisowi

Kotły konwencjonalne - konserwacja.

Częstotliwość konserwacji kotłów konwencjonalnych w dużej mierze uzależniona jest od warunków, w jakich pracuje dane urządzenie. Podstawowe czynności konserwacyjne to:

utrzymanie urządzenia w czystości

oraz

wymiana części, które zużywają się w czasie eksploatacji.

Zalecane jest, aby konserwacja była wykonywana nie rzadziej niż raz w roku. W celu wykonania przeglądu technicznego prosimy skorzytsać z usług Autoryzowanego Serwisu Junkers. Kontakt z Autoryzowanym Serwisem Junkers pod numerem tel.

801 300 810

Kotły konwencjonalne - regulacja

Zalecane jest, aby regulatory pokojowe stosować w małych lub średnich mieszkaniach czy domach. Regulator pokojowy pozwala na utrzymanie zadanej temperatury powietrza w ogrzewanym obiekcie. Dobrze jest zastosować regulator z możliwością zaprogramowania cykli ogrzewania z temperaturą komfortową i cykli oszczędzania (np. w nocy lub gdy wszyscy domownicy są poza mieszkaniem).

Z ekonomicznego punktu widzenia w obiektach o powierzchni od 100 m2 rozsądnym rozwiązaniem będzie zastosowanie regulatorów pogodowych. Przy większych obiektach ma to niebagatelne znaczenie przy rachunkach za gaz.

Kotły konwencjonalne - wielkość pomieszczenia.

Pomieszczenie, które nie jest pomieszczeniem mieszkalnym i w którym instaluje się kocioł gazowy z odprowadzeniem spalin, musi być takiej wielkości, aby na każdy metr sześcienny kubatury pomieszczenia przypadało nie więcej niż 4650 W obciążenia cieplnego. Kubatura pomieszczenia nie może być jednak mniejsza niż 8 m3 w przypadku urządzeń z otwartą komorą spalania i nie mniej niż 6,5 m3 w przypadku zamkniętej komory spalania tzw. „turbo”(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, Dz.U.02.75.690 par 172).

Kotły konwencjonalne - jedno- i dwufunkcyjne.

Na początek warto przypomnieć, czym różni się kocioł jednofunkcyjny od dwufunkcyjnego.

Kocioł dwufunkcyjny służy do centralnego ogrzewania i jednocześnie spełnia rolę przepływowego podgrzewacza ciepłej wody użytkowej.

Kocioł jednofunkcyjny pełni zaś rolę grzewczą w układzie c.o., ale może również współpracować z zasobnikiem ciepłej wody i tym samym również realizować zaopatrzenie w ciepłą wodę użytkową.

Kotły dwufunkcyjne są polecane przede wszystkim w mieszkaniach z jedną łazienką, w których między urządzeniem grzewczym i najdalej wysuniętym punktem czerpalnym ciepłej wody jest stosunkowo niewielka odległość. W rozległych instalacjach, w domach jednorodzinnych i w przypadku zasilania większej liczby łazienek zalecamy stosowanie kotłów jednofunkcyjnych, współpracujących z zasobnikami c.w.u. o odpowiedniej pojemności, wynikającej z zapotrzebowania na wodę. Takie rozwiązanie pozwala na zgromadzenie odpowiedniej ilości c.w.u. w okresach

Regulator temperatury czy termostat? Przewaga regulatora temperatury nad termostatem polega na tym, że regulator samoczynnie reaguje na zmieniające się warunki, dzięki czemu temperatura w domu utrzymuje się mniej więcej na stałym poziomie bez ingerencji użytkownika. Konsekwencją tego jest nie tylko większy komfort, ale niższe zużycie paliwa.

Regulatory - gdzie zainstalować?

Pomieszczenie, w którym zainstalujemy regulator temperatury (bądź jego czujnik temperatury) określa się mianem reprezentatywnego lub referencyjnego. Każda zmiana temperatury w tym pomieszczeniu zadecyduje o zmianach temperatury zasilania całej instalacji centralnego ogrzewania.

Uwaga!

Wszystkie pomieszczenia w domu będą ogrzewane w dostateczny sposób wówczas, gdy regulator temperatury będzie zainstalowany w najchłodniejszym z ogrzewanych pomieszczeń.

Należy zatem wybrać pomieszczenie skierowane ku północnej stronie, często zacienione, w którym nie ma kominka, piekarnika lub innych urządzeń, które powodowałyby zakłócenie pracy regulatora (sztuczne oświetlenie). Regulator z czujnikiem temperatury montuje się około 1,5 m nad podłogą (temperatura w pomieszczeniu zmienia się wraz z wysokością - jest inna przy podłodze, inna pod sufitem).

Uwaga!

W pomieszczeniu z regulatorem temperatury, grzejniki powinny być bez zaworów z głowicami termostatycznymi.

Regulatory pogodowe.

Regulator temperatury ze zdalnym czujnikiem temperatury zewnętrznej, regulujący temperaturę wody z kotła na wyjściu do c.o., w zależności od temperatury zewnętrznej. Dla obiegów grzewczych w dużych mieszkaniach, domach jedno- i wielorodzinnych warto zastosować regulatory pogodowe. Połączenie regulatora pogodowego z kotłem umożliwia zmiany temperatury zasilania instalacji - gdy temperatura na zewnątrz obniża się, wzrasta temperatura zasilania i odwrotnie.

Regulatory pokojowe.

Regulatory pokojowe sterują pracą kotła na podstawie temperatury w pomieszczeniu, w którym są zainstalowane. Mogą być instalowane w małych i średnich mieszkaniach. Regulatory serii FX można stosować do wszystkich kotłów wiszących z panelem BOSCH Heatronic® 3. Regulatory pokojowe TR 12 lub regulatory cyfrowe TRZ 12-2 polecane są do kotłów typu Ceraclass.

Regulatory pogodowe czy pokojowe.

Do wyboru mamy regulatory pogodowe lub regulatory pokojowe

Zalecane jest, aby regulatory pokojowe stosować w małych lub średnich mieszkaniach czy domach. Regulator pokojowy pozwala na utrzymanie zadanej temperatury powietrza w ogrzewanym obiekcie. Dobrze jest zastosować regulator z możliwością zaprogramowania cykli ogrzewania z temperaturą komfortową i cykli oszczędzania (np. w nocy lub gdy wszyscy domownicy są poza mieszkaniem).

Z ekonomicznego punktu widzenia w obiektach o powierzchni od 100 m2 rozsądnym rozwiązaniem będzie zastosowanie regulatorów pogodowych. Przy większych obiektach ma to niebagatelne znaczenie przy rachunkach za gaz. Do kotłów kondensacyjnych bezwzględnie powinno się stosować regulację pogodową. Pozwala ona lepiej wykorzystać zjawisko kondensacji w przypadku, gdy kocioł pracuje w instalacjach na parametry obliczeniowe powyżej punktu rosy (np. 75/55oC). W tym przypadku tylko przy zastosowaniu regulacji pogodowej można osiąg

Regulatory - sterowanie CAN-BUS.

Technika przekazywania danych między urządzeniem grzewczym a np. regulatorem pokojowym, która umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem i zaopatrywanie w ciepłą wodę oraz kontrolę pracy całego systemu grzewczego.

Podgrzewacze-zamknięta i otwarta komora spalania. Podgrzewacze z otwartą komorą spalania pobierają powietrze potrzebne do spalania gazu z pomieszczenia, w którym się znajdują. W takiej sytuacji konieczne jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji, aby dostarczana była wystarczająca ilość powietrza. Podgrzewacze z zamkniętą komorą spalania to najlepsze rozwiązanie na rynku. Tego typu podgrzewacze nie pobierają powietrza do spalania gazu z pomieszczenia, ale zasysają je za pomocą specjalnego przewodu z zewnątrz budynku. Dodatkowo wyrzut spalin z podgrzewaczy wspomagany jest wentylatorem i bez względu na ciśninie powietrza na zewnątrz budynku spaliny zostaną usunięte z urządzenia.

Podgrzewacze przepływowe a bateria termostatyczna.

Junkers umożliwia stosowanie baterii termostatycznych we współpracy z przepływowymi podgrzewaczami wody z płynną modulacją płomienia. Modulację posiadają następujące termy:

WRDP11-2B , WRDP14-2B , WRDP18-2B , WRDP11-G , WRDP14-G (otwarta komora spalania), WT14AM, WTD14AM (zamknięta komora spalania)

Podgrzewacze przepływowe - bezpieczny montaż.

Wszystkie podgrzewacze przepływowe wody marki Junkers (za wyjątkiem podgrzewaczy z zamkniętą komorą spalania: Celsius i Celsius Plus) można montować nawet bezpośrednio nad wanną (strefa 1). Nie jest wymagane spełnienie dodatkowych warunków, ponieważ maksymalne napięcie zasilania wynosi 1,5 V, więc nie ma niebezpieczeństwa porażenia prądem.

Podgrzewacze - zabudowa w szafce.

Podgrzewacze przepływowe mogą być zabudowane, lecz należy zwrócić uwagę, aby zapewnić im możliwość poprawnej pracy. Trzeba pamiętać o tym, że musi być zapewniony dostęp świeżego powietrza do spalania.

Nie należy montować dna i sufitu szafki, pozostawiając boki i drzwiczki. Można zastosować ażurowe drzwiczki tak, aby minimalna sumaryczna powierzchnia otworów wynosiła min 600 cm2.

Dodatkowo należy pamiętać, aby po bokach zostawić minimalną przestrzeń serwisową, która jest określona w instrukcji każdego urządzenia.

Podgrzewacze przepływowe - hydrogenerator

Specjalnej konstrukcji hydrogenerator (inaczej generator hydrodynamiczny lub potocznie turbnika) zamontowany w podgrzewaczach przepływowych wody marki Junkers, ma za zadanie wytworzenie energii elektrycznej potrzebnej do zasilenia układu zapłonowego.

Element ten posiada turbinkę łopatkową, która obraca się podczas przepływu wody. Turbinka napędza generator elektryczny, który wytwarza energię elektryczną o napięciu 1,1 do 1,7V DC, potrzebną do wytworzenia iskry zapłonowej podczas każdorazowego uruchomienia podgrzewacza. Urządzenie nie potrzebuje żadnego dodatkowego zasilania w energię elektryczną.

Hydrogenerator zamontowany jest na przewodzie zimnej wody pomiędzy zespołem wodnym, a nagrzewnicą. Taka lokalizacja pozwala uniknąć odkładania kamienia, który intensywnie wytrąca się dopiero w temperaturach powyżej 60oC.

Podgrzewacze przepływowe - konserwacja.

Częstotliwość konserwacji podgrzewaczy przepływowych wody w dużej mierze uzależniona jest od warunków, w jakich pracuje dane urządzenie. Podstawowe czynności konserwacyjne to:

utrzymanie urządzenia w czystości

oraz

wymiana części, które zużywają się w czasie eksploatacji.

Zalecane jest, aby konserwacja była wykonywana nie rzadziej niż raz w roku. W celu wykonania przeglądu technicznego prosimy skorzytsać z usług Autoryzowanego Serwisu Junkers. Kontakt z Autoryzowanym Serwisem Junkers pod numerem tel.

801 300 810

Podgrzewacze a gabaryty pomieszczenia.

Podgrzewacze przepływowe wody na każdy jeden m3 gazu potrzebują aż 11 m3 powietrza.

Dlatego też pomieszczenie, które nie jest przeznaczone dla stałego pobytu osób, w którym instaluje się termę z odprowadzeniem spalin, musi być takiej wielkości, aby na każdy m3 kubatury pomieszczenia przypadało nie więcej niż 4650 W obciążenia cieplnego. Kubatura pomieszczenia nie może być jednak mniejsza niż 8 m3 w przypadku urządzeń z otwartą komorą spalania i nie mniej niż 6,5 m3 w przypadku zamkniętej komory spalania tzw. „turbo”. (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, Dz.U.02.75.690 par 172).

Podgrzewacze przepływowe - rodzaje zapłonu.

W podgrzewaczach typu W...E układ zapłonowy płomyka dyżurnego jest ułatwiony. Świeczkę zapala się za pomocą zapalacza bateryjnego, zasilanego z baterii R6 dostępnych w handlu. W tym typie urządzenia płomyk również pali się przez cały czas.

W urządzeniu WRDP ...B zapłon jest sterowany całkowicie elektronicznie. W momencie poboru wody iskra zapala mały palnik zapalający, a następnie od niego zapala się palnik główny. Takie rozwiązanie pozwoliło zachować niewybuchowy zapłon i wyeliminować cały czas palącą się świeczkę. Układ zapłonowy zasilany jest dwoma standardowymi bateriami R20

W podgrzewaczu wody typu WRDP...G również nie ma cały czas palącej się świeczki, więc zapłon jest elektroniczny, a energia elektryczna potrzebna do zapłonu wytwarzana jest w hydrogeneratorze (generatorze hydrodynamicznym).

Podgrzewacze przepływowe - montaż

Montażu podgrzewaczy może dokonać każdy instalator, który posiada odpowiednie uprawnienia państwowe tzw. „gazowe”. Zalecamy, aby montaż urządzenia był wykonany przez Autoryzowanego Instalatora JUNKERS, który posiada wszystkie niezbędne materiały techniczne pozwalające wykonać poprawną instalację i konfigurację urządzeń.

Koszt pierwszego uruchomienia kondensacyjnych kotłów gazowych oraz pomp ciepła pokrywa producent. Pierwsze uruchomienia są dokonywane przez Autoryzowany Serwis Junkers. Pierwsze uruchomienie obejmuje: - podłączenie doprowadzonych do urządzeń przewodów elektrycznych, - kontrolę podłączeń urządzenia głównego oraz urządzeń dodatkowych, - włączenie urządzeń, - regulacją parametrów grzewczych, - kontrolę poprawność działania, - sprawdzenie zabezpieczeń, - zapoznanie użytkownika z działaniem urządzeń.

Aby zainstalować kocioł w kuchni, należy spełnić odpowiednie wymagania, które określają polskie przepisy. Kuchnia, w której instaluje się urządzenie gazowe z odprowadzeniem spalin na zewnątrz budynku, musi być takiej wielkości, aby na każdy metr sześcienny kubatury przypadało nie więcej niż 4650 W obciążenia cieplnego. Kubatura pomieszczenia nie może być jednak mniejsza niż 8 m3 w przypadku urządzeń z otwartą komorą spalania i nie mniej niż 6,5 m3 w przypadku zamkniętej komory spalania tzw. „turbo”. (zgodnie z Dz.U.02.75.690 par 172). Sprawa wygląda inaczej, jeśli w kuchni oprócz urządzenie gazowego pobierającego powietrze do spalania z pomieszczenia i z odprowadzeniem spalin na zewnątrz budynku (np. kotła dwufunkcyjnego) znajduje się urządzenie gazowe bez odprowadzenia spalin (czyli najczęściej kuchnia gazowa do gotowania). Wtedy obciążenie cieplne pochodzące od obu urządzeń nie może przekroczyć 930 W na każdy metr sześcienny kuchni. Na przykład, jeśli chcemy zainstalować kocioł dwufu

Kocioł lub podgrzewacz mogą być zabudowane, lecz należy zwrócić uwagę, aby zapewnić im możliwość poprawnej pracy. Trzeba pamiętać o tym, że musi być zapewniony dostęp świeżego powietrza do spalania. Nie należy montować dna i sufitu szafki pozostawiając boki i drzwiczki. Można zastosować ażurowe drzwiczki tak, aby minimalna sumaryczna powierzchnia otworów wynosiła min 600 cm2.Tylko w przypadku kotłów z zamkniętą komorą spalania, powietrze dostarczane jest niezależnym przewodem i nie potrzeba wykonywać dodatkowego otworu. Dodatkowo należy pamiętać, aby po bokach zostawić minimalną przestrzeń serwisową, która jest określona w instrukcji każdego urządzenia.

Zalecamy, aby montaż kotła był wykonany przez Autoryzowanego Instalatora, gdyż posiada on kompletną dokumentację techniczną i jest przeszkolony w zakresie montażu naszych urządzeń. Dodatkowo, jeżeli montaż zostanie wykonany przez Autoryzowanego Instalatora, może on dokonać wstępnego rozruchu urządzenia. W tym przypadku, Autoryzowany Serwisant pierwsze uruchomienie może wykonanać w ciągu 14 dni od daty rozruchu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury "W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie", maksymalne obciążenie cieplne przypadające na 1m3 kubatury pomieszczenia, w którym są zainstalowane urządzenia gazowe pobierające powietrze do spalania z tego pomieszczenia, nie moze przekraczać:

 • 350W - dla pomieszczenia na stały pobyt ludzi oraz wnęki kuchenne połączone z przedpokojem
 • 4650W - dla pomieszczenia nieprzeznaczonego na stały pobyt ludzi, w tym pomieszczenia kuchenne w mieszkaniach.
 • Kubatura pomieszczeń, w których instaluje się urządzenia gazowe,nie może być mniejsza niż:
 • 8m3 w przypadku urządzeń pobierających powietrze do spalania z tych pomieszczeń tj. z otwartą komorą spalania,
 • 6,5m3 w przypadku urządzeń z zamkniętą komorą spalania, tzw. „turbo"

Instalacja centralnego ogrzewania przez Autoryzowanego Instalatora

Urządzenie grzewcze może zostać zainstalowane przez każdego instalatora, który posiada odpowiednie uprawnienia państwowe tzw. „gazowe”. Zalecamy, aby montaż urządzenia był wykonany przez Autoryzowanego Instalatora, który posiada niezbędną dokumentację techniczną pozwalającą wykonać poprawną instalację i konfigurację urządzeń. Dodatkowo, jeżeli montaż zostanie wykonany przez Autoryzowanego Instalatora, może on dokonać wstępnego rozruchu urządzenia. W tym przypadku pierwsze uruchomienie musi być wykonane w ciągu 14 dni od daty rozruchu.

Częstotliwość konserwacji w dużej mierze uzależniona jest od warunków, w jakich pracuje dane urządzenie grzewcze. Podstawowe czynności konserwacyjne to: 1. utrzymanie urządzenia w czystości 2. wymiana zużytych podczas eksploatacji części. Zalecane jest, aby konserwacja była wykonywana nie rzadziej niż raz do roku. W celu wykonania przeglądu technicznego można skorzystać z usług Autoryzowanego Serwisu Junkers lub zasięgnąć informacji pod numerem Infolinii 801 300 810

Zastanawiając się nad potrzebą wykonania konserwacji urządzenia gazowego, powinno się wziąć pod uwagę dwie zasadnicze korzyści:

1. większe bezpieczeństwo eksploatacji – po sprawdzeniu kotła lub termy przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, zyskujemy spokój i bezpieczeństwo. Należy pamiętać w tym miejscu o naczelnej zasadzie: urządzenia gazowe są bezpieczne w użytkowaniu, pod warunkiem poprawnego zaprojektowania, zainstalowania i ich prawidłowej eksploatacji. W przeciwnym wypadku, przy wystąpieniu nieprawidłowości stanowią one poważne zagrożenie dla ich użytkowników,

2. niższe rachunki - niekonserwowane urządzenia gazowe, to wyższe rachunki (zabrudzony wymiennik czy palnik ma niższą sprawność).

Koszt pierwszego uruchomienia kondensacyjnych kotłów gazowych oraz pomp ciepła pokrywa producent. Pierwsze uruchomienia są dokonywane przez Autoryzowany Serwis Junkers.

Pierwsze uruchomienie obejmuje:

podłączenie doprowadzonych do urządzeń przewodów elektrycznych,

 • kontrolę podłączeń urządzenia głównego oraz urządzeń dodatkowych,
 • włączenie urządzeń,
 • regulacją parametrów grzewczych,
 • kontrolę poprawność działania,
 • sprawdzenie zabezpieczeń,
 • zapoznanie użytkownika z działaniem urządzeń.