Všeobecné obchodné podmienky

1.Úvodné ustanovenia a vymedzenie pojmov
1. Úvodné ustanovenia a vymedzenie pojmov
1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (dalej len "VOP") sa vztahujú na obchodné vztahy medzi kupujúcim a spolocnostou Robert Bosch, spol. s r.o. so sídlom Ambrušova 4, 821 04 Bratislava, ICO : 31 355 579, DIC : 2020350739, IC DPH SK2020350739, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vložka císlo 5514/B (dalej len „predávajúci“).
1.2. Kupujúcim je každá právnická alebo fyzická osoba, s ktorou uzavrel predávajúci obchodný vztah (dalej len „kupujúci“).
1.3. Obchodným vztahom je každá dodávka tovaru alebo poskytnutie služby predávajúcim kupujúcemu.
1.4. Na obchodné vztahy (ako aj dalšie právne vztahy, ktoré môžu z neho vyplynút) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných vztahov podla týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikatelskej cinnosti, sa vztahujú okrem všeobecných ustanovení Obcianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon c.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebitela pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na dialku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon c. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebitela.
1.5. Na obchodné vztahy (ako aj dalšie právne vztahy, ktoré môžu z neho vyplynút) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikatelmi, sa vztahujú najmä ustanovenia Obchodného zákonníka, resp. Obcianskeho zákonníka.
1.6. Tovar – produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke predávajúceho pre nákup.
1.7. Tovar zhotovený podla osobitných požiadaviek kupujúceho – je tovar ktorý bol špeciálne objednaný od dodávatela predávajúceho pre konkrétneho kupujúceho na základe špecifikácie danej kupujúcim.
1.8. Služby - poskytovanie konzultacnej, expertnej, technickej podpory a iné.
1.9. Odberné miesto – sídlo predávajúceho, ak nie je dohodnuté inak.

2. Platnost VOP a zmeny VOP
2.1. VOP platia pre všetky obchodné vztahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ak nebolo v konkrétnej písomnej zmluve, rámcovej zmluve alebo dohode výslovne dohodnuté inak. Ustanovenia zmluvy majú prednost predVOP.
2.2. VOP platia do doby úplného usporiadania všetkých obchodných vztahov (napr. vysporiadanie pohladávok z obchodných vztahov), ktoré vznikli alebo môžu vzniknút medzi predávajúcim a kupujúcim, a to v znení platnom v okamžiku vzniku obchodného vztahu, pokial nedôjde k ich zmene podla ustanovení tohtoclánku.
2.3. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykolvek VOP aktualizovat a upravovat. Znenie VOP zverejní predávajúci na svojich internetových stránkach.
2.4. Pokial by sa ktorékolvek ustanovenie týchto VOP stalo podla platnej právnej úpravy v akomkolvek ohlade neplatným alebo neúcinným, nebude tým dotknutá alebo ovplyvnená platnost, úcinnost alebo právna bezchybnost ostatných ustanovení.

3. Ponuka, uzatvorenie zmluvy, objednávky
3.1. Obchodné vztahy sa realizujú uzatvorením písomnej objednávky, kúpnej zmluvy alebo rámcovej zmluvy, ak nie je dohodnuté inak.
3.2. Predávajúci si vyhradzuje právo nezáväznostiponúk.
3.3. V prípade, že bola poskytnutá písomná ponuka, táto ponuka alebo císlo ponuky tvorí prílohu objednávky a kupujúci objednaním tovaru vyjadruje súhlas s ponukou.
3.4. Objednávkou sa pre tieto VOP rozumie jednostranný právny úkon kupujúceho smerujúci voci predávajúcemu, s cielom dostat od predávajúceho objednané plnenie v tovare alebo službách.
3.5. Zaslaním objednávky predávajúcemu vyjadruje kupujúci s týmito VOP svoj bezvýhradný súhlas.
3.6. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu na základe písomnej objednávky kupujúceho, ak nie je dohodnuté inak. Objednávky sú prijímané telefonicky, elektronickou poštou, faxom, bežnou poštou alebo osobne. Predávajúci požaduje, aby objednávka obsahovala nasledujúce údaje:
a) Obchodné meno a sídlo kupujúceho, pokial sa jedná o právnickú osobu,
b) meno, priezvisko, bydlisko, pokial je kupujúcim fyzická osoba,
c) ICO,DIC a IC DPH pokial je kupujúci registrovaný ako platca dane z pridanejhodnoty,
d) identifikácia požadovaného tovaru (názov a císlo tovaru, pocetkusov),
e) miesto dodania,
f) spôsob odberu adopravy,
g) podpis osoby oprávnenej objednávat tovar,
h) prípadné špecifické požiadavky na tovar,
i) dalšie údaje, ktoré považuje kupujúci za dôležité,
j) termíndodania,
k) e-mailovú adresu alebo telefónne císlo kupujúceho.
3.7. Prijatie objednávky potvrdí predávajúci odoslaním potvrdenej objednávky, ci iným písomným oznámením o jej akceptácii, a to faxom na císlo uvedené na objednávke, alebo e-mailom, pokial kupujúci výslovne požiada o potvrdenie objednávky.
3.8. Objednávky zo strany kupujúceho sú záväzné a nie je možné ich zrušit.

4. Cena tovaru
4.1. Cena tovaru je stanovená aktuálnym cenníkom predávajúceho alebo dohodnutá v zmluve.
4.2. Dnom vydania aktuálneho cenníku dochádza k zrušeniu platnosti existujúceho cenníku predávajúceho, ak nie je dohodnuté inak. Predávajúci si vyhradzuje právo zmenit cenníky bez predchádzajúceho upozornenia.

5. Dodacialehota
5.1. Dodacie lehoty zacínajú plynút dnom uzavretia objednávky alebo zmluvy podla stavu skladových zásob a sú stanovené v ponuke predávajúceho, ak nie je dohodnuté inak.
5.2. Predávajúci si vyhradzuje právo orientacného urcenia dodacíchlehôt.
5.3. Pokial sa predpokladá dodatocná konkretizácia kupujúceho (napr. tovar, jeho vlastnosti a iné podmienky), zacína dodacia lehota plynút najskôr dnom príjmu takejto konkretizáciepredávajúcim.
5.4. Ak sa kupujúci zaviazal k poskytnutiu súcinnosti resp. k splneniu kooperatívnych povinností kupujúceho (napr. k zaplateniu zálohy, k poskytnutiudokladov a pod.), dodacia lehota zacína plynút odo dna splnenia kooperatívnych povinností kupujúceho.
5.5. Záväzok predávajúceho dodat tovar je splnený dnom, ku ktorému dopredu oznámi kupujúcemu pripravenost tovaru k prevzatiu alebo odoslaniu, ak nie je dohodnuté inak.
5.6. Predávajúci nenesie zodpovednost za škody alebo iné nároky plynúce z meškania s dodaním tovaru, ak toto meškanie bolo spôsobené okolnostami vylucujúcimi zodpovednost, vyskytujúcimi sa u predávajúceho alebo u jeho subdodávatela.
5.7. Pri dojednanej zálohovej platbe zacína dodacia lehota bežat dnom pripísania úhrady zálohovej ciastky na úcet predávajúceho.

6. Dodacie podmienky
6.1. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu na miesto uvedené v objednávke, ak nie je dohodnuté inak.
6.2. Pri prevzatí tovaru kupujúcim, je tento povinný ihned skontrolovat kompletnost a kvalitu dodávaného tovaru.
6.3. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný potvrdit dodací list zo špecifikáciou dodaného tovaru, alebo iný doklad predložený prepravcom potvrdzujúci dodanie tovaru.
6.4. Okamihom prevzatia tovaru kupujúcim prechádza riziko straty, znicenia alebo poškodenia tovaru na kupujúceho.
6.5. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny spôsobu prepravy.
6.6. Ak nie je dohodnuté inak, náklady za dopravu tovaru zo skladu predávajúceho znáša predávajúci. Predávajúci si vyhradzuje právo urcenia minimálnej hodnoty dodávky tovaru pri preprave tovaru. Náklady za expresnú prepravu tovaru znáša kupujúci, ak nie je dohodnuté inak. Náklady za prepravu tovaru prepravovaného priamo z výrobných závodov alebo skladov subdodávatelov predávajúceho znáša kupujúci, ak nie je dohodnuté inak.
6.7. Predávajúci si vyhradzuje právo plnit dodanie i ciastocne a kupujúci je povinný ciastocné dodanie prevziat.
6.8. Pokial odmietne kupujúci prevziat riadne objednanú dodávku, predávajúci si vyhradzuje právo uplatnenia nároku na náhradu nákladov na dopravu, ktoré predávajúcemu vznikli a vzniknú pri dorucení tovaru do miesta dodania a spät voci kupujúcemu a tiež uplatnenia voci kupujúcemu nárokov podla bodu 9.17. Tovar musí byt v originálnom balení bez zjavných známok rozbalenia s priloženým dokladom preukazujúcim nadobudnutie tovaru (faktúra, dodací list) s vyznacením informácie o vrátení tovaru. Vrátenie elektronických dielov nie je možné.

7. Platobnépodmienky
7.1. Kupujúci sa zaväzuje uhradit kúpnu cenu za dodaný tovar a služby vrátane prípadnej dopravy, nákladov na balenie, prirážok a dane z pridanej hodnoty.
7.2. Predávajúci pošle kupujúcemu faktúru za dodanie tovarov a služieb. Faktúra bude mat náležitost danového dokladu.
7.3. Predávajúci je oprávnený fakturovat i ciastocné plnenie a kupujúci je povinný takúto faktúru v dobe splatnosti uhradit.
7.4. V prípade meškania kupujúceho s úhradou, ktorejkolvek faktúry alebo jej casti, je predávajúci oprávnený úctovat zmluvný úrok z omeškania z dlžnej ciastky vo výške 0,05 % za každý zacatý den omeškania.
7.5. V prípade meškania úhrady ktorejkolvek faktúry alebo jej castí, je predávajúci oprávnený pozdržat dodanie dalšieho tovaru kupujúcemu a to až do úplného splatenia všetkých záväzkov kupujúceho voci predávajúcemu. Po túto dobu nie je predávajúci v meškaní s dodaním tovaru.
7.6. Zadržanie platby alebo krátenie platby kupujúcim z dôvodov protipohladávky nie je prípustné, ak nebolo písomne dohodnuté inak.
7.7. Predávajúci má právo zapocítat hodnotu uplatnený nárokov podla bodov 6.8. a 9.17. s hodnotou plnenia kupujúcemu za vrátený tovar.
7.8. Platba sa považuje za zrealizovanú v okamihu, ked je pripísaná na úcet predávajúceho, alebo kedy je potvrdené prijatie platby v hotovosti.
7.9. Na základe objednávky alebo zmluvy s kupujúcim je možné vykonat úhradu tovaru týmito spôsobmi:
a) v hotovosti pri odovzdaní tovaru na odbernom mieste,
b) platba v hotovosti pri dobierke,
c) bankovým prevodom - ciastku za tovar môžete poukázat na úcet predávajúceho, uvedený na faktúre,
d) 100 % záloha vrátane DPH vopred (na základe zálohovej faktúry predávajúceho).
7.10. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k predmetu plnenia až dnom úplného zaplatenia kúpnej ceny v prospech predávajúceho v plnej výške.
7.11. Žiadna cast kúpnej ceny za dodaný tovar alebo službu nesmie byt zaplatená pohladávkami tretích osôb alebo zápoctom vlastnej pohladávky kupujúceho, ktorú má voci predávajúcemu, pokial nieje písomne dohodnuté inak.
7.12. Predávajúci si vyhradzuje právo, v prípade vzniku okolností, z ktorých vyplýva znacné zhoršenie majetkových pomerov a iných ukazovatelov kupujúceho (bonita kupujúceho) ohrozujúcich nárok predávajúceho na platbu, prehlásit všetky pohladávky z obchodných vztahov s kupujúcim splatnými ihned. Súcasne si predávajúci vyhradzuje právo z obchodných vztahov vyžiadat od kupujúceho platby vopred alebo poskytnutie záruk.

8. Výhrada vlastníckeho práva
8.1. Tovar prechádza do vlastníctva kupujúceho až úplným zaplatením plnej kúpnej ceny za objednaný tovar vrátene ostatných pohladávok, ktoré prináležia alebo vzniknú predávajúcemu voci kupujúcemu, bez ohladu na právny dôvod ich vzniku. Úplným zaplatením je pripísania penažných prostriedkov v plnej výške na úcet predávajúceho alebo potvrdením prijatia platby v hotovosti.
8.2. Výhrada vlastníckeho práva nemá vplyv na prechod rizík podla bodu 6. Dodacie podmienky.

9. Reklamácia, zodpovednost za vady a záruka
9.1. Predávajúci zodpovedá za kompletnost a neporušenost dodávaného tovaru do odovzdania tovaru kupujúcemu.
9.2. Zodpovednost za škody vzniknuté dalšou prepravou alebo manipuláciou, ci dalším nakladaním s tovarom po prevzatí kupujúcim prechádza na kupujúceho.
9.3. V prípade, že obal dodaného tovaru vykazuje poškodenie, je kupujúci povinný ihned spísat s prepravcom záznam o škodovej udalosti na dodacom liste s uvedením rozsahu a druhu poškodení obalu a tovar neprevziat. V prípade, že nie je spísaný záznam o škodovej udalosti, nie je možné uplatnit reklamáciu na poškodenie tovaru voci predávajúcemu.
9.4. Ustanovenie bodu 9.3. sa vztahuje i na nekompletnost dodávky zistenej pri preberaní dodávky tovaru od prepravcu.
9.5. Ak kupujúci zistí po vybalení tovaru poškodenie zariadenia alebo nekompletnost dodávky, je povinný o tejto skutocnosti písomne informovat a to najneskôr do 3 dní od zistenia vady. Rozhodujúci je okamih dorucenia reklamácie predávajúcemu.
9.6. Kupujúci je povinný vrátit reklamovaný tovar podla bodu 9.5. prostredníctvom dodávatela alebo servisného technika (ak to vyžaduje charakter poškodenia) spolocne s citatelne a kompletne vyplneným zápisom z obhliadky, ktorý musí obsahovat základné údaje o tovare (objednávacie císlo obycajne uvedené na obale, výrobné císlo dielu s dátumovým kódom, pre každý reklamovaný kus, prípadne fotodokumentáciu), aby nemohlo dôjst k zámene.
9.7. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predložit predávajúcemu dodací list s vyznacením reklamovaného tovaru alebo iný doklad preukazujúci nadobudnutie tovaru (faktúru) s uvedením dôvodu reklamácie, dátumom reklamácie potvrdeným svojim podpisom.9.8. Lehota na vybavenie reklamácie je 30dní. Pre reklamácie týkajúce sa priemyselných kotlov znacky Bosch si predávajúci vyhradzuje právo na vybavenie reklamácie do 180 dní. Právo kupujúceho na urýchlené odstránenie poruchy zostáva nedotknuté a nástup na odstránenie poruchy bude vykonaný v zmysle dohody predávajúceho a kupujúceho.
9.9. Nárok na výmenu reklamovaného dielu má kupujúci vtedy, ak by ani opravou reklamovaného tovaru nebol predávajúci schopný odstránit vadu a výmena tovaru sa uskutocní po písomnom odsúhlasení predávajúceho.
9.10. Skrytou vadou je opravitelné poškodenie zariadenia vzniknuté chybou materiálu alebo jeho technologickou manipuláciou. Pri zistení skrytej vady v priebehu uvádzania do prevádzky alebo v zárucnej dobe je kupujúci povinný informovat predávajúceho o skrytej vade do 3 dní od zistenia tejto skutocnosti. Predávajúci následne zrealizuje opravu alebo výmenu vadného dielu.
9.11. Pri uplatnení reklamácie alebo vytknutí vady, ktorá nie je uskutocnená riadne a vcas, si predávajúci vyhradzuje právo takéto zárucné nároky vylúcit.
9.12. Vady tovaru, ktoré môžu spôsobit škodu, je kupujúci povinný oznámit predávajúcemu písomne okamžite. Kupujúci nesie riziko škôd vzniknutých v dôsledku porušenia jeho povinností podla tohtoclánku.
9.13. Reklamácia nemá odkladný úcinok na splatnost faktúry, ktorou je reklamovaný tovar fakturovaný.
9.14. Predávajúci je povinný uznané vady odstránit náhradným plnením (pokial je identický tovar k dispozícii na sklade predávajúceho v okamihu vybavenia reklamácie), dobropisom, alebo iným dohodnutým spôsobom, najneskoršie však do jedného mesiaca od dorucenia reklamácie. Vadné casti tovaru, ktoré boli vymenené, zostávajú v majetku predávajúceho, ak nie je dohodnuté inak. Dalšie nároky, hlavne nároky na náhradu nepriamych a následných škôd sú zo zodpovednosti za vadyvylúcené.
9.15. V prípade, že kupujúci oznámi predávajúcemu chyby tovaru a na tovare nie sú zistené žiadne vady, za ktoré by bol predávajúci zodpovedný, predávajúci má právo uplatnit voci kupujúcemu náhradu nákladov, ktoré vznikli so zistením neoprávnenosti reklamácie predávajúcemu.
9.16. Predávajúci akceptuje len také vrátenie tovaru, ktorého dodanie bolo uskutocnené chybou zo strany predávajúceho alebo chybou dopravcu. Tovar musí byt pri vrátení v originálnom balení bez zjavných známok rozbalenia s priloženým dodacím listom alebo faktúry s vyznacením dôvodu vrátenia.
9.17. V prípade vrátenia tovaru kupujúcim z iného dôvodu, maximálne však do 30 dní odo dna dodania tovaru kupujúcemu a za podmienky, že tovar je v originálnom balení bez zjavných známok rozbalenia a bez známok poškodenia s priložením dokladom preukazujúcim kúpu tovaru (dodací list, faktúra) má predávajúci právo úctovat kupujúcemu manipulacné vo výške 3% z ceny tovaru bez DPH minimálne však 10,- EUR bez DPH.
9.18. Elektronické diely nie je možné vrátit podla bodu9.17.
9.19. Pre tovary, náhradné diely a príslušenstvo znacky Junkers a Bosch, nie je možné uplatnit vrátenie tovaru, náhradných dielov a príslušenstva.
9.20. Zárucná lehota zacína prevzatím tovaru kupujúcim, ak nie je dohodnuté inak. Zárucná doba sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení a zárucným listom, ak nie je dohodnuté inak.
9.21. Predávajúci poskytuje záruku na výslovne zarucené vlastnosti a bezchybnost zodpovedajúcu súcasnému stavu techniky. Zmeny v konštrukcii alebo prevedení, ktoré pri realizácií zákazky vykoná kupujúci na tovare ho neoprávnujú k reklamácii.
9.22. Záruka sa nevztahujena:
a) chyby tovaru spôsobené používaním k inému úcelu, než je pre daný tovar obvyklé,
b) neodborným zásahom kupujúceho alebo tretej osoby,
c) chybný tovar, u ktorého nie je možné dokázat, že chyby vznikli použitím chybného materiálu,
d) chyby tovaru vzniknuté nedodržiavaním prevádzkových predpisov, použitím nevhodných chemických prostriedkov a
e) všetkými dalšími prícinami bez zavinenia predávajúceho.
9.23. V súvislosti so zodpovednostou za vady a zodpovednostou za záruky nie je predávajúci povinný odstranovat bezplatne chyby tovaru na inom mieste, než v mieste sídla predávajúceho alebo v mieste dohodnutom pre dodaný tovar.
9.24. Pre uplatnenie záruky sú potrebné nasledujúce dokumenty: správne vyplnený zárucný list, faktúra alebo iný doklad o nadobudnutí tovaru, zápis z obhliadky, ak nie je dohodnuté inak.
9.25. Predávajúci si vyhradzuje právo vyžiadania dodatocných dokumentov (napr. fotodokumentácie) pri riešení zárucných opráv a reklamácií.
9.26. Opravou alebo náhradnou dodávkou sa zárucná doba nepredlžuje.

10. Vyššia moc
10.1. Obidve strany sú oprávnené pozastavit plnenie svojich povinností zo zmluvy alebo objednávky po dobu, po ktorú trvajú okolnosti vylucujúce zodpovednost (dalej len “Vyššia moc”) alebo v prípade, kedy objednaný tovar nie je v lehote žiadanej kupujúcim na trhu dostupný.
10.2. Predávajúci v takomto prípade bude informovat kupujúceho o náhradnom predlženom termíne plnenia alebo nemožnosti dodávky daného tovaru vôbec, pricom kupujúcemu týmto nevzniká voci predávajúcemu žiadne právo na náhradu škody. Súhlas s týmto náhradným plnením potvrdí kupujúci predávajúcemu písomne, faxom, e- mailom a to do 3 dní od oznámenia informácie. Pokial tak neuciní, má sa za to, že kupujúci od objednávky alebo zmluvy odstupuje a predávajúci už bez dalšej výzvy vykoná stornovanie týchto nedodaných položiek tovaru zo zákazky.
10.3. Za Vyššiu moc sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle na vôli povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nie je možné rozumne predpokladat, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala a dalej, že by v dobe uzavretia objednávky alebo zmluvy túto prekážku predvídala. Za prípady Vyššej moci sa považujú hlavne: stávka, epidémia, požiar, povoden, prírodná katastrofa, mobilizácia, vojna, povstanie, zabavenie tovaru, embargo, zákaz transferu devíz, nezavinená regulácia odberu elektrickej energie, teroristický útok, hospodárska kríza a pod.
10.4. Vyššia moc vylucuje nárok na uplatnenie zmluvných alebo iných pokút proti strane postihnutej Vyššou mocou.

11. Ochrana osobných údajov
11.1. Predávajúci bude prípadné spracúvanie osobných údajov uskutocnovat plne v súlade s aktuálne platnou legislatívou. Kupujúci bude o konkrétnom spôsobe a rozsahu spracúvania jeho osobných údajov informovaný pri získavaní týchto osobných údajov.

12. Odstúpenie od zmluvy a objednávky
12.1. Odstúpení od zmluvy alebo objednávky sa riadi príslušnými ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení.
12.2. Predávajúci môže odstúpit od zmluvy alebo objednávky pri podstatnom zhoršení majetkových pomerovkupujúceho.
12.3. Odstúpenie od zmluvy je úcinné dnom dorucenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej strane. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od zmluvy sa zasiela doporucenou zásielkou na adresu sídla druhej zmluvnej strany zapísaného v Obchodnom registri.
12.4. V prípade, že predávajúci odstúpi od zmluvy (príp. casti plnení), je kupujúci povinný vrátit predávajúcemu do 7 kalendárnych dní od odstúpenia od zmluvy dodania tovaru (príp. casti tovaru, ktorého sa odstúpenie týka) a predávajúci si vyhradzuje právo uplatnenia nároku na náhradu všetkých nákladov, ktoré mu z uvedeného obchodného vztahu vznikli.12.5. Odstúpením od zmluvy nie je dotknutý nárok predávajúceho na zaplatenie vzniknutých pohladávok a iných nárokov predávajúceho z titulu obchodných vztahov, nároku na uplatnenie zmluvnej pokuty, poplatku za uskladnenie a ostatných nárokov predávajúceho.

13. Iné ustanovenia
13.1. V prípade skladovania objednanej zákazky alebo tovaru v sklade predávajúceho dlhšie než 10 dní odo dna dohodnutého dodacieho termínu, predávajúci má právo úctovat kupujúcemu skladné vo výške 0,05 % z kúpnej ceny skladovaného tovaru za každý den skladovania.
13.2. Predávajúci nezodpovedá za vhodnost tovaru k inému úcelu, než je pre daný tovar obvyklé.

14. Záverecné ustanovenia
14.1. Strany sa zaväzujú riešit spory týkajúce sa predmetu obchodných vztahov prednostne vždy mimo súdne ci správne konanie, tj. o také vyriešenie sa vždy pokúsi. Prípadné spory, vzniknuté pri realizácii konkrétnych obchodných vztahov, sa strany zaväzujú riešit predovšetkým mierovou cestou. Pokial však strany nedospejú k dohode, ujednáva sa, že ich prípadný spor bude riešený pred Rozhodcovským súdom FACTUS, so sídlom: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, zriadeným Slovenskou komorou medicínsko-technických pracovníkov, ICO: 42 140 251, (dalej len „rozhodcovský súd“), ak žalujúca zmluvná strana podá žalobu na rozhodcovskom súde; rozhodcovské konanie bude vedené podla vnútorných predpisov rozhodcovského súdu, podla slovenského právneho poriadku, a to jedným rozhodcom ustanoveným podla vnútorných predpisov rozhodcovského súdu. Rozhodcovské konanie bude vedené v slovenskomjazyku.
b) pred príslušným súdom Slovenskej republiky, ak žalujúca zmluvná strana podá žalobu na súde podla príslušného právneho predpisu (zákon c. 60/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok).
14.2. Zmluvné strany sa dohodli, že pokial žalobca podá žalobu o rozhodnutie sporu, ktorý vznikne z tejto zmluvy, na všeobecnom súde, považuje sa táto skutocnost za rozväzovaciu podmienku tejto rozhodcovskej doložky; ustanovenie tejto vety sa nepoužije v prípade, ak pred podaním žaloby na súde bola podaná žaloba na rozhodcovský súd vo veci, v ktorej je touto rozhodcovskou doložkou v súlade s vnútornými predpismi rozhodcovského súdu založená právomoc rozhodcovského súdu.
14.3. Kupujúci sa zaväzujú zachovat mlcanlivost o skutocnostiach dôvernej povahy a dôverných informáciách, ktoré sa dozvedeli v súvislosti v obchodnom vztahu s predávajúcim, ako i v priebehu jednaní a takéto informácie neoznamovat ci nesprístupnovat tretím osobám bez písomného súhlasu predávajúceho (s výnimkou stanovenýmiprávnymi predpismi).
14.4. Zmeny sídla alebo zmeny iných dôležitých skutocností, ktoré môžu ovplyvnit obchodný vztah kupujúceho a predávajúceho oznamuje kupujúci predávajúcemu neodkladne v písomnej forme dorucením na adresu sídla predávajúceho. V opacnom prípade kupujúci na seba preberá všetky riziká, škody a náhrady nákladov, ktoré z titulu neoznámenia zmeny predávajúcemu vzniknú.
14.5. Kupujúci zaslaním objednávky alebo zmluvy potvrdzuje, že sa zoznámil s obsahom týchto VOP, cenníkom a dalšími dohodami a že s nimi súhlasí.
14.6. Na požiadanie je kupujúcemu oznámené, aké VOP boli platné v okamžiku objednávky.
14.7. Tieto VOP sa riadia právnymi predpismi Slovenskejrepubliky.
14.8. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 01.05.2019.