Acest site web utilizează module cookie în scopuri funcţionale, de confort şi statistice. Puteţi modifica în orice moment această setare executând clic pe modificare setări. Dacă sunteţi de acord cu utilizarea modulelor cookie, executaţi clic pe Da, sunt de acord.

Modificare setări
Lexiconul Bosch

Lexiconul Bosch

Aveţi întrebări cu privire la anumite denumiri folosite? Doriţi să aflaţi mai multe despre tehnologiile de încălzire? În lexiconul nostru veţi găsi definiţii şi explicaţii pentru terminologia şi noţiunile folosite în domeniul procedeelor şi tehnologiilor de încălzire şi preparare a apei calde.

Ciţiţi mai jos definiţii complete , care vă vor ajuta să înţelegeţi lumea complexă a echipamentelor şi sistemelor de încălzire.

Absorber
Absorberul este componenta panoului solar care preia (absoarbe) radiaţiile solare şi le transformă în căldură.

Absorbţie
Absorbţia indică ce procent din volumul total de radiaţii solare care intră în contact cu suprafaţa absorberului este transformat în căldură.

Acumulator cu stratificare
Posibilitate eficientă din punct de vedere energetic de a prepara apa caldă. Apa caldă este transportată etapizat din partea superioară a rezervorului.

Acumulator tampon
În acumulatorul tampon se acumulează energia termică. Acesta îşi dovedeşte utilitatea atunci când există un surplus sau o cantitate insuficientă de energie.

Agent de răcire
Mediu în circuitul de refrigerare izolat ermetic aferent unei pompe de încălzire, care suferă modificări de presiune sau temperatură influenţate cu precizie de anumite părţi constructive (compresor, ventil de expansiune), putând astfel să preia şi să cedeze energie.

Automatizare
Rolul său este de a îndeplini dorinţele individuale ale clienţilor în ceea ce priveşte temperatura de încălzire şi de preparare a apei calde. Funcţia de reglare poate integra de asemenea sisteme suplimentare, precum instalaţiile solare.

a se vedea Automatizare cu senzor pentru temperatura interioară
a se vedea Automatizare cu senzor pentru temperatura exterioară

Automatizare cu senzor pentru temperatura interioară
Temperatura încăperii este reglată cu ajutorul senzorului de temperatură montat în automatizare.

Automatizare solară
Reglează modul de funcţionare al instalaţiilor solare.

Automatizarea cu senzor de temperatură exterioară
Temperatura pe tur a agentului termic este reglată în funcţie de temperatura exterioară. Altfel spus, cu cât este mai rece în exterior, cu atât temperatura pe tur atinge valori mai ridicate.

Bilanţ ecologic
Bilanţul ecologic analizează cât mai cuprinzător ciclul întreg de viaţă al unui produs sau al unui procedeu, îl evaluează din perspectiva efectelor asupra mediului şi calculează coeficientul de transfer de energie şi de substanţe de pe parcursul ciclului de viaţă, precum şi deteriorarea mediului înconjurător determinată de acest coeficient.

Boiler
Rezervor cu serpentină de încălzire pentru apa potabilă.

Boiler cu pompă de căldură
Boiler proiectat special pentru pompa de căldură.

Boiler solar
Boiler cu două serpentine de încălzire în poziţii diferite. Serpentina inferioară are rolul de a realiza încălzirea prin intermediul instalaţiei solare. Serpentina superioară este utlizată doar pentru aparatul de încălzire, atunci când radiaţiile solare nu produc suficientă energie.

Boiler solar tanc-în-tanc
Sistem tanc-în-tanc (boiler de apă potabilă în acumulatorul tampon) cu două serpentine de încălzire (1x pentru aparatul de încălzire, 1x pentru echipamentul solar).

A se vedea Boiler solar

Bosch Heatronic
"Creierul" electronic Bosch asigură funcţionarea optimă a instalaţiei de încălzire şi cea mai simplă operare a aparatului de încălzire.

Cazan pentru temperaturi joase
a se vedea Tehnică termică pe baza puterii calorice. Identic cu o centrală în condensare.

Centrală cu condensare
Centrala cu condensare utilizează o parte din căldura degajată în gazele arse la condensarea vaporilor de apă din compoziţia gazelor arse. Căldura astfel obţinută este utilizată ca şi căldură de încălzire.

Colector de aer uzat
Colectorul de aer uzat dirijează căldura pe care o obţine din aerul uzat către schimbătorul de căldură.

Colector de suprafaţă
Sistem de dispunere a ţevilor, prin intermediul cărora se extrage energia stocată în sol, asemănător sistemului de încălzire în pardoseală.

Compresor
Comprimă agentul de răcire în stare gazoasă din pompa de căldură la presiuni ridicate. Prin urmare, agentul de răcire este încălzit puternic.

Conductă de gaze arse
Evacuarea în condiţii de siguranţă a gazelor arse prin intermediul unei instalaţii pentru gaze arse (de exemplu, prin coşul de fum).

COP
=Coefficient of Performance (Coeficient de performanţă). Raportul dintre energia utilă şi energia consumată. Exemplu: CoP4 presupune că pentru 100% energie trebuie să se consume 25% energie electrică, restul de 75% din energie fiind disponibilă gratuit din natură.

Dispozitiv electric de preparare a apei calde
Echipamente electrice care prepară apă caldă. Sunt disponibile ca încălzitoare instantanee de apă caldă sau boilere electrice.

Dispozitiv pe gaze de preparare a apei calde
Aparat destinat încălzirii apei potabile pe baza principiului de circulare.

Emisie
Evacuarea substanţelor solide, lichide sau gazoase din instalaţii sau din circuite tehnice de evacuare în aer, apă sau în alte zone ale mediului înconjurător.

Energie primară
Despre sursele primare de energie se cunoaşte că apar în mod natural, printre acestea numărându-se cărbunii, ţiţeii, gazele naturale, radiaţiile solare sau uraniul în stare naturală.

Energie regenerabilă
Surse de energie care nu se vor epuiza, conform estimărilor oamenilor de ştiinţă. Printre acestea se numără, spre exemplu, lemnul, energia solară, geotermia,…

Energii din surse regenerabile
a se vedea Energie regenerabilă

Gaze arse
Gazele arse se formează, printre altele, la arderea combustibililor fosili precum ţiţeii, gazele naturale sau cărbunii. Structura acestora depinde de combustibilul folosit. Gazele arse sunt compuse în principal din vapori de apă şi dioxid de carbon (CO2). Există, de asemenea, şi alte componente, în functie de combustibil.

Grad anual de utilizare
Indicator important pentru determinarea eficienţei energetice a centralelor termice. Gradul anual de utilizare descrie raportul procentual dintre energia termică utilizată şi energia produsă raportat la întregul an.

Grad standard de utilizare
Indicator pentru exploatarea energiei din combustibili.

Instalaţie de ventilare a coşului de fum
Instalaţia de ventilare a coşului de fum scoate aerul de ardere necesar din încăpere şi evacuează gazele arse cu ajutorul coşului de fum.

Instalaţie pentru gaze arse
Partea unei instalaţii de încălzire care elimină în aerul exterior gazele arse ale unei centrale termice.

Instalaţie solară
Instalaţia solară transformă energia obţinută din radiaţiile solare în energie termică. Componentele principale ale unei instalaţii de acest tip sunt panourile solare, boilerul solar şi automatizarea.

Montaj încastrat în acoperiş
La acest tip de montaj, panourile solare sunt integrate în acoperiş în locul ţiglelor.

Montaj pe acoperiş
La acest tip de montaj, panourile solare sunt fixate pe acoperiş, peste învelitoarea acestuia.

Montaj pe acoperişuri plane
La acest tip de montaj, panourile solare sunt montate pe un suport metalic. Această variantă este recomandată pentru bungalouri şi garaje sau la amplasarea pe suprafeţele grădinilor.

Montaj pe faţade
La acest tip de montaj, panourile solare sunt montate pe faţadele clădirilor cu o înclinaţie de 45-60 °.

Panouri cu tuburi vidate
Acest tip de panou solar de mare putere se caracterizează prin faptul că absorberul nu este constituit dintr-o suprafaţă, ci dintr-un număr de tuburi de sticlă. Pentru a evita pierderile de căldură, tuburile sunt vidate (principiul termosului).

Panouri solare
Panourile solare au rolul de a transforma energia solară în energie termică.

Pierdere de gaze arse
Pierderea de gaze arse reprezintă o eliminarea în aerul exterior împreună cu gazele arse a unei părţi nefolosite de energie termică.

Pompă de căldură tip aer/apă
Instalaţie de utilizare a căldurii din aer în vederea încălzirii clădirilor.

Pompă de recirculaţie
Pompa de recirculaţie transportă apa încălzită şi răcită în cadrul circuitului de încălzire.

Pompă geotermală
Instalaţie de exploatare a căldurii pământului destinată încălzirii clădirilor.

Pompă pentru spaţii caracteristice
Pompele pentru spaţii caracteristice sunt pompe de circulaţie cu turaţie variabilă. Acestea ajustează automat turaţia de funcţionare în funcţie de debitul agentului termic din instalaţie. Astfel, se economiseşte energie şi se reduce nivelul de zgomote la curgerea prin conducte.

Pompe de căldură
Pompele de căldură folosesc energia din mediul înconjurător pentru a încălzi locuinţa şi pentru prepararea apei calde menajere. Principiul său de funcţionare corespunde principiului de funcţionare al unui frigider, însă în sens invers. Agentul frigorific al circuitului pompei de căldură extrage căldura din pământ, aer sau apă şi o transformă în vapori.
Acesta este supus apoi unei presiuni ridicate şi prin urmare unei temperaturi ridicate.
Vaporii "încălziţi" degajează căldură apei calde iar apoi se condensează. În urma reducerii presiunii, agentul de răcire revine la forma sa iniţială.

a se vedea de asemenea Pompă geotermală

Principiu de circulare
Procedeu de preparare a apei calde prin care apa este încălzită în timpul curgerii prin echipamentul de încălzire.

Randament
Randamentul unei centrale termice desemnează raportul dintre puterea de încălzire cedată şi puterea de ardere introdusă la un anumit punct al funcţionării.
A se vedea de asemenea Grad standard de utilizare, Grad anual de utilizare

Randamentul cazanului
Unitate de măsură care indică ce procent de căldură se poate utiliza efectiv la arderea unui combustibil. În acest sens se iau în considerare pierderile de gaze arse şi de radiaţii.

Schimbător de căldură
Acesta transferă căldura produsă de arzător către apa din circuitul de încălzire.

Schimbător de căldură în plăci
Prin schimbătorul de căldură în plăci apa primeşte sau cedează căldură ca urmare a transferului de căldură. Este alcătuit din plăci profilate ondulate, care sunt astfel structurate încât prin fiecare spaţiu intermediar succesiv să curgă alternativ apă endotermică sau exotermică.

Sistem de ventilaţie
Având în vedere structura etanşă a clădirilor, nu se mai realizează o ventilaţie naturală. Această sarcină este preluată de instalaţiile proiectate în vederea ventilării controlate a locuinţelor, putând transfera enegia din aerul uzat către aerul proaspăt. Astfel se economiseşte energie termică.

Soluţie salină
Amestec de antigel şi apă pentru evitarea îngheţului.

Sondă de adâncime
Pentru a exploata energia termică a solului, se introduc vertical în pământ ţevi de plastic în formă de U, cu o lungime de până la 100 m. Prin ţevi circulă o soluţie salină rece (=amestec de apă şi alcool), care preia căldura pământului.

Tehnica recuperării de căldură
Puterea calorică indică ce procent din căldura obţinută la arderea combustibilului poate fi utilizat. Tehnica recuperării de căldură presupune condensarea vaporilor de apă din gazele arse pentru a putea utiliza astfel căldura de condensare.

Tehnică termică pe baza puterii calorice
Spre deosebire de tehnica recuperării de căldură, în acest caz nu se condensează vaporii de apă din gazele arse.

Temperatură de retur
Temperatura de retur este temperatura apei calde care revine în generatorul de căldură şi a apei calde uzate.

Temperatură pe tur
Temperatura apei încălzite care curge în circuitul de încălzire al încălzirii centrale de la cazan la suprafeţele de încălzire din camere.

Termică solară
Prin termică solară se înţelege transformarea energiei solare în căldură cu ajutorul fluidului solar din panourile solare în vederea încălzirii apei potabile, a piscinelor şi pentru intensificarea încălzirii.

Vas de expansiune
Vasul de expansiune preia dilatarea apei din instalaţie la modificarea volumului acesteia prin încălzire.