Garanti Süresi ve Şartları

Garanti Süresi ve Şartları

Garanti Belgesini İndir (PDF 1.0 MB)
Garanti Süresi : 3 Yıl
Azami Tamir Süresi : 20 İş Günü

 • Garanti süresi malın teslim tarihinden başlar ve 1. sayfada belirtilen süre kadardır.
 • Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamındadır.
 • Malın kullanım özellikleri; kullanım kılavuzunda açıkça belirtilmiştir. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
 • Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.
 • Tüketiciler şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabilirler.
 • Malın, garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
 • Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticiden birisine bildirim tarihinden başlar.

 • Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
  • Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
  • Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
  • Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
  • İmkân varsa; satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir.

 • Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
  • Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
  • Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  • Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

 • Malın ayıplı olması durumunda, tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda; satıcı, malın bedelinin tümünü veya bedelden yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade etmek zorundadır.
 • Tüketicinin, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkını seçmesi durumunda satıcı; üretici veya ithalatçının, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebinin kendilerine bildirilmesinden itibaren azami otuz iş günü içerisinde, bu talebi yerine getirmesi zorunludur.
 • Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.
 • Garanti kapsamı içindeki malın arızasının 10 (on) iş günü içerisinde giderilememesi halinde; malın tamiri tamamlanıncaya kadar tüketiciye, benzer özelliklere sahip başka bir mal verilir.

GARANTİ İLE İLGİLİ MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN KONULAR:

Lütfen aşağıda belirtilen önlemleri alınız:

 • Cihazınızı montaj ve kullanma kılavuzuna göre monte edip kullanınız.
 • Arıza söz konusu olduğunda yetkili servisimizi arayınız.
 • Garanti belgesi ile beraber cihazınızın ilk çalıştırıldığı zaman servis tarafından verilen teknik servis belgesini ve cihazın faturasının bir kopyasını saklayınız.

GARANTİ KAPSAMI DIŞINDAKİ HALLER:

 • Tüketiciye tesliminden sonra nakliyeden doğan hasarlar, harici darbeler (çarpma, kırma, çizme ve kimyasal etkenlerden oluşan hasar ve arızalar)
 • Satış sonrası müşteriler tarafından yapılan yanlış depolama ve ortam koşulları
 • Yüksek ya da alçak gerilimden kaynaklanan veya elektrik tesisatından dolayı meydana gelen hasarlar (Cihazın enerji beslemesi 220 Volttur.)
 • Cihazda kullanacağınız su içindeki kireç, çamur ya da pisliklerden meydana gelen hasarlar
 • Kullanılan yakıtın yanlış seçilmesi veya kalitesiz ve pis yakıt olmasından kaynaklanan problemler (gaz yakıtın likitleşmesinden doğan problemler)
 • Cihaz sıcak iken soğuk su verilmesi ya da cihazın susuz çalıştırılması sonucu meydana gelen hasarlar
 • Elektrik tesisatında sigorta kullanılmaması ve elektrik tesisatında topraklama olmamasından kaynaklanan problemler
 • Cihaz dışı etkenlerden kaynaklanan problemler (doğal afetler, yangın, su baskını vb. felaketler)
 • Cihaz kullanılırken ortam koşullarının uygun olmamasından doğan problemler (toz, su, pislik, nem vb.)