Potrebujete pomoc?

Podmienky použitia pre digitálny obsah

1. Rozsah aplikovania a definície

Spoločnosť Bosch Industriekessel GmbH („BOSCH“) poskytuje používateľovi v súvislosti s distribúciou či predajom jej výrobkov rozsiahly informačný a dátový materiál na stiahnutie. Ide pritom najmä o texty, výňatky textov, obrázky, grafiku, technické a obchodné dátové záznamy (texty Datanorm), nákresy CAD, modely BIM, údaje o výrobku, súbory so zvukom, videom a animáciou, katalógový a plánovací softvér, ako aj zaregistrované a nezaregistrované slovné/obrazové značky – ako je napríklad „Buderus“, „Bosch“ a „Junkers“, nazývané v ďalšom texte súhrnne ako „reklamný materiál“. Stiahnutím a/alebo použitím reklamných materiálov, ktoré spoločnosť BOSCH poskytla, vyhlasuje používateľ, že súhlasí s týmito podmienkami použitia. Pojem „Používateľ“ sa v týchto podmienkach vzťahuje na všetky fyzické a právnické osoby, ktoré používajú reklamné materiály poskytnuté zo strany spoločnosti BOSCH na účely uplatnenia výrobkov spoločnosti BOSCH na trhu.

2. Rozsah platnosti podmienok použitia

Tieto podmienky použitia platia pre všetky reklamné materiály poskytnuté spoločnosťou BOSCH na stiahnutie, nezávisle od toho, kde a v akej forme spoločnosť BOSCH dáva reklamné materiály k dispozícii.

3. Podmienky použitia a oprávnenia na prístup

3.1 Nie je povolené webové stránky, na ktorých spoločnosť BOSCH poskytuje reklamné materiály na stiahnutie, vcelku a/alebo časti, ktoré nie sú určené na stiahnutie vcelku alebo ich jednotlivé časti sťahovať, rozmnožovať a/alebo rozširovať. Povolené je predovšetkým technicky podmienené rozmnožovanie na účely prehliadania, pokiaľ toto konanie neslúži na žiadne hospodárske účely, ako aj trvalé rozmnožovanie na vlastné použitie.

3.2 Všetky reklamné materiály od spoločnosti BOSCH poskytnuté na stiahnutie sú chránené autorským právom a/alebo právom týkajúcim sa známok a značiek. Všetky práva z toho vyplývajúce prináležia výlučne spoločnosti BOSCH alebo poskytovateľom licencie od BOSCH.

Poskytnutie reklamných materiálov zo strany BOSCH slúži len na podporu reklamného výstupu používateľa, najmä prezentácie výrobkov spoločnosti Bosch Industriekessel GmbH, na účely získania zákazníka a projektu, stanovenie a plánovanie výrobku, ako aj na podporu žurnalistickej práce („účel použitia“). Používatelia preto smú reklamné materiály poskytnuté zo strany spoločnosti BOSCH využívať výlučne na účel použitia uvedený hore (internetová stránka, brožúry atď.), ako aj na žurnalistické účely. Výlučne na tieto účely poskytuje spoločnosť BOSCH používateľovi jednoduché, nie výlučné, neprenosné, od miesta nezávislé a s výhradou nasledujúceho ods. 5 časovo neobmedzené právo na používanie reklamných materiálov.

Ponúkanie reklamných materiálov na postúpenie tretej osobe (napríklad vo vlastnej sekcii na stiahnutie), používanie v databázach obrázkov, obrázkových katalógoch, ako aj použitie obrázkov na aukčných platformách je povolené len po predchádzajúcom explicitnom písomnom súhlase spoločnosti BOSCH.

4 Obmedzenie licencie na používanie

Pri používaní reklamného materiálu treba vždy primerane zohľadňovať záujmy spoločnosti BOSCH. Reklamný materiál treba používať výlučne v súvislosti s výrobkami a službami od spoločnosti BOSCH a nesmie sa používať najmä v spojitosti s pornografickým, očierňovacím, rasistickým, klamlivým alebo mätúcim a takým obsahom, ktorý porušuje zákony. Okrem toho sa reklamný materiál nesmie používať nijakým spôsobom, ktorý by mohol byť považovaný za urážlivý, obscénny alebo ilegálny. Používanie reklamného materiálu v súvislosti, ktorá ohrozuje alebo poškodzuje povesť a dôstojnosť či reputáciu spoločnosti BOSCH, je výslovne zakázané.

5 Doba platnosti/odvolanie licencie na používanie

5.1 BOSCH si vyhradzuje právo kedykoľvek odvolať práva na používanie podľa ustanovení uvedených hore, čo sa týka všetkých alebo určitých poskytnutých reklamných materiálov a najmä zakázať ďalšie používanie. BOSCH pritom primerane zohľadní záujmy používateľa a v prípade potreby poskytne lehotu na zrealizovanie.

5.2 BOSCH si výslovne vyhradzuje právo kedykoľvek úplne alebo čiastočne zmeniť, doplniť, vymazať poskytovanie reklamných materiálov, bez predchádzajúceho oznámenia alebo dočasne či definitívne zastaviť poskytovanie.

6 Upozornenia týkajúce sa zdrojov

Pri použití poskytnutých reklamných materiálov musí používateľ, vo forme obvyklej pre príslušné použitie, a pokiaľ je to technicky možné na samotnom reklamnom materiáli alebo na/v používanom médiu, uvádzať zdroj v nasledujúcej podobe: „Bosch Industriekessel GmbH“. Hromadné údaje o autorovi alebo zdroji obrázkov sú prípustné.

7 Úprava/zmeny

7.1 BOSCH si vyhradzuje právo zmeniť, vymazať alebo doplniť rozsah ponuky, ako aj jednotlivé súbory, bez predchádzajúceho informovania. BOSCH si vyhradzuje najmä právo vykonať zmeny súborov oproti stavu načítanému zo strany používateľa, bez ďalšieho oznámenia.

7.2 Akákoľvek úprava, premena, prepracovanie alebo manipulácia s poskytnutými reklamnými materiálmi, ako je napríklad fotografické reprodukovanie, grafické skresľovanie, fotokompozícia alebo zmena prostredníctvom iných elektronických pomôcok, ktoré prekračujú rámec korekcií farieb, výrezov a zmenšenín, je povolená len s predchádzajúcim písomným súhlasom vydaným spoločnosťou BOSCH. Informácie sa taktiež nesmú reprodukovať v skresľujúcich súvislostiach.

Poznámky o autorovi, sériové čísla, vodoznaky alebo iné identifikácie výrobku sa v žiadnom prípade nesmú odstraňovať alebo meniť.

8 Odplata za používanie

Súbory sú prenechávané bezodplatne. Používateľ nie je oprávnený požadovať za používanie súborov odplatu od tretích osôb. Právo používateľa požadovať od tretích osôb odmenu za výkony/služby, ktoré boli realizované s pomocou reklamných materiálov, zostáva nedotknuté.

9 Ručenie

9.1 Za porušenie tlačového práva, autorského práva alebo iných zákonov spôsobené neúčelným, nevhodným alebo skresľujúcim použitím reklamných materiálov poskytnutých k dispozícii, nepreberá spoločnosť BOSCH žiadne ručenie. Pri nedodržaní povinností vyplývajúcich z týchto podmienok použitia, má povinnosť náhrady škody voči prípadným tretím osobám samotný používateľ. Používateľ do tejto miery zbavuje spoločnosť BOSCH všetkých nárokov tretích osôb, vrátane prípadných nákladov na trovy konania.

9.2 BOSCH ručí len za úmysel, hrubú nedbanlivosť a chýbajúce prisľúbené vlastnosti. Neplatí to pre poškodenie života alebo zdravia, ako aj pre prípady zákonne nevyhnutného ručenia.

9.3 BOSCH nepreberá žiadne ručenie za správnosť a aktuálnosť poskytnutých údajov. Používateľ je povinný preveriť pred použitím poskytnutých reklamných materiálov ich aktuálnosť a hodnovernosť.

Pri údajoch výrobkov ide napríklad o štandardné vyhotovenia komponentov a rozmery s toleranciou ±1 %. Parametre pre dimenzovanie boli stanovené ako priemerné hodnoty bez vzťahu na konkrétne projekty a nezodpovedajú vášmu konkrétnemu použitiu. Preto nie sú vhodné na podrobné inžinierske činnosti alebo na plánovanie potrubných vedení. BOSCH do tej miery ani nepreberá žiadne ručenie, ak sa používateľ aj napriek tomu pri ďalšom plánovaní odvoláva na tieto údaje. Pre projektovo špecificky prispôsobené údaje CAD o výrobku sú potrebné konkrétne údaje na základe separátnej zmluvy. Používateľ sa ohľadom toho môže skontaktovať so zastúpeniami spoločnosti BOSCH.

9.4 BOSCH neručí za škody, ktoré vyplynú z použitia reklamných materiálov mimo uvedeného účelu použitia alebo z nesprávneho ďalšieho použitia reklamných materiálov.

10 Duševné vlastníctvo

Všetky práva duševného vlastníctva (vrátane autorských práv – copyright, práv k softvéru, práv k databázam, patentov, know-how, podkladových algoritmov, značiek, log, značkových názvov/ochranných známok a iných komerčných rozpoznávacích znakov, ako aj ďalšie podobné práva, ako sú prihlášky, žiadosti, prolongácie pre celý svet) k reklamným materiálom poskytnutým na stiahnutie, sú vlastníctvom spoločnosti BOSCH alebo poskytovateľov licencie od spoločnosti BOSCH a sú chránené z hľadiska autorských práv alebo iných práv duševného vlastníctva. Zmena alebo skreslenie či prekrúcanie nie sú prípustné. Nie je dovolené odstraňovať upozornenia a poznámky, ktoré sa vzťahujú na dôvernosť, autorské práva, práva k značkám, patentové práva a iné práva duševného vlastníctva.

11 Doplňujúce podmienky

11.1 Doplnkovo platia „Všeobecné predajné, dodacie a platobné podmienky“ od spoločnosti BOSCH v ich príslušnom platnom znení.

12 Záverečné ustanovenia

12.1 V prípade neúčinnosti jednotlivých ustanovení týchto podmienok použitia zostáva nedotknutá účinnosť zvyšných ustanovení.

12.2 Platí hmotné právo Spolkovej republiky Nemecko, s vylúčením dohovoru Organizácie spojených národov o medzinárodnom predaji tovaru. Miestom súdu je Stuttgart.

12.3 Zmeny a/alebo doplnenia si vyžadujú textovú podobu.

Stav: 07/2020